Štvrtkové zastupiteľstvo v Malackách bude v mimoriadnom režime

Štvrtkové zastupiteľstvo v Malackách bude v mimoriadnom režime

Štvrtkové zastupiteľstvo v Malackách bude v mimoriadnom režime fb

Primátor Juraj Říha zvolal na štvrtok 26.3.2020 o 15.00 h prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Malackách. Informuje o tom mesto na svojej web stránke www.malacky.sk

Vzhľadom k súčasnej situácii bude rokovanie prebiehať v mimoriadnom režime. Okrem poslancov bude prítomné iba vedenie mesta a predkladatelia materiálov, nezúčastnia sa riaditelia mestských organizácií ani vedúci útvarov mestského úradu.

"Podľa zákona je každé rokovanie MsZ verejné, preto nemôžeme vylúčiť účasť verejnosti. Prosíme obyvateľov, aby svoju prípadnú účasť zvážili a aby prišli iba tí, ktorí neprejavujú príznaky dýchacích ochorení. Podmienkou je, aby mali ochranné rúška," spresňuje informáciu mesto.

Poslanci budú okrem iného rokovať o návrhoch všeobecne záväzných nariadení (o miestnom poplatku, o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, o školských obvodoch). 

Návrh programu MsZ

1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ1/2020

3) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019 – Z1/2020

4) Správy z vykonaných kontrol: a) Správa z kontroly výberu a použitia prostriedkov za nájomné byty Pri Maline za rok 2018 – Z2/2020 b) Správa z kontroly cestovných náhrad, uplatňovania a dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov za rok 2018 – Z3/2020 c) Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 – Z4/2020 d) Správa z kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou "Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská" – Z5/2020

5) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy: a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších nariadení - Z6/2020 b) Návrh VZN mesta Malacky o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta – Z7/2020 c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky v znení VZN č. 1/2019 – Z8/2020 d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Malacky a ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk – Z9/2020 e) Návrh VZN mesta Malacky o školských obvodoch základných škôl – Z10/2020

6) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy: a) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 3592/1 v k. ú. Malacky na ulici Jozefa Kubinu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. – Z11/2020 b)Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 6690 a 6855 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. – Z12/2020

7) Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka ul. 95, Malacky, ZŠ Štúrova 142/A, Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, Malacky, CVČ Martina Rázusa 30, Malacky a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1. mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova ul. 2, Malacky – Z13/2020

8) Návrh na schválenie rekonštrukcie atletickej dráhy v Zámockom parku – Z14/2020

9) Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov pripojených na PCO – Z15/2020

10) Informácie: a) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR - Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne za obdobie 2016-2018 – Z16/2020 b) Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu – Z17/2020 c) Informácia o urbanistickej štúdii – Obytná zóna Mayer – Z18/2020 d) Informácia o priebehu parlamentných volieb v meste Malacky - ústne

11) Rôzne

12) Interpelácie a podnety

Priebeh zastupiteľstva bude možné sledovať naživo cez www.zastupitelstvo.skProgram a materiály sú dostupné na www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. 

zdroj: Mesto Malacky / malacky.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 25 marec 2020 13:30

Najnovšie fotogalérie

Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika

Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika Bradlo, 101. výročie smrti M. R. Štefánika

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020

Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020 Hraničný priechod Vrbovce - Velká nad Veličkou, 13.3.2020

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Malacky - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Malacky - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada