V auguste začne rekonštrukcia na Brezovskej priehrade

V auguste začne rekonštrukcia na Brezovskej priehrade

vodná nádrž Brezová p.B / zdroj: vodotika.sk vodná nádrž Brezová p.B / zdroj: vodotika.sk

Akciová spoločnosť Váhostav od 6. augusta 2018 v Brezovej pod Bradlom začne stavebné práce na Brezovskej priehrade. 

Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia 

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu  Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2017-21 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia.

 

Eva Ušiaková zdroj: brezova.sk

Priehrada podľa primátorky Brezovej p. Bradlom obyvateľom mesta chýba. „Ak sa pozriete pri pohľade z Bradla, vidíte to ako jednu veľkú jazvu, a nie priestor naplnený vodou, v ktorom sa odrážajú slnečné lúče. Určite nám chýba. Samospráva má pripravený aj menší projekt vytvorenia oddychovej zóny pri priehrade, aktuálny bude až po jej napustení," povedala  Eva Ušiaková.

Žiadateľ:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Žiadaná výška NFP:      729 377,39 €

Schválená výška NFP:  729 377,39 €

Projekt rieši protipovodňovú ochranu intravilánu mesta Brezová pod Bradlom. Návrh protipovodňových opatrení zahŕňa dotesnenie telesa hrádze vodnej stavby Brezová pod Bradlom podzemnou tesniacou stenou (PTS), vybudovanie kontrolných a meracích zariadení. Cieľom projektu je zabezpečenie protipovodňovej funkcie vodnej stavby prostredníctvom dosiahnutia požadovanej bezpečnosti a spoľahlivosti telesa hrádze, čo vytvorí predpoklad pre zmenu manipulačného poriadku, ktorej výsledkom bude zväčšenie retenčného priestoru nádrže. Tento priestor bude slúžiť pre zachytenie a zredukovanie povodňovej vlny na vodnom toku Bystrina, čím bude zvýšená ochrana pred povodňami v intraviláne časti mesta Brezová pod Bradlom na vodnom toku Bystrina. Navrhované opatrenie je v súlade s plánom manažmentu povodňového rizika, ktorý vo viacerých jeho častiach uvádza ako hlavné protipovodňové opatrenie v geografickej oblasti Bystrina - Brezová pod Bradlom opatrenie "Regulácia VN Brezová pod Bradlom". 

Stavebná časť projektu bola rozdelená na stavebné objekty

SO 101 – Príprava územia - odstránenie koruny hrádze a preložka káblov.

SO 102 – Podzemná tesniaca stena - PTS sa bude budovať metódou prúdovej injektáže z násypu hrádze.

SO 103 – Konečná úprava koruny hrádze - úprava vzdušnej a návodnej strany koruny hrádze.

SO 104 – Doplnenie kontrolných a meracích zariadení - spolu 8 nových sond.

Lokalita stavebných prác v rámci navrhovaných opatrení a je daná existujúcou vodnou stavbou Brezová pod Bradlom, ktorá sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Myjava, v k.ú. Brezová pod Bradlom, KNC, č. parcely 3823, 3819/1, 3820, 3821, 3822. Merateľné ukazovatele -  po zrealizovaní prác bude zabezpečená ochrana priamo ohrozených obyvateľov povodňovým rizikom v celkovom počte 32, čo predstavuje príslušnú časť hodnoty OPOP z tab. č. 3.1 textovej časti PMPR v čiastkovom povodí Moravy. Hodnota majetku ochráneného pred povodňami bude 10 945 871,77 €, čo predstavuje hodnotu zabránených škôd podľa prílohy č. X. PMPR v čiaskovom povodí Moravy.

Harmonogram realizácie projektu

  • Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 36
  • Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:    január 2018
  • Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2018
  • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 12 

zdroj: brezova.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 07 august 2018 20:43
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada