Brezová pod Bradlom: V utorok poslanci rokujú aj o prevode nehnuteľností

Brezová pod Bradlom: V utorok poslanci rokujú aj o prevode nehnuteľností

Brezová pod Bradlom: V utorok poslanci rokujú aj o prevode nehnuteľností foto: PS TVB Brezová video

Primátor mesta Jaroslav Ciran zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom na utorok 24. septembra 2019 od 15. 00 h vo veľkej zasadačke MsÚ.

Program zasadnutia 24.9.2019

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a návrhy obyvateľov
4. Správa o plnení uznesení MsZ
5. Prevody nehnuteľností
6. Informácia o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2019, monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2019
7. III. zmena rozpočtu 2019 (rozhodnutím primátora), IV. zmena rozpočtu 2019
8. Návrh Rokovacieho poriadku komisií MsZ
9. Plán zimnej údržby TS mesta Brezová pod Bradlom
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Záver

zdroj: Mesto Brezová pod Bradlom / brezova.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 24 september 2019 13:22
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada