Brezová: Stretnutie s primátorom a poslancami po mestskom zastupiteľstve

Brezová: Stretnutie s primátorom a poslancami po mestskom zastupiteľstve

Brezová: Stretnutie s primátorom a poslancami po mestskom zastupiteľstve foto: PS TVB Brezová video a FB

Primátor Jaroslav Ciran zvolal na stredu 23.10.2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom na 15:30 h vo veľkej zasadačke MsÚ, témou bude projekt cezhraničnej spolupráce. Následne bude stretnutie s primátorom a poslancami aj o pripravovaných projektoch v roku 2020.

Program MsZ 23.10.2019

  1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
  3. Schválenie uzatvorenia Dohody o spolupráci partnerov na projekte Spoločne za krásami cezhraničných regiónov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
  4. Záver

Materiál k bodu 3. TUDohoda o spolupráci partnerov

Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte sa uzatvára medzi žiadateľom Mesto Brezová pod Bradlom, ktorý sa uchádza o spolufinancovanie z prostriedkov Europského fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci Fondu malých projektov v Programe Interreg V-A Slovenská republika -Česká republika a cezhraničným partnerom Město Břeclav. Predmetom dohody je realizácia malého projektu s názvom: Spoločne za krásami cezhraničných regiónov.

Stretnutie s primátorom a poslancami

Primátor mesta Brezová pod Bradlom a poslanci mestského zastupiteľstva pozývajú na stretnutie v stredu 23. 10. 2019 po MsZ o 16:00 h v kinosále Národného domu Štefánikovho za účasti vedúcich oddelení MsÚ, hlavného kontrolóra, riaditeľa technických služieb a náčelníka mestskej polície.

Predmetom stretnutia bude prehľad činnosti MsÚ Brezová pod Bradlom a MsZ v roku 2019 a prehľad pripravovaných projektov a zámerov vedenia mesta na rok 2020.

zdroj: Mesto Brezová pod Bradlom / FB

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 23 október 2019 10:18
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada