Myjavčania sa ozývajú aj petíciou proti výrubu stromov pre plánovanú výstavbu domov, proti je aj Kozel, vyjadrilo sa aj mesto

Myjavčania sa ozývajú aj petíciou proti výrubu stromov pre plánovanú výstavbu domov, proti je aj Kozel, vyjadrilo sa aj mesto

Myjavčania sa ozývajú aj petíciou proti výrubu stromov pre plánovanú výstavbu domov, proti je aj Kozel, vyjadrilo sa aj mesto FB

Poslanci mesta Myjava 07.11.2019 schválili investičný zámer odpredaja pozemkov pre výstavbu rodinných domov formou obchodnej verejnej súťaže. K dispozícii by malo byť 40 nových stavebných pozemkov.

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú pri areáli NsP Myjava, ulica Staromyjavská v meste Myjava.

Myjavčania na FB mesta Myjava vyjadrujú svoje znepokojenie: 

Toto je vrchol arogancie poslancov!

Na Myjave nemáme žiadnu parkovú zónu, nehovoriac o tom, že pri nemocnici rušná výstavba nie je vhodná...Silou-mocou sa chceme podobať tým boháčom, čo si postavili tesne pri Trenčianskom hrade svoje haciendy?...Zdôrazňujem, pri nemocnici by mala zostať ODDYCHOVÁ ZÓNA a naopak by sa mal vybudovať PARK, nie domy!!

Je smutné,že poslanec, ktorého sme si zvolili za naše územie (ulica Pri lesíku,Buchlovská,Bodnárova), nikoho neinformoval už pred rokom. Keby boli vtedy informácie o tomto zámere výstavby, určite by sme nespisovali petíciu teraz, ale už pred rokom. A ešte smutnejšie je,že sám tu má dom.

Ozaj by bola škoda vôbec uvažovať o zámene tohto prostredia za výstavbu domov, tu by sa naopak mal tento priestor zrevitalizovať, nie výrezmi, ale max. obrezaním...Sme jediné mesto v okolí, ak nie na západnom Slovensku, kde chýba hodnotný park a tento je ideálny!

To snáď nemyslíte vážne. Zrezať také nádherné stromy krásny park vymeniť za betón domy a parkoviská. Kde sa vybudoval náhradný park? Mesto je vybetónované, parkovisko skoro žiadne, deliace čiary po vozovke proti zdravému rozumu..Smutne, smutné.

Mesto dlhodobo pracuje na IBV - Kopánka, prečo sa od tohoto zámeru upustilo,alebo v čom je problém?

OZ Kozel (Klub ochrancov zelene) vydal na www.ozkozel.sk stanovisko:

"So znepokojením počúvame správy z Myjavy. Myjavskí poslanci schválili výstavbu IBV v lesíku nad nemocnicou, ktorý kedysi slúžil nemocnici ako park. Neveríme vlastným ušiam, čo za počin sa tu chystá. Na úkor jedinečného biotopu, prírodného skvostu v zastavanom prostredí, sa tu ide realizovať investičný zámer a všetci tu bez námietok za tento nápad dvíhajú ruky.

35.000 m² pokojného, fungujúceho biotopu, v členitom, svahovitom teréne, s charakterom prírodného lesoparku sa má vyrúbať, aby sa premenil na stavebné parcely, na ktorých vyrastie 40 rodinných domov. Myjava si týmto zničí prírodný klenot uprostred zastavaného územia. Nestačíme sa diviť, že v dnešnej dobe, keď iné mestá investujú nemalé prostriedky do zakladania nových zelených plôch, parkov, zelenej infraštruktúry, ochladzovania mestského prostredia, tu sa deje pravý opak. To najcennejšie, čo sa žiadnemu mestu nepodarí kúpiť, ani stvoriť ľudským umom a rukami, sa vymení za peniaze, vyrúbe, zničí a nahradí betónovými plochami, domami, cestami, parkoviskami. Lesík v meste, s povahou myjavských kopaníc, bohatý na množstvo vegetácie a húb, kde si svoj pokoj medzi stovkami stromov užíva veľa druhov zvierat, chráneného vtáctva a hmyzu, bude nenávratne zničený investičným zámerom.

Zo záznamov Mestského zastupiteľstva sa dozvedáme, ako sa mesto dopracovalo k finančnej čiastke, za ktorú chce pozemky odpredávať. Je nám jasné, že v tejto sume nikto ani náznakom nezohľadnil hodnotu zničenej prírody, spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a živočíchov, naviazaných na tento priestor, hodnotu náhradnej výsadby, ekologickú hodnotu celého priestoru a hodnotu pokojnej lokality, ktorá sa stratí v nenávratne. Zastupiteľstvo bez výhrad výstavbu v tejto lokalite odsúhlasuje v priebehu pár minút. Nikoho nič netrápi, nikto nemá žiadne otázky. Naozaj je to všetkým celkom ľahostajné a environmentálne zmýšľanie, sa ako povinná jazda, uvádza len v predvolebných letákoch? A my sme už chceli veriť, že ekologické povedomie slovenských miest je na vzostupe. Žiaľ, Myjava nás vracia do tvrdej reality," vyjadrila svoje znepokojenie Dana Ševčíková, podpredsedníčka z OZ Kozel.

OVS  „PREDAJ NEHNUTEĽNÝCH MAJETKOV“

Mesto Myjava vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž (OVS) k predaju majetkov mesta, na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetkom vyhlasovateľa s podmienkou odpredaja pozemkov pre výstavbu rodinných domov a vybudovania inžinierskych sietí. Schválené MsZ Uznesením č. 137/11/2019 zo dňa 07.11.2019.

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu OVS. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Myjava pri areáli NsP Myjava, ulica Staromyjavská. 

Vyhlasovateľ určil kúpnu cenu nehnuteľností v sume min. 737 960,- €

Súťaž sa začala dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava 13.11.2019. Predkladať návrhy sa môžu do 02.12.2019 do 15.00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Mestského úradu Myjava.   

Nehnuteľné majetky – pozemky - v okrese Myjava, obci Myjava, v k.ú. Myjava, ktorých vlastníkom je Mesto Myjava, zapísaných na liste vlastníctva 2179 

NEHNUTEĽNOSTI - POZEMKY  registra „C“:

Číslo parcely

Výmera  m²

Druh pozemku

 1136/14

 35553

 zastavané plochy a nádvoria

 1136/12

 331

 zastavané plochy a nádvoria

 

 

 

 

 

  

Viac na : https://myjava.sk/mesto/aktuality/1412-oznamenie-o-vyhlaseni-obchodnej-verejnej-sutaze-predaj-nehnutelnych-majetkov 

Mesto Myjava k plánovanej IBV pri nemocnici

Vyjadrenie mesta Myjava z 29.11.2019 v plnom znení.

Mesto Myjava začalo s prípravou plánovanej IBV v roku 2017, kedy sa v rámci rokovania s TSK riešili zámeny pozemkov, ktoré boli v záujme mesta Myjava a TSK. Priebežne boli poslanci Mestského zastupiteľstva Myjava, jednotlivé komisie a obyvatelia mesta informovaní o prebiehajúcich zámenách pozemkov a plánoch na realizáciu jednotlivých projektov. Mesto Myjava od začiatku prípravných prác deklarovalo, že predmetné územie bude určené na zastavanie rodinnými domami. V roku 2018 boli zahájené práce na Zmenách a doplnkoch územného plánu 1/2018, kde jednou zo zmien bola zmena funkčného využitia územia z OVn – plochy občianskeho vybavenia na funkčnú plochu využitia územia BR – plochy bývania - bývanie v rodinných domoch.

V čase, kedy pozemok vlastnil TSK, bol určený na zastavanie. V rámci povoľovacieho procesu zmien a doplnkov územného plánu prebehol proces zisťovacieho konania v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zámer bol v súlade so zákonom zverejnený, pričom verejnosť mala možnosť zniesť námietky a pripomienky. K celému zámeru sa vyjadrili šiesti obyvatelia. V rámci tohto procesu bolo povinné verejné prerokovanie, ktoré bolo dňa 17. 7. 2018. Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zase len tí istí šiesti obyvatelia. Na prerokovaní bol prítomní spracovateľ územného plánu a obstarávateľka ako aj zástupcovia mesta Myjava. Všetkým prítomným boli zodpovedané otázky. Celá tvorba a schvaľovací proces zmien a doplnkov územného plánu 1/2018 trvala dva roky, pričom územný plán je schválený príslušným stavebným úradom a vo februári 2020 bude schvaľovaný na Mestskom zastupiteľstve v Myjave. Počas celého tohto procesu neboli zo strany obyvateľov vznesené námietky a pripomienky k lokalite na ul. Staromyjavskej a k plánovanému zámeru IBV.

Platný územný plán Mesta Myjava má vo funkčných plochách i iné plochy určené na výstavbu rodinných domov, avšak tieto nie sú majetkovo vysporiadané. Jediné územie, ktoré sa pokúšame vysporiadať už niekoľko rokov – lokalita nad Kopánkou - je vysporiadané len na 39 %. V rámci bývania sme v posledných rokoch budovali najmä bytové domy zamerané na sociálne slabšiu skupinu obyvateľstva a denne sa stretávame s požiadavkami zo strany obyvateľov na pozemky pre stavbu rodinných domov, prípadne bytov vyššieho štandardu.

Mesto Myjava z vyššie uvedených dôvodov a v súlade s platnou legislatívou začalo pripravovať zámer IBV pri nemocnici na Staromyjavskej ul. vrátane projektovej dokumentácie. Bude vypracovaný i dendrologický prieskum, ktorý zhodnotí druhy drevín, ich zdravotný stav, funkciu a význam pre životné prostredie a návrh primeranej výsadby v súlade s platným zákonom o ochrane prírody a krajiny. Podmienkou v rámci prípravy projektu bolo vytvorenie vsakovacích pásov na každej ulici, ktorý by pozostával z plochy zelene, ktorá by vytvorila zelenú bariéru medzi rodinnými domami, plnila by funkciu zachytávania povrchovej vody v území. V rámci projektu bude ponechaný pozemok s výmerou cca 2000 m2, ktorý je ťažko zastavaný a je vhodný na vytvorenie parkovej zelene s mobiliárom príp. detským ihriska. Mesto Myjava rokuje so Slovenským pozemkovým fondom o pozemku nad plánovanou IBV, na ktorom je možné vytvoriť izolačnú zeleň.

Mesto Myjava v rámci tvorby všetkých projektov v meste Myjava rieši aj ekologické vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo, nie je nám ľahostajné ako sa vyvíja naše mesto. Už od roku 2011, kedy sme začali robiť protipovodňové opatrenia na území mesta Myjava v katastri Myjavy a Turej Lúky, sme realizovali viac projektov, v rámci ktorých sa vysadilo viac ako 44 000 ks drevín a krovín. V tomto roku sme realizovali projekt Revitalizácie sídliska vŕšok kde bolo vysadených 700 ks drevín a krovín (z toho 52 ks vzrastlých drevín, 430 ks krovín a 450 ks popínavých rastlín). V roku 2018 boli zrealizované výsadby a Eco učebňa v areáli ZŠ Štúrová, kde projekt bol zameraný na rozšírenie biodiverzity, vysadené boli vzrastlé okrasné dreviny, okrasné kroviny, ale i ovocné kroviny a medonostné rastliny. V roku 2013 bol realizovaný projekt obnovy po povodniach, kde v rámci sídliska Dolná štvrť boli vysadené dreviny i kroviny v počte 260 ks a mnoho iných projektov zameraných a ochranu prírody, zachovanie biodiverzity a zlepšenia kvality bývania.

Zdroj: https://myjava.sk/mesto/aktuality/1435-vyjadrenie-mesta-myjava-k-planovanej-ibv-pri-nemocnici

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 03 december 2019 13:43
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada