Myjava: V programe utorkového zasadnutia zastupiteľstva návrh rozpočtu mesta aj pripomienky a otázky občanov

Myjava: V programe utorkového zasadnutia zastupiteľstva návrh rozpočtu mesta aj pripomienky a otázky občanov

Myjava: V programe utorkového zasadnutia zastupiteľstva návrh rozpočtu mesta aj pripomienky a otázky občanov FB

Primátor Pavel Halabrín zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave na utorok 3. decembra 2019 od 14:00 h do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.

Poslanci MsZ v Myjave budú na svojom zasadnutí v utorok 3. 12.2019 schvaľovať rozpočet mesta, v ktorom je naplánovaný prebytok financií vo výške 543.439 eur.

Naplánované príjmy sú o viac ako dva milióny vyššie oproti predpokladu plnenia rozpočtu za rok 2019. Bežné príjmy sa oproti predpokladanému plneniu zvyšujú iba mierne, o približne 60.000 eur, viac ako dvojnásobné sa očakávajú v kapitálovej časti rozpočtu. Radnica predpokladá tento rok sumu na úrovni 2,24 miliónov eur, na budúci rok o 2,28 milióna eur vyššiu.

Zvýšenie kapitálových príjmov sa predpokladá predovšetkým pri grantoch a transferoch v rámci verejnej správy, kde najvyššiu položku tvorí príjem zo štátneho účelového fondu na vybudovanie ochrannej nádrže Padelky v celkovej výške takmer 3,5 milióna eur.

Výdavky by sa oproti predpokladanému plneniu z tohto roka mali zvýšiť na 17,19 milióna eur, čo je viac o 1,85 milióna eur. Rovnako ako v príjmoch, aj v tejto časti tvorí najvyššiu položku z hľadiska nárastu kapitálová časť (2,17 milióna a 4,44 milióna eur). Znížiť by sa mali výdavky na finančné operácie o 396.000 eur. S vyššími výdavkami ako v tomto roku sa počíta pri vzdelávaní (4,56 milióna a 4,73 milióna eur), na mestský podnik Samšport (398.000 a 420.000 eur), ako aj pri výdavkoch na bývanie (600.928 a 703.528 eur).

Výdavky nižšie, ako je očakávaná skutočnosť výdavkov za rok 2019, navrhuje radnica okrem iného na bezpečnosť, právo a poriadok, kde bolo pre tento rok 479.234 eur a v nasledujúcom roku má byť k dispozícii 441.312 eur. Rovnako tak na odpadové hospodárstvo (715.168 a 550.822 eur), správu a údržbu miestnych komunikácií (383.000 a 249.910 eur), ako aj na kultúru (539.470 a 421.510 eur).

Program rokovania 3.12.2019

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020
 6. Majetkové prevody
 7. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2020 - 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 8. Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
 9. Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Stravovanie pre dôchodcov“
 10. Návrh Dodatku č. 4 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.
 11. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019
 12. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020
 13. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020
 14. Kronika za rok 2018 na schválenie
 15. Rôzne 
 16. Záver

Materiály na rokovanie 3.12.2019

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2020 - 2022.pdf

(pdf) Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2020.pdf

(pdf) Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

(pdf) Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Myjava k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“.pdf

(pdf) Návrh VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Stravovanie pre dôchodcov“.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 4 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019.pdf

(pdf) Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020.pdf

(pdf) Kronika za rok 2018 na schválenie.pdf

 Zastupiteľstvo je verejné. Vysielanie rokovania môžete sledovať naživo TU: youtube kanáli myjava.sk .

zdroj:  Mesto Myjava /myjava.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 03 december 2019 12:56
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada