Myjava: Štvrtkové zasadnutie poslancov aj o územnom pláne mesta, parkovaní a komunálnych službách

Myjava: Štvrtkové zasadnutie poslancov aj o územnom pláne mesta, parkovaní a komunálnych službách

Myjava: Štvrtkové zasadnutie poslancov aj o územnom pláne mesta, parkovaní a komunálnych službách NaZahori.sk a FB

Primátor Pavel Halabrín zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave na štvrtok 6.2. 2020 od 15.00 hodiny vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu. 

Program rokovania zastupiteľstva

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Majetkové prevody
 6. 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.11.2019 RO č. 3/2019 a 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 31.12.2019 RO č. 4/2019
 7. Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020
 8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a dodatok k VZN 8/2008
 9. Návrh - možnosti riešenia komunálnych služieb v meste Myjava
 10. Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava
 11. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019
 12. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019
 13. Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019
 14. Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019
 15. Rôzne 
 16. Záver

Poslanci mestského parlamentu budú na svojom štvrtkovom zasadnutí schvaľovať aj zmenu všeobecne záväzného nariadenia o územnom pláne mesta Myjava.Mesto pripravuje tieto zmeny a doplnky od roku 2017. 

"Ide o rozsiahlu úpravu, keďže ide približne o 70 zmien a doplnkov. Mesto už ukončilo prípravu celého dokumentu a má už aj stanovisko Okresného úradu v Trenčíne v zmysle stavebného zákona," povedala Jana Cablková, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia.

"Jednou z priorít dokumentu je aj zosúladenie lokalít na kopaniciach, ktoré mali doteraz vymedzené územie. Sú tam časti, ktoré sú už zastavané, preto to dávame do súladu s územným plánom. Takisto čiastočne tieto lokality na kopaniciach rozširujeme, keďže je záujem zo strany obyvateľstva stavať v týchto odľahlých územiach od centra mesta," spresnila Cablková.

Kopanice sú miestnou časťou mesta Myjava a katastrálneho územia Turej Lúky. Myjava je týmito územiami špecifická, keďže Kopanice - ide o zhluk niekoľkých domov v jednotlivých odľahlých kopcoch. "Momentálne je trend, že ľudia skôr stavajú v týchto častiach ako v zastavaných územiach," vysvetlila vedúca oddelenia MsÚ. 

"Mestu v súčasnosti chýbajú stavebné pozemky, takže ďalšou prioritou bolo pripraviť nové pozemky pre výstavbu bytových domov a rodinných domov. Medzi významné lokality patrí pripravovaná individuálna bytová výstavba (IBV) na Staromyjavskej ulici pri nemocnici. Okrem nej sú to prípravy na bytové domy na Marečkovej ulici a prebieha príprava výstavby aj na Jablonskej ulici. Tieto projekty boli vo výhľadovej časti plánu a teraz sa dostávajú do návrhu," doplnila Cablková.  

Ďalšou významnou zmenou je rozšírenie priemyselného parku Myjava. Súčasné priestory priemyselného parku sú už obsadené. Preto sa do územného plánu zakomponovali časti, ktoré boli vo výhľadovom pláne na Javorinskej ulici. Park sa bude rozširovať smerom k obci Poriadie a rozšírenie by malo byť približne v takom rozsahu, v akom je v súčasnosti aktuálny priemyselný park.

Dokumenty k zasadnutiu

(pdf) Kontrola plnenia uznesení.pdf

(pdf) Majetkové prevody.pdf

(pdf) 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.11.2019 RO č. 3/2019.pdf

(pdf) 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 31.12.2019 RO č. 4/2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - dôvodová správa.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 1.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 2.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 3.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 4.časť.pdf

(pdf) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - textová príloha.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf

(pdf) Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019.pdf

(pdf) Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019.pdf

 

Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Petičný výbor proti výstavbe IBV pri nemocnici poslal otvorený list poslancom mesta Myjava

V pondelok 3. februára 2020 Petičný výbor pre Petíciu proti výstavbe IBV pri Nemocnici v Myjave podal v podateľni Mestského úradu v Myjave. otvorený list poslancom mestského zastupiteľstva. 

Okrem papierovej formy cez podateľňu,  každý poslanec  dostal list aj elektronickou poštou . 

Zástupcovia petície Proti výstavbe IBV v nemocničnom parku v Myjave žiadajú poslancov, aby nepodporili zmenu územného plánu mesta na štvrtkovom 6.2.2020 zasadnutí zastupiteľstva v Myjave.

VIAC TU: http://www.nazahori.sk/index.php/myjava/item/3076-peticny-vybor-proti-vystavbe-ibv-pri-nemocnici-poslal-otvoreny-list-poslancom-mesta-myjava   

zdroj: Mesto Myjava / myjava.sk a NaZahori.sk.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 05 február 2020 09:49
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada