Myjava predajom pozemkov očakáva príjem nad 80-tisíc eur

Myjava predajom pozemkov očakáva príjem nad 80-tisíc eur

Označený pozemok víťaz súťaže sa zaväzuje kúpiť k pozemku č. 1717/1 Označený pozemok víťaz súťaže sa zaväzuje kúpiť k pozemku č. 1717/1 zdroj: NaZahori.sk

Mesto Myjava predáva pozemky, pri bývalom podniku SAM Myjava, cez obchodnú verejnú súťaž (OVS). Informuje o tom mesto Myjava na svojej web stránke  www.myjava.sk.

O predaji pozemku pri bývalom podniku Slovenská armatúrka Myjava rozhodli poslanci na prvom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ)v Myjave 6.2. 2020. 

Predmetom OVS je parcela určená ako zastavaná plocha a nádvorie s  rozlohou 2064 štvorcových metrov (m2). Celková minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 72.240 eur, čo predstavuje 35 eur za m2. Záujemcovia sa do OVS môžu prihlásiť do 4. marca.2020.

Popri tomto pozemku sa na základe podmienok OVS víťaz súťaže zaväzuje kúpiť aj susedný pozemok s rozlohou 311 m2 za cenu podľa znaleckého posudku v sume 7805 eur, čo predstavuje sumu približne 25 eur za m2. Myjava v prípade úspešnej súťaže tak získa do mestskej kasy minimálne 80.045 eur.

Primátor Myjavy Pavel Halabrín sa na MsZ 6.2. 2020 vyjadril takto: "Oslovila nás spoločnosť, ktorá má záujem o vybudovanie Stanice technickej kontroly, či by sme im ako mesto nevedeli poskytnúť pozemky. Zo štyroch ponúkaných lokalít si vybrali túto. O pozemok prejavila záujem aj spoločnosť, ktorej budova susedí s týmito pozemkami, preto sme rozhodli na tieto parcely vypísať súťaž."

 

Oznámenie o vyhlásení OVS na predaj majetku mesta - pozemok pri bývalej SAM

Mesto Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 18/02/2020 zo dňa 6.2.2020 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj majetku mesta – pozemok pri bývalej SAM.

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava

IČO: 00 309 745

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062

V zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda

Telefón: 034/6907222, 0902/865 515, 034/6907312

A) Predmet OVS:

Mesto Myjava v súlade so zákonom č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta Myjava č. 4/2009, zverejnilo dňa 22.01.2020 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta svoj zámer odpredaj pozemkov reg. KN „C“ parcela č. 1717/1 o výmere 2 064 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 1717/5 o výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 2179.

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu OVS. Jedná sa o nehnuteľný majetok – pozemok v okrese Myjava, obci Myjava, v k.ú. Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava. Pozemok reg. KN „C“ parcela č. 1717/1 o výmere 2 064 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2179. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v meste Myjava na ul. M. Marečka pred vstupom do priemyselného parku bývalej Slovenskej armatúrky Myjava.

B) Minimálna kúpna cena:

Celková minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 72.240,- €.  

C) Termín a miesto predkladania návrhov:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, na internetovej stránke mesta www.myjava.sk a v regionálnej tlači.

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, heslo „OVS na predaj majetku mesta – pozemok pri bývalej SAM“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu: Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 4. marca 2020 do 15.00 hod.

D) Podmienky súťaže:

 1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže) a podpísaný Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (príloha č. 2 podmienok súťaže), ktoré po doplnení zo strany navrhovateľa budú obsahovať aj tieto náležitosti:

 • Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
 • Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt.
 • Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
 • Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa. 

2. Navrhovateľ je povinný pri uzatvorení kúpnej zmluvy uzatvoriť aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok reg. KN „C“ parcela č. 1717/5 o výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 2179, ktorej cena je stanovená na 7.805,- € (slovom sedemtisíc osemstopäť eura).

3. Prílohou súťažného návrhu je: 

 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 • U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace. 
 • Doklad o zložení zábezpeky.

4. Navrhovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady dobudovať chodník na pozemku reg. KN „C“ parcela č. 1717/7 o výmere 229 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 2179 do 31.12.2021.

5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

6. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže v sume 72.240,-€ (slovom sedemdesiatdvatisíc dvestoštyridsať eura). Navrhnutá kúpna cena navrhovateľom bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa.

7. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej OVS len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.

8. Návrhy zmlúv (kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy) budú predložené každá samostatne v šiestich (6) vyhotoveniach.

9. Návrhy zmlúv sa podávajú v predpísanej forme, ktoré sú prílohou vyhlásenej OVS. Záväzné vzory návrhu kúpnej zmluvy a návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy sú dostupné na internetovej stránke mesta: http://www.myjava.sk/.

10. Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 7.224,- € (slovom sedemtisíc dvestodvadsaťštyri eura). Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK05 1111 0000 0014 3103 0062, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS,  alebo odo dňa zrušenia OVS. 

11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 

12. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.

13. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním v stanovenej lehote. 

14. Návrhy zmlúv doručené po stanovenom termíne nebudú do súťaže zaradené. Návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, budú zo súťaže vylúčené. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.

15. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia OVS. Zároveň bude víťaznému účastníkovi zaslaná podpísaná kúpna zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo strany vyhlasovateľa.

16. Ak víťazný navrhovateľ po podpísaní kúpnej zmluvy zmluvnými stranami v stanovenom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.

17. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy vyhlasovateľom je najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu protokolu o výsledku OVS členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov.

18. Úhradu kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve je navrhovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania zmlúv oboma zmluvnými stranami.

19. Navrhovatelia podaním návrhov zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmlúv a ich zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

20. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

E) Vyhodnotenie súťažných návrhov:

 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č. 19/02/2020 zo dňa 6.2.2020. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. 
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie oznámia poradie návrhov a podpíšu protokol.

F) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy.

Príloha:

1. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy

 

2. (pdf) Vzor návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  

zdroj: Mesto Myjava / myjava.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 20 február 2020 14:11
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada