Mesto Myjava prijalo opatrenia s ohľadom na koronavírus

Mesto Myjava prijalo opatrenia s ohľadom na koronavírus

Príkazný list primátora Myjavy Pavla Halabrína s prijatými opatreniami s ohľadom na koronavírus COVID – 19. zverejnený na oficiálnej web stránke mesta www.myjava.sk.

Príkaz č. 1 primátora Mesta Myjava z 10. marca 2020   

Na základe rokovania Krízového štábu a záverov porady s predstaviteľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v záujme preventívnej ochrany obyvateľov prikazujem s okamžitou platnosťou:

 

 1. Štatutárnym orgánom mestom zriadeným organizácií zabezpečenie a rešpektovanie nasledovných preventívnych opatrení:

 • uzavretie všetkých kultúrnych, športových a voľnočasových zariadení a zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí. Dňom 11. 03. 2020 sa uzatvárajú športové haly, plaváreň, futbalové areály, mestské športoviská, detské ihriská, kultúrny dom Samka Dudíka, knižnica, Gazdovský dvor, Centrum voľného času, Kino Primáš a počas uzávery sa vykonajú dezinfekčné a hygienické opatrenia. Priestory budú uzavreté pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia, súťaže, tréningy a nácviky.
 • uzavretie Domova sociálnych služieb Úsvit, všetkých školských a predškolských zariadení v pôsobnosti Mesta Myjava dňom 12. 03. 2020, to znamená, že DSS, materské školy, základné školy, Základná umelecká škola a Centrum voľného času prerušia dňom 12. 03. 2020 prevádzku a budovy budú pre verejnosť uzavreté. Riaditelia zabezpečia počas uzávery dezinfekciu a hygienickú ochranu objektu, zabezpečia ochranu objektu a preberanie pošty a elektronickej schránky. Zároveň odporúčam riaditeľke neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. a vedúcej zariadenia DSS Úsvit realizovať tie služby pre svojich klientov, ktoré je možné vykonávať v rodine a o ktoré budú mať rodičia záujem.
 • zrušiť všetky kurzy, výlety, exkurzie, či výmenné pobyty pripravované na toto obdobie.
 • zamestnanci týchto zariadení budú počas uzávery čerpať pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Spôsob a organizáciu si počas uzávery určia riaditelia organizácií.

2. Zodpovedným pracovníkom mestskej turistickej ubytovne na Trokanovej ulici, slobodárok na Trokanovej ulici a Zariadenia sociálnych služieb Nezábudka:

 • obmedzenie vstupu neubytovaných občanov. Zamedzenie zhromažďovania sa ubytovaných nájomníkov, či klientov v zariadeniach, zakazuje sa organizovať akékoľvek schôdze, porady, oslavy a stretnutia.
 • v ZOS Nezábudka zabezpečiť terénnu opatrovateľskú službu v odôvodnených prípadoch s dôrazom na ochranu opatrovateliek i opatrovaných.
 • zabezpečiť trvalé vykonávanie dezinfekčných a hygienických opatrení v zariadeniach počas dňa a zvýšiť opatrenia na osobnú hygienu a ochranu ubytovaných zakúpeným potrebných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov zo zdrojov zariadení. Zároveň nariaďujem na personálne zabezpečenie a posilnenie nevyhnutných činností presunúť potrebný počet pracovníkov nasledovne:

          a) ZOS Nezábudka zo Základnej školy Viestova

          b) Turistická ubytovňa Trokanova zo Základnej školy Štúrova

          c) Slobodárky Trokanova zo Samšportu s.r.o. 

          Potreby, harmonogram a rozsah výpomoci si stanovia riaditelia dotknutých zariadení.

 • pripraviť krízovú variantu prevádzky zariadení v prípade prechodu do karantény, či uzavretia zariadenia s potrebným personálnym, technickým a organizačným zabezpečením.

3. konateľom Správy majetku mesta Myjava s.r.o. zabezpečiť:

 • pravidelnú dôkladnú dezinfekciu a hygienickú očistu mestských WC, autobusových zastávok, odpadových košov, lavičiek, detských ihrísk a priestorov Domu smútku
 • pri konaní pohrebných obradov upozorniť zúčastnených na potrebu preventívnych opatrení zníženia rizika možného prenosu vírusového ochorenia

4. náčelníkovi Mestskej polície zabezpečiť dňom 12. 03 .2020:

 • posilnenie služieb na dve samostatné hliadky v čase od 10,00 – 22,00 hod. so zameraním sa na uzavreté budovy, športoviská a ihriská
 • zvýšiť kontrolu reštauračných, pohostinských zariadení, čerpacích staníc a barov, s dôrazom na stretávanie sa mládeže a konzumáciu alkoholu
 • pri svojej kontrolnej činnosti upozorňovať obyvateľov na riziko pri vytváraní skupín, zhromažďovaní sa a pod. 

5. pracovníkom Mestského úradu:

 • dôkladne dbať na osobnú hygienu a ochranné opatrenia, vyhýbať sa osobnému kontaktu
 • zvážiť účasť či organizáciu rôznych konaní a možnosť ich realizácie iným spôsobom
 • zakazujem akékoľvek služobné cesty, porady, školenia, semináre s výnimkou riešenia vzniknutej rizikovej situácie.
 • prevádzkovým pracovníkom zabezpečiť pravidelnú a systematickú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, zábradlí a všetkých technických zariadení, s ktorými prichádza do kontaktu verejnosť.

6. prevádzkovateľom reštauračných, pohostinských zariadení a barov odporúčam zvážiť skrátenie prevádzkových hodín do 21,00 hod., obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiadam ich o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach.

 

7. prevádzkovateľov služieb hromadnej prepravy osôb žiadam o dôkladné opatrenia na dezinfekciu a hygienu prostriedkov hromadnej dopravy a poučenie vodičov o zásadách na zníženie rizika prenosu vírusu.

 

8. predstaviteľov všetkých spoločenských, stavovských, sociálnych či záujmových organizácií v meste žiadam neorganizovať žiadne porady, zasadnutia, schôdze, oslavy, ani iné podujatia ich členov a žiadne exkurzie, výlety či zájazdy mimo nášho regiónu. Zároveň ich upozorňujem, že mesto im neposkytne žiadne priestory na tieto podujatia. Uzavretý bude i Klub dôchodcov a Materské centrum Pampúšik.

 

9. predstaviteľov cirkví žiadam o vykonávanie ich úloh a činností tak, aby sa čo najviac minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných podujatí a úkonov.

 

10. podnikateľov a predstaviteľov podnikateľských subjektov prosím o zváženie spôsobu vyplácania matiek detí počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení. Zároveň ich žiadam o prijatie opatrení pri organizácii výroby, rokovaní, expedovaní tovaru či cestovaní zamestnancov na minimalizáciu rizika šírenia koronavírusu. Riaditeľov ubytovacích zariadení žiadam o preverovanie predchádzajúcich pobytov záujemcov o ubytovanie.

 

Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 22. marca 2020 a žiadam všetkých o ich dôkladné rešpektovanie.

 

 

Pri potrebe získania informácií, vybavenia si úradných záležitostí alebo ak sa chcete poradiť, minimalizujte návštevy úradov a ak sa dá, riešte tieto veci telefonicky alebo internetom. Vaša požiadavka bude posunutá kompetentnému pracovníkovi a odpoveď dostanete.

 

Sekretariát primátora: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 034/6907210

Podateľňa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 034/6907221

Mestská polícia + dispečing: 159,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 034-6907111

Správa majetku mesta Myjava, spol. s. r. o.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 034/6907307, 034/6907309 

V prípade otázok na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sú všetky kontakty uvedené na adrese www.upsvarnm.sk. Klienti tohto úradu so stanoveným termínom na marec budú oslovení telefonicky a určený nový termín. 

Minimalizujte návštevy lekára, recepty riešte telefonicky, v prípade pocitu z ohrozenia či lekárskej pomoci, riaďte sa pokynmi v priloženom usmernení NsP Myjava.
(pdf) Usmernenie v súvislosti s koronavírusm v NSP Myjava.pdf

 

"Vážení obyvatelia, všetky tieto opatrenia a nariadenia majú preventívny charakter. Majú slúžiť na to, aby sme minimalizovali možnosti príchodu či prenosu vírusu medzi nás a neohrozovali našich známych, blízkych. Nie je dôvod na paniku, ale ani nemáme právo myslieť si, že sa nás táto celosvetová krízová situácia netýka a že nás obíde. Buďme zodpovední, dôslední, chápaví a tolerantní, zdržujeme sa doma, poďme do prírody, venujme sa rodine. Som presvedčený, že túto situáciu zvládneme bez mimoriadnych opatrení. Ďakujem Vám za pochopenie, rešpektovanie a spoluprácu," Pavel Halabrín, primátor mesta Myjava.          

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 11 marec 2020 16:47
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada