Vo štvrtok zasadá zastupiteľstvo v Myjave

Vo štvrtok zasadá zastupiteľstvo v Myjave

Vo štvrtok zasadá zastupiteľstvo v Myjave NaZahori.sk

Primátor Pavel Halabrín zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave na štvrtok 14. mája 2020 od 15.00 h, ktoré je verejné a uskutoční sa v kongresovej sále hotela Štefánik. 

Program rokovania MsZ 14.5.2020

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Majetkové prevody
 5. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019, hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 6. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava
 7. Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2019
 8. Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019
 9. Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019
 10. Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava – príprava k verejnému obstarávaniu
 11. Správa o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie
 12. Rôzne
 13. Záver  

 

Dokumenty k MsZ 14. 5. 2020

 Majetkové prevody.pdf

Majetkové prevody - dodatok + prílohy.pdf

Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019.pdf

 Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019.pdf

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.pdf

 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.pdf

 Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2019.pdf

 Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

 Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2019.pdf

 Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

 Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019.pdf

 Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava – príprava k verejnému obstarávaniu.pdf

 Správa o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie.pdf

 

Dostupnosť rokovania MsZ

Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na webe mesta Myjava v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní. 

 

Materiály na rokovanie zdroj:: Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie na www.myjava.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 13 máj 2020 09:59
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada