Brezová pod Bradlom: Máte záujem o prenájom objektu Strážnice - chaty BRADLO ?

Brezová pod Bradlom: Máte záujem o prenájom objektu Strážnice - chaty BRADLO ?

Rekonštrukcia historickej budovy Strážnice na Bradle Rekonštrukcia historickej budovy Strážnice na Bradle zdroj: Mesto Brezová pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom vyhlásilo 13.mája 2020 obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom nebytových priestorov - objektu Strážnice (chaty BRADLO). Informuje o tom primátor Jaroslav Ciran.

Predmetom súťaže bude prenájom  nebytových priestorov, objekt Strážnice (chaty BRADLO), k.ú. Priepasné, v KN zapísanej na LV č. 3 ako chata s. č. 258 na parcele registra „C“ č. 19189/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2 , vlastník Mesto Brezová pod Bradlom.

Navrhovatelia si môžu nebytové priestory a priľahlý pozemok prezrieť 26.5.2020 o 10:00 h.  Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční v stanovenom termíne v kancelárii prednostu Mestského úradu Brezová pod Bradlom Jána Michálka.

Navrhovatelia sú povinní doručiť súťažné návrhy do 29.05.2020 do 13:00 h, pričom zábezpeka je 100 eur.

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 15.06.2020 na internetovej stránke mesta www.brezova.sk  a na úradnej tabuli mesta.

Nájomná zmluva s víťazom súťaže bude podpísaná bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného na stavbu „Rekonštrukcia Strážnice – chaty Bradlo“.

Viac o OVS TU: Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov - objektu Strážnice (chaty BRADLO)

Výstavba Infobodu a rekonštrukcia Strážnice

Na mieste posledného odpočinku generála M.R. Štefánika na Bradle sa realizujú práce na výstavbe Infobodu podľa vydaného stavebného povolenia, v lokalite pri otoči a súbežne prebieha aj rekonštrukcia Strážnice.

Viac TU: http://www.nazahori.sk/index.php/myjava/item/3238-v-areali-bradla-zacala-rekonstrukcia-historickej-straznice a TU: http://www.nazahori.sk/index.php/myjava/item/3157-na-bradle-sa-zacala-vystavba-infobodu-a-rekonstrukcia-straznice

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 14 máj 2020 09:22
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada