Myjava: Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na predaj 3778 m2 pozemku za minimálne 45-tisíc eur

Myjava: Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na predaj 3778 m2 pozemku za minimálne 45-tisíc eur

Myjava - Kamenné Myjava - Kamenné Foto: mapio.net

Mesto Myjava vyhlásila 22.05.2020 Obchodnú verejnú súťaž ( OVS) na predaj majetku mesta - pozemok na ulici Kamenné. Informuje o tom mesto na svojej web stránke www.myjava.sk.

Celková minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 45.000 eur.  Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 4.500 eur. Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 8. júna 2020 do 15.00 h.

Podmienkou OVS je realizácia výstavby rodinného domu na odpredávanom pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 4125/129. 

Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet OVS. Jedná sa o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v meste Myjava, okres Myjava, v k.ú. Myjava, ktorej vlastníkom je Mesto Myjava v podiele vlastníctva 1/1.Pozemok sa nachádza v meste Myjava na ulici Kamenné: - pozemok – novovytvorená parcela reg. KN „C“ číslo 4125/129 o výmere 3778 m2, druh pozemku – ostatná plocha. 

Novovytvorená parcela číslo 4125/129 a novovytvorená parcela číslo 4125/130 vznikli odčlenením z pôvodnej parcely reg. KN „C“ číslo 4125/2 o výmere 7717 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 2179 v k.ú. Myjava.  

Vyhlasovateľ je povinný na parcele reg. KN „C“ číslo 4125/130 o výmere 441 m2, druh pozemku ostatná plocha, strpieť vecné bremeno na právo vstupu, prechodu a prejazdu v prospech budúceho vlastníka pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 4125/129 bezodplatne na dobu neurčitú.    

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 29 máj 2020 10:49
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada