Poslanci vo štvrtok rokujú neverejne o podmienkach vyhlásenia VO na komunálne služby v meste Myjava

Poslanci vo štvrtok rokujú neverejne o podmienkach vyhlásenia VO na komunálne služby v meste Myjava

Poslanci vo štvrtok rokujú neverejne o podmienkach vyhlásenia VO na komunálne služby v meste Myjava naZahori.sk

Primátor Pavel Halabrín zvolal na dnes 25.6.2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave od 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu. 

Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk. 

Program zastupiteľstva 25. júna

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2020
 6. Majetkové prevody
 7. 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020
 8. Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2019
 9. Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
 10. Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta
 11. Návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.
 12. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2019
 13. Návrh VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
 14. Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava
 15. Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta
 16. Komunálne služby v meste Myjava – podmienky vyhlásenia verejného obstarávania - neverejné
 17. Rôzne 
 18. Záver

Materiál k zastupiteľstvu 25. júna

(pdf) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2020.pdf

Majetkové prevody.pdf

(pdf) 1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020.pdf

(pdf) Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

(pdf) Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2019.pdf

(pdf) Návrh VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.pdf

(pdf) Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

(pdf) Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta.pdf

 

zdroj: Mesto Myjava / www.myjava.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 25 jún 2020 09:53
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada