Displaying items by tag: Dotácie

Spoločná prezentácia Sobotišťa a Vacenovíc už 25.2.2018 ( nedeľa)  o 14.00 hod.

Z prostriedkov rozpočtu TTSK je vyčlenených v rámci kraja na každý z programov 190 000 €, dovedna 570 000 €. 

 Ministerstvo životného prostredia poskytlo sumu viac ako 700 tisíc eur mestu Myjava. 

Vodná plocha chýba obyvateľom. Využívali ju na chytanie rýb, kúpanie a ďalšie rekreačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia

Eva Ušiaková zdroj: brezova.sk

Priehrada podľa primátorky Brezovej p. Bradlom Evy Ušiakovej obyvateľom mesta chýba. „Ak sa pozriete pri pohľade z Bradla, vidíte to ako jednu veľkú jazvu, a nie priestor naplnený vodou, v ktorom sa odrážajú slnečné lúče. Určite nám chýba. Samospráva má pripravený aj menší projekt vytvorenia oddychovej zóny pri priehrade, aktuálny bude až po jej napustení," povedala  Eva Ušiaková.

Vodná stavba Brezová p.Bradlom-rekonštrukcia 

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu  Kvalita životného prostredia OPKZP-PO2-SC211-2017-21 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia

 Žiadateľ:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Žiadaná výška NFP:      729 377,39 €

Schválená výška NFP:  729 377,39 €

Popis projektu

Projekt rieši protipovodňovú ochranu intravilánu mesta Brezová pod Bradlom. Návrh protipovodňových opatrení zahŕňa dotesnenie telesa hrádze vodnej stavby Brezová pod Bradlom podzemnou tesniacou stenou (PTS), vybudovanie kontrolných a meracích zariadení. Cieľom projektu je zabezpečenie protipovodňovej funkcie vodnej stavby prostredníctvom dosiahnutia požadovanej bezpečnosti a spoľahlivosti telesa hrádze, čo vytvorí predpoklad pre zmenu manipulačného poriadku, ktorej výsledkom bude zväčšenie retenčného priestoru nádrže. Tento priestor bude slúžiť pre zachytenie a zredukovanie povodňovej vlny na vodnom toku Bystrina, čím bude zvýšená ochrana pred povodňami v intraviláne časti mesta Brezová pod Bradlom na vodnom toku Bystrina. Navrhované opatrenie je v súlade s plánom manažmentu povodňového rizika, ktorý vo viacerých jeho častiach uvádza ako hlavné protipovodňové opatrenie v geografickej obasti Bystrina - Brezová pod Bradlom opatrenie "Regulácia VN Brezová pod Bradlom". 

Stavebná časť projektu bola rozdelená na stavebné objekty

SO 101 – Príprava územia - odstránenie koruny hrádze a preložka káblov.

SO 102 – Podzemná tesniaca stena - PTS sa bude budovať metódou prúdovej injektáže z násypu hrádze.

SO 103 – Konečná úprava koruny hrádze - úprava vzdušnej a návodnej strany koruny hrádze.

SO 104 – Doplnenie kontrolných a meracích zariadení - spolu 8 nových sond.

Lokalita stavebných prác v rámci navrhovaných opatrení a je daná existujúcou vodnou stavbou Brezová pod Bradlom, ktorá sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Myjava, v k.ú. Brezová pod Bradlom, KNC, č. parcely 3823, 3819/1, 3820, 3821, 3822. Merateľné ukazovatele -  po zrealizovaní prác bude zabezpečená ochrana priamo ohrozených obyvateľov povodňovým rizikom v celkovom počte 32, čo predstavuje príslušnú časť hodnoty OPOP z tab. č. 3.1 textovej časti PMPR v čiastkovom povodí Moravy. Hodnota majetku ochráneného pred povodňami bude 10 945 871,77 €, čo predstavuje hodnotu zabránených škôd podľa prílohy č. X. PMPR v čiaskovom povodí Moravy.

Harmonogram realizácie projektu

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch, vrátane podporných aktivít): 36

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:      január 2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:  december 2018

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):  12

vodná nádrž Brezová p.B    /  zdroj:  vodotika.sk

Vodná nádrž Brezová pod Bradlom je bez vody od roku 2009 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP) pripravuje rekonštrukciu vodnej nádrži v Brezovej pod Bradlom. Dôvodom je nevyhovujúci technický stav. Nádrž je už viac rokov vypustená, oprava nebola realizovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V súčasnosti budú vodohospodári žiadať o financie z Operačného programu - Kvalita životného prostredia. Vo štvrtok, 27.4.2017 sa uskutoční stretnutie s obyvateľmi Brezovej pod Bradlom, na ktorom riaditeľ Odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Ing Jozef Dúcz vysvetlí zámery rekonštrukcie. 

V roku 2009 bol zistený nevyhovujúci technický stav vodnej nádrže v Brezovej pod Bradlom. Konkrétne to boli netesnosti hrádze, priepustnosti podložia a priesakov (zistených v pozorovacích sondách telesa hrádze). Preto bolo technicko-bezpečnostným dozorom doporučené vypustenie vodnej nádrže. Pri možnej deštrukcii hrádze, by boli ohrozené životy, rodinné domy a majetok občanov pod vodnou nádržou. 

„Som veľmi rád, že po dlhých rokoch, čo bola vodná nádrž vypustená, dnes máme pripravené konkrétne riešenie. V prípade, že bude naša žiadosť o financie úspešná, sme pripravení začať s rekonštrukciou čo najskôr. Ako reálny vidím termín v prvej polovici roka 2018“, povedal Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP. 

Vodohospodári majú pripravenú kompletnú technickú dokumentáciu. Projekt počíta s úpravou terénu, vybudovaním podzemnej tesniacej steny, úpravy koruny hrádze a vybudovaním pozorovacej sondy. Predpoklad trvania rekonštrukčných prác je 6 mesiacov, pri priaznivých poveternostných podmienkach. Predpokladaná cena je na úrovni 915 tisíc €. 

 Rybári nemajú kde loviť

Ťažké srdce na vodohospodárov majú aj rybári v regióne, ktorí sa musia momentálne zaobísť bez priehrad v Senici, Brezovej pod Bradlom, Osuskom aj v Radošovciach, čím prišli o viac ako 80 hektárov vodnej plochy.

„Vnímame to veľmi negatívne, spolu obhospodarujeme 120 hektárov, z ktorých máme momentálne 80 hektárov vypustených. Situácia je neúnosná, množstvo ľudí, ktoré chce chytať ryby, nemá kde,“ skonštatoval tajomník mestskej organizácie rybárov Ivan Haringa. Plány vodohospodárov opraviť vodnú nádrž v Brezovej pod Bradlom v priebehu budúceho roka nepovažuje za reálne. „Tie termíny, ktoré prezentovali vodohospodári sú zidealizované,“ dodal Haringa.

zdroj: TS a brezova.sk 

Mesto Senica bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu  vnútrobloku na Ulici S. Jurkoviča v Sotine. 

© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada