Vo štvrtok zasadá Mestské zastupiteľstvo v Senici

Vo štvrtok zasadá Mestské zastupiteľstvo v Senici

By redakcia / Mesto Senica február 05, 2019 283 0
Vo štvrtok zasadá Mestské zastupiteľstvo v Senici zdroj foto: PS TV Sen

Primátor Martin Džačovský zvolal prvé tohtoročné Mestské zastupiteľstvo v Senici na štvrtok 7.februára 2019 od 15:00 hodiny vo veľkej zasadačke MsÚ /prízemie/. Informuje mestský web senica.sk.

PROGRAM -  MsZ v Senici 7. 2. 2019

1.     Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2.     Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3.     Zloženie sľubu a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému poslancovi mestského zastupiteľstva -  Mestská volebná komisia
4.1   Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 7. februára 2019 a riešení pripomienok.
4.2   Správa hlavnej kontrolórky o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b zo dňa 6.9.2001
5.1   Uznesenia prijaté na Ustanovujúcom  zasadnutí MsZ dňa 06.12.2018.
5.2   Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsR dňa 24.01.2019.
6.1   Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senica č. 20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
6.2   Návrh VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
7.     Dodatok k Štatútu mesta Senica, Rokovaciemu poriadku komisií MsZ
8.     Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva
9.     Návrh na voľbu členov mestských výborov
10.   Návrh na zastúpenie v orgánoch spoločností v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica
11.   Návrh Dodatku č. 4 k VZN Senica č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica
12.   Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 63/2016 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
        klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenia podmienok úhrady v školskej jedálni. z dôvodu stravy je tiež potrebné vstúpiť do VZN
13.1 Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky  za IV. štvrťrok 2018
13.2 Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky za rok 2018
13.3 Správa o výsledku kontroly  plnenia opatrení  prijatých na odstránenie nedostatkov  - Základná škola Sadová , Senica
13.4 Správa o výsledku kontroly  stavu a vývoja dlhu k 31.10.2018.
14.   Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov
        individuálnej výročnej správy
15.   Organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 po línii Mestského úradu v Senici.
16 .  Rôzne
17.   Interpelácie.
18.   Diskusia.
19.   Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsZ.
20.  Záver.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 05 február 2019 11:03

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica, tréning 11.7.2019

FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019

Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu

Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu Kúty, Škola vytvorila krásnu záhradu

Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor

Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor Sobotište, rekonštrukcia Habánsky dvor

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada