Senica: Vnútrobloky dostali novú tvár po výnimočnom projekte revitalizácie

Senica: Vnútrobloky dostali novú tvár po výnimočnom projekte revitalizácie

Senica: Vnútrobloky dostali novú tvár po výnimočnom projekte revitalizácie NaZahori.sk

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici S. Jurkoviča je svojím rozsahom výnimočný projekt, aký sa v Senici na Záhorí ešte nerobil. 

Mesto Senica revitalizáciu vnútroblokov, ktoré boli postavené  začiatkom 80. rokov 20. storočia robilo v rámci Integrovaného  regionálneho operačného programu s dôrazom na životné prostredie.  Investícia výrazne prispeje k zlepšeniu životného prostredia na sídlisku Sotina a novými ihriskami sa zlepšili pre deti možnosti na hranie a trávenie voľného času.

Mesto Senica v posledných augustových dňoch prevzalo od dodávateľa stavby firmy Hílek a spol., a.s. Senica stavbu, ktorej realizácia presne v duchu zmluvy trvala od januára 2019.


 
Mestské zastupiteľstvo Senica schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, spoluúčasť na projekte revitalizácie vnútrobloku  30. júna 2017. Projekty sa začali pripravovať v roku 2016. Hlavným cieľom projektu bola komplexná revitalizácia najstaršieho vnútrobloku sídliska Sotina s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Celkovo sa obnovilo 10 256,85 m2  plochy vnútrobloku. V rámci revitalizácie vnútrobloku nebol z kompozičného hľadiska vyrúbaný ani jeden strom. Nové a obnovené chodníky, navrhnuté detské ihriská, obnovené športoviská a nový mestský mobiliár v plnej miere rešpektujú existujúce vzrastlé stromy bez potreby zásahu do koreňového systému alebo koruny stromov.

„Projekt revitalizácie vnútroblokov je v našom meste doteraz ojedinelý vo finančnom vyjadrení,  stavebným rozsahom i svojím zameraním. Životné prostredie, starostlivosť oň spolu so skvalitňovaním podmienok pre život je totiž prioritou samosprávy. Som rád, že projekt  začínajúci v predchádzajúcom volebnom období sa podarilo úspešne zvládnuť a dnes hotové stavebné dielo slúži  nielen obyvateľom vnútroblokov, ale i ďalším obyvateľom Senice. Verím, že z nových ihrísk i celého moderného priestoru sa  budú všetci dlho tešiť a využívať ich. Za spoluprácu pri realizovaní tohto projektu vyslovujem poďakovanie zhotoviteľovi  firme Hílek a spol. i ďalším subjektom, pretože súhra bola nevyhnutná,“ povedal primátor Senice Martin Džačovský.

Celkové náklady na projekt revitalizácie vnútrobloku predstavovali 688 957,37€ (stavba, projektová dokumentácia, stavebný dozor, interný projektový manažment),  z toho nenávratný finančný príspevok  z Integrovaného regionálneho operačného programu  (Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR) bol vo výške 654 509,49 €. Spolufinancovanie mesta Senica – 34 447,88 €.


V rámci projektových aktivít sa:

-    obnovilo a zrekonštruovalo 1 994,16 m2  asfaltových chodníkov a 1033,77 m2 chodníkov zo zámkovej dlažby,
-    celková nová plocha detských ihrísk – 1061,38 m2
-    obnovená plocha športovísk – 910,52 m2
-    osadenie nového mestského mobiliáru pozostávajúceho z 20 ks parkových  lavičiek,  12 ks smetných košov, 2 ks okrúhleho stolíka s 8 ks otočných kresielok
-    výsadba novej vzrastlej zelene - 30 ks stromov (7 ks ihličnatých a 23 ks listnatých) vďaka čomu prišlo k 35,8 % nárastu zelene vo vnútrobloku.  

    

Riaditeľ stavebného úseku zhotoviteľskej firmy Hílek a spol. JUDr. Jaroslav Hílek na slávnostnom otvorení konštatoval: „Mesto Senica je domovským mestom našej spoločnosti a každý projekt, ktorý prispeje kskvalitneniu života v meste vnímam ako pozitívum.  Po ôsmich mesiacoch práce môžem konštatovať, že dielo bolo úspešne dokončené.  Spoločne sa nám podarilo vytvoriť moderný, atraktívny a bezpečný priestor, ktorý navyše rešpektuje aj životné prostredie. Verím, že obyvateľom Sotiny, najmä deťom a mládeži, bude slúžiť dlhé roky.“

Projekt svojím zameraním výrazne prispel k posilneniu krajinno-ekologickej funkcie zelene v mestskom prostredí. Dosadením stromov a obnovením trávnatých porastov sme prispeli  k zvýšeniu ekostabilizačnej funkcie zelene. Realizáciou aktivít projektu sa v plnej miere obnovila estetická, psychologická a hygienicko –zdravotná funkcia revitalizovaného vnútrobloku.

Nové stromy spolu s existujúcimi napomôžu zlepšiť mikroklimatické pomery vo vnútrobloku - počas horúcich dní znížia výpar, zvýšia vlhkosť vzduchu, prispejú k zníženiu okolitej teploty a k zníženiu veterného zaťaženia priestoru vnútrobloku. V rámci izolačnej a filtračnej schopnosti zelene prispejú k zníženiu hladiny hluku v mestskom prostredí, k zachytávaniu  prašnosti a absorbovaniu cudzorodých látok z ovzdušia.Projekt svojimi aktivitami v čo najvyššej možnej miere využíva zavádzanie postupov udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou. Dažďová voda nie je zaústená do dažďovej kanalizácie, ale prirodzene vsakuje do okolitého prostredia. Použitá skladba chodníkov, viacúčelového ihriska a dopadových plôch detských zostáv je v plnej miere vodopriepustná.

Nepriepustné asfaltové povrchy sú vyspádované do strán, aby sa dažďová voda nehromadila na povrchu a neodparovala sa, ale prirodzene stiekla do okolitej zelenej plochy a následne vsiakla do zeme.

Výsadbou novej zelene spolu s realizáciou vodozádržných opatrení sa prispelo k znižovaniu tvorby tzv. teplotných mostov, ktoré v súčasnosti trápia čoraz viacej obyvateľov miest a mestských oblastí.Dúfame, že upravený vnútroblok bude pozitívne vplývať na zlepšené správanie sa obyvateľov ako komunity, na zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov pre všetky vekové kategórie obývajúce bytové domy, ako i na zdravotný stav obyvateľov.

Revitalizovaný vnútroblok si ponechá svoje športovo - rekreačné  využitie. Nové detské ihriská a zrekonštruované plochy športovísk budú bezplatne určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov nielen vnútrobloku, ale aj vzdialenejších bytových domov.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on piatok, 06 september 2019 16:56

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada