Šaštín- Stráže: Poslanci zastupiteľstva budú zasadať netradične v kultúrnom dome

Šaštín- Stráže: Poslanci zastupiteľstva budú zasadať netradične v kultúrnom dome

Kulturny dom Šaštín Kulturny dom Šaštín zdroj foto: mestosastinstraze.sk

Primátor Jaroslav Suchánek zvolal VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach na 9.10.2019 od 16:30 hodiny. Informuje o tom mesto na svojej web stránke www.mestosastinstraze.sk.

Stredajšie zastupiteľstvo, ktoré bude mať 24 bodov, sa uskutoční v kultúrnom dome v Šaštíne-Strážach, časť Šaštín, ul. Štúrova.

Program zasadnutia 9.10.2019

1.Otvorenie

2.Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Senica Pd 52/19/2205-11

4. Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry  Senica Pd 82/19/2205-5

5. Zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019

6. Stanovisko kontrolóra mesta k Zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019

7. Návrh zámer na zámenu pozemku
a/ zámenu pozemku  podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - diel 2 vo výmere 21 m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/1 v k.ú. Stráže vo výmere 200m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, ako prevod nehnuteľného majetku Mesta Šaštín – Stráže z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy s Filipom Pastorkom, bytom Bratislava, Kapicova 6 a Martinou Antálkovou, bytom Šaštín – Stráže, Domky 1409 bez finančného doplatku.

8. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva Mesta Šaštín-Stráže
a/ odkúpenie pozemku – diel 6 vo výmere 9m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/4 v k.ú. Stráže vo výmere 263m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 4489pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, predávajúci Ing. Dominik Hladíka manž. Romana, Šaštín – Stráže, Školská 1697.
b/ odkúpenie pozemku – diel 5 vo výmere 26m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/3 v k.ú. Stráže vo výmere 443m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 4495 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, predávajúci Adrián Šefčík, Šaštín – Stráže, M. R. Štefánika 1493, Bc. Lucia Morávková, Šaštín – Stráže,  Borová 1506.
c/ odkúpenie pozemku – novovytvorená parc.č. 1321/7 v k.ú. Šaštín vo výmere 45m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 1321/6 v k.ú. Šaštín vo výmere 800m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedenom  na LV 4454, vlastník Peter Antálek a manž. Petra, v zmysle geometrického plánu č. 012/2019 vypracovaného FARKAS + spol. s r.o., Vinica, Hroznová 800, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 30.07.2019 pod č. 615/2019. Predávajúci Peter Antálek a manž. Petra, bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 680.
d/ odkúpenie podielu 1/12 pozemku parc.č. E-KN 51/1 v k.ú. Šaštín v celkovej  výmere 421m2 (podiel 35,083m2), druh pozemku ostatná plocha, vedenom  na LV 3885, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, predávajúca Mária Smoláriková, bytom Nitra, Jurkovičova 19.
e/ odkúpenie podielu 1/12 pozemku parc.č. E-KN 51/1 v k.ú. Šaštín v celkovej  výmere 421m2 (podiel 35,083m2), druh pozemku ostatná plocha, vedenom  na LV 3885, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, predávajúca Mária Kučková, bytom Senica, Kvetná 1133.

9.Návrh na schválenie zámeru na prevod časti mestského pozemku:
a/ - diel 4 výmere 355m2 z parc.č. C-KN  1207/2, v k.ú. Stráže, druh pozemku ostatná plocha, diel 3 vo výmere 43 z parc.č. 1209/1 v k.ú. Stráže, druh pozemku ostatná plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 589/1 v k.ú. Stráže vo výmere 16112m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 78/2019 vypracovaného Ing. Vladimír Nemec, Cerová, Lieskové 449, úradne overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 23.08.2019 pod č. 670/2019, kupujúcim Vladimírovi Maxianovi a manž. Klaudii, bytom Šaštín – Stráže, Záhorácka 55.
b/ - diel 2 o výmere 57m2  parc.č. C-KN  957/1, v k.ú. Stráže, druh pozemku záhrada, novovytvorená parc.č. 956/2 vo výmere 63m2v k.ú. Stráže, druh pozemku zastavaná plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže vo výmere 2ha 3362m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 33/2019 vypracovaného Ing. Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 30.05.2019 pod č. 430/2019 kupujúcim Jozefovi Šimončičovi a manž. Ivete, bytom Trnava, Zelenečská 49.
c/ pozemku C-KN 1095/3 o výmere 5m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada, parc.č. 1095/4 o výmere 37m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada, vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Eve Koláčkovej Šimoničovej, bytom Šaštín – Stráže, Novoveská 870.
d/ C-KN 117/4 o výmere 2m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavané plochy vedenom na LV č. 2045,obc Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcim Viktorovi Sobolovi  a manž. Anne, bytom Šaštín – Stráže, Nádražná 1367.
e/ C-KN 612 o výmere 58m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavaná plocha, vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Sabine Barkóciovej, bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 678.

10. Návrh na prenájom  pozemkov
a/ návrh na prenájom lesných pozemkov v k.ú. Stráže,

11. Návrh zámeru zámena pozemku
a/novovytvorenému pozemku registra C-KN – parc. č. 295/2, druh ostatná plocha, výmera 77 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotoveným GEOMA spol.  s r.o., Skalica, Potočná 15, z pôvodného pozemku registra C-KN – parc. č. 295, druh zastavaná plocha, výmera 785 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3064, katastrálne územie Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže

12. Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína v k.ú. Šaštíne:
a/ parc. reg. E č. 1459, podľa LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/4, vo výmere 174,5m2 k. ú. Šaštín,
b/ parc. reg. E č. 1457, podľa LV 3047 o výmere 914m2-orná pôda
c/ parc. reg. E č. 1500, podľa LV 3462 o výmere 752m2-orná pôda, v podiele 1/60, vo výmere 12,53m2 k. ú. Šaštín,

13. Návrh na zámer na prevod časti mestského pozemku v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek
a/ parc. č.  „C“ 1665/13  vo výmere 774   m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
b/ parc. č.  „C“ 1665/16  vo výmere 728 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
c/ parc. č.  „C“ 1665/17  vo výmere 718 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
d/ parc. č.  „C“ 1665/18  vo výmere 697 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
e/ parc. č.  „C“ 1665/19  vo výmere 687 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
f/ parc. č.  „C“ 1665/20  vo výmere 693 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,

14. Návrh na  zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva
 a/ Uznesenia MsZ č. 77/2019
 b/ Uznesenia MsZ č. 78/2019
 c/ Uznesenia MsZ č. 79/2019
 d/ Uznesenia MsZ č. 80/2019

15. Vzdanie sa členstva Ing. Vojtecha Stachu v  Komisii pre ekonomiku, správu majetku a voľba člena Komisie pre ekonomiku, správu majetku

16. Predajný stánok v RO Gazárka –  prejednanie žiadosti vlastníka predajného stánku

17. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Komisií Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

18. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Šaštíne-Strážach

19. Návrh na prejednanie  Plánu  investícií na rok 2019 a 2020

20. Opravy tlakovej kanalizácie

21. Kultúrne domy – prenájom spoločenský organizáciám

22. Petícia občanov za vzdanie sa mandátu  siedmich poslancov Mestského  zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

23. Diskusia

24. Záver

zdroj: mestosastinstraze.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 10 október 2019 07:45

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada