Šaštín- Stráže: Poslanci zastupiteľstva budú zasadať netradične v kultúrnom dome

Šaštín- Stráže: Poslanci zastupiteľstva budú zasadať netradične v kultúrnom dome

Kulturny dom Šaštín Kulturny dom Šaštín zdroj foto: mestosastinstraze.sk

Primátor Jaroslav Suchánek zvolal VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach na 9.10.2019 od 16:30 hodiny. Informuje o tom mesto na svojej web stránke www.mestosastinstraze.sk.

Stredajšie zastupiteľstvo, ktoré bude mať 24 bodov, sa uskutoční v kultúrnom dome v Šaštíne-Strážach, časť Šaštín, ul. Štúrova.

Program zasadnutia 9.10.2019

1.Otvorenie

2.Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Senica Pd 52/19/2205-11

4. Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry  Senica Pd 82/19/2205-5

5. Zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019

6. Stanovisko kontrolóra mesta k Zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019

7. Návrh zámer na zámenu pozemku
a/ zámenu pozemku  podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - diel 2 vo výmere 21 m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/1 v k.ú. Stráže vo výmere 200m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, ako prevod nehnuteľného majetku Mesta Šaštín – Stráže z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy s Filipom Pastorkom, bytom Bratislava, Kapicova 6 a Martinou Antálkovou, bytom Šaštín – Stráže, Domky 1409 bez finančného doplatku.

8. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva Mesta Šaštín-Stráže
a/ odkúpenie pozemku – diel 6 vo výmere 9m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/4 v k.ú. Stráže vo výmere 263m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 4489pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, predávajúci Ing. Dominik Hladíka manž. Romana, Šaštín – Stráže, Školská 1697.
b/ odkúpenie pozemku – diel 5 vo výmere 26m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/3 v k.ú. Stráže vo výmere 443m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 4495 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, predávajúci Adrián Šefčík, Šaštín – Stráže, M. R. Štefánika 1493, Bc. Lucia Morávková, Šaštín – Stráže,  Borová 1506.
c/ odkúpenie pozemku – novovytvorená parc.č. 1321/7 v k.ú. Šaštín vo výmere 45m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 1321/6 v k.ú. Šaštín vo výmere 800m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedenom  na LV 4454, vlastník Peter Antálek a manž. Petra, v zmysle geometrického plánu č. 012/2019 vypracovaného FARKAS + spol. s r.o., Vinica, Hroznová 800, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 30.07.2019 pod č. 615/2019. Predávajúci Peter Antálek a manž. Petra, bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 680.
d/ odkúpenie podielu 1/12 pozemku parc.č. E-KN 51/1 v k.ú. Šaštín v celkovej  výmere 421m2 (podiel 35,083m2), druh pozemku ostatná plocha, vedenom  na LV 3885, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, predávajúca Mária Smoláriková, bytom Nitra, Jurkovičova 19.
e/ odkúpenie podielu 1/12 pozemku parc.č. E-KN 51/1 v k.ú. Šaštín v celkovej  výmere 421m2 (podiel 35,083m2), druh pozemku ostatná plocha, vedenom  na LV 3885, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, predávajúca Mária Kučková, bytom Senica, Kvetná 1133.

9.Návrh na schválenie zámeru na prevod časti mestského pozemku:
a/ - diel 4 výmere 355m2 z parc.č. C-KN  1207/2, v k.ú. Stráže, druh pozemku ostatná plocha, diel 3 vo výmere 43 z parc.č. 1209/1 v k.ú. Stráže, druh pozemku ostatná plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 589/1 v k.ú. Stráže vo výmere 16112m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 78/2019 vypracovaného Ing. Vladimír Nemec, Cerová, Lieskové 449, úradne overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 23.08.2019 pod č. 670/2019, kupujúcim Vladimírovi Maxianovi a manž. Klaudii, bytom Šaštín – Stráže, Záhorácka 55.
b/ - diel 2 o výmere 57m2  parc.č. C-KN  957/1, v k.ú. Stráže, druh pozemku záhrada, novovytvorená parc.č. 956/2 vo výmere 63m2v k.ú. Stráže, druh pozemku zastavaná plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže vo výmere 2ha 3362m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 33/2019 vypracovaného Ing. Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 30.05.2019 pod č. 430/2019 kupujúcim Jozefovi Šimončičovi a manž. Ivete, bytom Trnava, Zelenečská 49.
c/ pozemku C-KN 1095/3 o výmere 5m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada, parc.č. 1095/4 o výmere 37m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada, vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Eve Koláčkovej Šimoničovej, bytom Šaštín – Stráže, Novoveská 870.
d/ C-KN 117/4 o výmere 2m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavané plochy vedenom na LV č. 2045,obc Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcim Viktorovi Sobolovi  a manž. Anne, bytom Šaštín – Stráže, Nádražná 1367.
e/ C-KN 612 o výmere 58m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavaná plocha, vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Sabine Barkóciovej, bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 678.

10. Návrh na prenájom  pozemkov
a/ návrh na prenájom lesných pozemkov v k.ú. Stráže,

11. Návrh zámeru zámena pozemku
a/novovytvorenému pozemku registra C-KN – parc. č. 295/2, druh ostatná plocha, výmera 77 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotoveným GEOMA spol.  s r.o., Skalica, Potočná 15, z pôvodného pozemku registra C-KN – parc. č. 295, druh zastavaná plocha, výmera 785 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3064, katastrálne územie Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže

12. Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína v k.ú. Šaštíne:
a/ parc. reg. E č. 1459, podľa LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/4, vo výmere 174,5m2 k. ú. Šaštín,
b/ parc. reg. E č. 1457, podľa LV 3047 o výmere 914m2-orná pôda
c/ parc. reg. E č. 1500, podľa LV 3462 o výmere 752m2-orná pôda, v podiele 1/60, vo výmere 12,53m2 k. ú. Šaštín,

13. Návrh na zámer na prevod časti mestského pozemku v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek
a/ parc. č.  „C“ 1665/13  vo výmere 774   m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
b/ parc. č.  „C“ 1665/16  vo výmere 728 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
c/ parc. č.  „C“ 1665/17  vo výmere 718 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
d/ parc. č.  „C“ 1665/18  vo výmere 697 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
e/ parc. č.  „C“ 1665/19  vo výmere 687 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
f/ parc. č.  „C“ 1665/20  vo výmere 693 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,

14. Návrh na  zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva
 a/ Uznesenia MsZ č. 77/2019
 b/ Uznesenia MsZ č. 78/2019
 c/ Uznesenia MsZ č. 79/2019
 d/ Uznesenia MsZ č. 80/2019

15. Vzdanie sa členstva Ing. Vojtecha Stachu v  Komisii pre ekonomiku, správu majetku a voľba člena Komisie pre ekonomiku, správu majetku

16. Predajný stánok v RO Gazárka –  prejednanie žiadosti vlastníka predajného stánku

17. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Komisií Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

18. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Šaštíne-Strážach

19. Návrh na prejednanie  Plánu  investícií na rok 2019 a 2020

20. Opravy tlakovej kanalizácie

21. Kultúrne domy – prenájom spoločenský organizáciám

22. Petícia občanov za vzdanie sa mandátu  siedmich poslancov Mestského  zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

23. Diskusia

24. Záver

zdroj: mestosastinstraze.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 10 október 2019 07:45

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová Brezová pod Bradlom, 120. výročie trate Jablonica - Brezová

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019 FK Senica - FC Prostejov 2:1, 13.7.2019

FK Senica, tréning 11.7.2019

FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019 FK Senica, tréning 11.7.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada