Print this page

TTSK: V stredu je výjazdové rokovanie krajského zastupiteľstva v Senici

By november 06, 2019 572 0
TTSK: V stredu je výjazdové rokovanie krajského zastupiteľstva v Senici logo TTSK a NaZahori.sk

13. Riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zvolal župan Jozef Viskupič na stredu 6. novembra 2019 od 13.00 hodiny v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici - Námestie Oslobodenia 11/17.

Rokovať sa bude aj o investíciách do okresu Senica , ale aj o Návrhu na schválenie dohody o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika:  „Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu“. Taktiež sa bude menovať do funkcie riaditeľ Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne.

Program zasadnutia v Senici

1. Kontrola plnenia uznesení z 12. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.286/2019/13)

2. Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 7/2019 (materiál č.287/2019/13)

 3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.288/2019/13)

4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja obciam (materiál č.289/2019/13)

5. Návrh na zrušenie Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru a zriadenie Komisie pre školstvo a kultúru a Komisie pre šport a mládež a voľba členov novozriadených komisií (materiál č.290/2019/13)

6. Rokovací poriadok Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.291/2019/13)

7. Rokovací poriadok Komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.292/2019/13)

8. Investície do okresu Senica (materiál č.293/2019/13)

9. Prevod pozemku par. č. 698/7 o výmere 19 m2 k. ú. Trstice do vlastníctva pani Alžbety Petrovicsovej (materiál č.294/2019/13)

10. Prevod pozemkov par. č. 963/4, 963/5 a 963/6 o výmere 57 m2, 54 m2 a 30 m2 k. ú. Jelka do vlastníctva p. Tibora Nagya, p. Rudolfa Tótha a p. Róberta Hakszera (materiál č.295/2019/13)

11. Zverenie majetku do správy organizácie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (materiál č.296/2019/13)

12. Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v obci Šoporňa (materiál č.297/2019/13)

13. Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod rýchlostnou cestou R1 v obci Váhovce (materiál č.298/2019/13)

14. Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemku v meste Vrbové (materiál č.299/2019/13)

 15. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2019/2020 (materiál č.300/2019/13)

16. Návrh na spolufinancovanie projektov OvZP TTSK v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika z rozpočtu TTSK (materiál č.301/2019/13)

17. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“, projekt „Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu“ (materiál č.302/2019/13)

18. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne (materiál č.303/2019/13)

19. Informácie 19.a . Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – september 2019 (materiál č.304/2019/13) 19.b . Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 30.09.2019 programového obdobia 2014 – 2020 (materiál č.305/2019/13) 19.c . Informácia o prijatých a podpísaných dohodách o spolupráci TTSK s univerzitami na území TTSK (materiál č.306/2019/13)

20. Rôzne 20.a . Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2017/02 zo dňa 20. decembra 2017 (Návrh na voľbu predsedu Komisie hospodárenia a nakladania s majetkom) 20.b . Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a spolufinancovanie projektu „Cykloprístrešok pri Gymnáziu M.R.Štefánika v Šamoríne“ prostredníctvom výzvy C2 Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení a opatrení 20.c . Informácia – Regionálna stratégia odborného vzdelávania a prípravy Trnavského samosprávneho kraja aktualizácia pre školský rok 2020/2021

21. Interpelácie

Materiály k rokovaniu v Senici

Na stiahnutie TU: https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/eaa8f198-f244-45fe-8865-9da7c4bf38fc

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 06 november 2019 08:49
Redakcia

Related items