V stredu zasadá zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

V stredu zasadá zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

V stredu zasadá zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach zdroj foto: mestosastinstraze.sk

Primátor Jaroslav Suchánek zvolal Mestské zastupiteľstvo mesta Šaštín-Stráže na 11.12.2019 o 16:30 h v zasadacej miestnosti MsÚ. Program zasadnutia má 36 bodov.

Program zasadnutia 11.12.2019

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

3. Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šaštín-Stráže a Správa audítora k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31. decembru 2018.

4. Stanovisko kontrolóra mesta, k zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019

5. Návrh -na Zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019 rozpočtu 

6. Návrh Splnomocnenia primátora na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta k 31. 12. 2019

7. Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2020 – 2022.

8. Návrh na Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže, pre r. 2020 – 2022.

9. Návrh Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020

10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti.

11. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín Stráže 

12. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obstaraných z verejných prostriedkov

13. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

14. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 12/2012 o miestnej dani za psa 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č 03/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

16. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020

17. Návrh odmeny pre zástupcu primátora mesta za celoročnú prácu

18. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 192/2019

18/a Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 80/2019

18/b Návrh  na zrušenie Uznesenia MsZ č. 639/2014

18/c Návrh  na zrušenie Uznesenia MsZ č. 640/2014

18/d Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 162/2019

19. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. C-KN 1730/68 vo výmere 503m2, E-KN 3-2723/11 vo výmere 2050m2v k.ú. Šaštín.

20. Návrh na schválenie zámeru  zámeny pozemku – parc. č. 1916/275 v k.ú. Šaštín vo výmere 50m2-druh pozemku ostatná plocha na LV 2045 za pozemky parc.č. C-KN 1916/273 vo výmere 8m2, parc. č. C-KN 1916/274 vo výmere 15m2, parc. č. C-KN 1916/26 –,  vo výmere 27m2, druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV 2445 – vlastník Karel Čermák

21. Návrh na schválenie zámeru prevodu  časti mestského  pozemku parc. č. C-KN611/2 v podiele ½

21/a Návrh na schválenie zámeru prevodu  mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/132 vo výmere 260m2k, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2

21/b  Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemku parc. č. C-KN 159/1 vo výmere 433m2

22. Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín vo výmere 1000m2 /celkovej výmere 6715m2/ 

23. Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  E-KN 589/1 vo výmere 398m2 v k.ú. Stráže

23/a Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  E-KN 1116/1 vo výmere 120m2 v k.ú. Stráže

23/b Návrh na schválenie  prevodu   mestského pozemku parc. č.  C-KN 1095/4 vo výmere 37m2, 1095/3 vo výmere 5m2 v k.ú. Šaštín 

23/c Návrh na schválenie  prevodu  mestského pozemku parc. č.  C-KN 117/4 vo výmere 2m2 v k.ú. Šaštín

23/d Návrh na schválenie  prevodu   mestského pozemku parc. č.  C-KN 612 vo výmere 58m2 v k.ú. Šaštín

23/e Návrh na schválenie   prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/13  vo výmere 774   m2,  k. ú. Stráže

23/f Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/16  vo výmere 728 m2,  k. ú. Stráže

23/g Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/17  vo výmere 718 m2,  k. ú. Stráže

23/h Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/18  vo výmere 697 m2,  k. ú. Stráže

23/ch Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/20 vo výmere 693 m2,  k. ú. Stráže

23/i Návrh na odkúpenie podielu 1/12 v   pozemku parc. č.  E-KN51/1,  vo celkovej výmere 421m2, v k.ú. Šaštín

24. Návrh na vysporiadanie pozemku na cintoríne   parc. reg. E č. 1714/1, podľa LV 4154 o výmere 100m2-orná pôda  a parc. reg. E č. 1714/2 podľa LV 4154  o výmere 525 m2- orná pôda,  vo výmere celkovo  625m2 k. ú. Stráže

24/a Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1474, podľa LV 3723 o výmere 899m2-trvalý trávny porast, v podiele 19/630, vo výmere 27,11m2 k. ú. Šaštín

24/b Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1475, podľa LV 3280 o výmere 399m2-trvalý trávny porast, v podiele 1/2, vo výmere 199,50m2 k. ú. Šaštín

24/c Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1459, podľa LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/2, vo výmere 349m2 k. ú. Šaštín

25. Návrh - zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi  Mestom Šaštín-Stráže a Filipom Pastorkom a Martinom Antálkovou

25/a  Návrh -  Zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb.  o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi  Mestom Šaštín-Stráže a fy HURBAN trade, s.r.o.

26. Návrh - Prenájom nehnuteľností  lesných pozemkov v k.ú. Stráže

27. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Základnej umeleckej školy. 

28. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Materskej školy, M. Nešpora 1365/42, Šaštín-Stráže

29. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských Zariadení v školskom roku 2018/2019 podmienkach Základnej školy, Štúrova 1115/21, Šaštín-Stráže

30. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Centra voľného času Beťárik, Hviezdoslavova 4/7, Šaštín-Stráže

31. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2019 spoločnosti Gazárka s.r.o. so sídlom Alej 549 Šaštín-Stráže

32. Návrh na zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Gazárka s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Mesto Šaštín-Stráže

33. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady Šaštín-Stráže

34. Návrh prenájmu pozemku – SUBESTAV

35. Diskusia

36. Záver

Materiál k MsZ 11.12.2019

TU: https://www.mestosastinstraze.sk/modules/file_storage/download.php?file=8882e56c%7C371 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 11 december 2019 11:16

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada