Senica: V utorok poslanci mestského parlamentu volia hlavného kontrolóra zo siedmich uchádzačov

Senica: V utorok poslanci mestského parlamentu volia hlavného kontrolóra zo siedmich uchádzačov

Primátor Martin Džačovský zvolal 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici na utorok 11.2.2020 o 15.00 h vo veľkej zasadačke  MsÚ.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senici si na svojom zasadnutí 11. februára 2020 zvolia hlavného kontrolóra. Záujem o túto pozíciu prejavilo osem uchádzačov, z ktorých siedmi splnili predpoklady na výkon funkcie a boli pozvaní na rokovanie zastupiteľstva. 

Viac z dokumentov k utorkovému zastupiteľstvu z Mesta Senica - www.senica.sk.

1/ Voľba hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Senici svojim uznesením č. 7/2019/251 prijatým na 7. zasadnutí konanom dňa 12.12.2019  vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta na 11.02.2020 a určilo termín podania prihlášok do 28.01.2020, rozsah výkonu funkcie HK na plný úväzok,  náležitosti prihlášky.

V schválenom termíne do 28.01.2020 bolo doručených 8 prihlášok, ktoré boli podľa termínu doručenia zaevidované v podateľni Mestského úradu v Senici. 7 kandidáti spĺňali predpoklady na výkon funkcie, preto boli pozvaní na rokovanie 8. MsZ, na ktorom sa uskutoční voľba HK.

Kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra: 

1.      Emília Chodúrová

2.      JUDr. Elena Jankovičová

3.      Zuzana Klačková,

4.      Mgr. Artúr Kubík

5.      Mgr. Roman Vajaš

6.      Mgr. Ľubica Vaňková

7.      Mgr. Andrea Závodná

Spôsob  voľby hlavného kontrolóra mesta vyplýva z §18a z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra sa predstavia pred samotnou voľbou. Všetkým kandidátom umožníme, aby sa osobne   predstavili poslaneckému zboru , odkiaľ pochádzajú  a aké je  ich  aktuálne povolanie alebo postavenie. Všetci poslanci obdržia zoznam kandidátov, s uvedením základných údajov uchádzačov – meno, priezvisko, titul , dátum narodenia, bydlisko, dosiahnuté vzdelanie, prehľad zamestnaní  z profesijného životopisu a funkčné zaradenia v rozsahu,  aby sa s materiálmi mohli oboznámiť pred konaním  samotnej voľby.

Priebeh voľby hlavného kontrolóra riadi mandátová komisia.

Spôsob voľby –  tajná voľba.

V prvom kole je na zvolenie hlavného kontrolóra  potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.  V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.

V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet  platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

2/ Určenie platu hlavného kontrolóra.

Plat hlavného kontrolóra upravuje § 18 c z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,24 pre mestá od 20 001 do 50 000 obyvateľov.

Na základe uvedeného spôsobu určenia platu hlavného kontrolóra prináleží plat hlavnému kontrolórovi na rok 2020 s účinnosťou od vzniku pracovného pomeru vo výške: 1013,00 € x koeficient 2,24 = 2269,12 = 2270,00€

Plat hlavného kontrolóra bude opätovne určený, po zverejnení novej priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2019, ktorý Štatistický úrad SR zverejní do konca marca 2020.

Mestské zastupiteľstvo môže na základe §18c/ ods.5/ z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu.

Program zasadnutia MsZ

 

Materiály  k MsZ 11.2.2020

2020_Materialy_8.MsZ

  

zdroj: Mesta Senica - www.senica.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 11 február 2020 10:31

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada