Šaštín-Stráže: Zasadnutie zastupiteľstva s novým poslancom aj o rozpočte mesta 2020-2022

Šaštín-Stráže: Zasadnutie zastupiteľstva s novým poslancom aj o rozpočte mesta 2020-2022

Šaštín-Stráže: Zasadnutie zastupiteľstva s novým poslancom aj o rozpočte mesta 2020-2022 zdroj foto: mestosastinstraze.sk

Primátor Jaroslav Suchánek zvolal 8.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach na 12.2.2020 od 15:00 h v zasadacej miestnosti mestského úradu.

Program zasadnutia MsZ

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka vo volebnom obvode č. 3

4. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2019.

5. Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2020 – 2022.

6. Návrh na Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže, pre r. 2020 – 2022.

7. Návrh Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na pre r. 2020 - 2022

8. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 01/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020

9. Návrh na Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Komisií Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

10. Návrh na schválenie zámeny pozemku parc. č. 1916/275 v k.ú. Šaštín vo výmere 50m2- druh pozemku ostatná plocha na LV 2045 za pozemky parc.č. C-KN 1916/273 vo výmere 8m2, parc. č. C-KN 1916/274 vo výmere 15m2, parc. č. C-KN 1916/26 –, vo výmere 27m2, druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV 2445 – vlastník Karel Čermák

11. Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN611/2 v podiele ½

12. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/132 vo výmere 260m2k, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2

13. Návrh na schválenie prevodu pozemku parc. č. C-KN 159/1 vo výmere 433m2

14. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín vo výmere 1000m2 /celkovej výmere 6715m2/

15. Návrh na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich 1 / 175 odstránenie na pozemkoch v k.ú. Stráže (lokalita Čistonek) v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, Čulenova 6.

16. Návrh na zriadenie vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na pozemkoch v k.ú. Stráže    (lokalita Čistonek) v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, Čulenova 6

17. Návrh na zámer prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/278, vo výmere 32m2 , v k.ú. Šaštín, lokalita RO Gazárka

18. Návrh zámeru na prenájom areálu TJ Spartak Stráže

19. Návrh na zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Gazárka s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Mesto Šaštín-Stráže

20. Návrh na odvolanie a voľba člena Komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

21. Návrh na odvolanie a voľba člena Komisie pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu

22. Návrh na odvolanie člena redakčnej rady Hlásnik

23. Návrh na odvolanie člena Komisie pre ekonomiku, správu majetku

24. Diskusia

25. Záver

Materiál k zasadnutiu MsZ 

TU: www.mestosastinstraze.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/material-na-rokovanie-msz/

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 12 február 2020 10:52

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada