Mesto Senica má staronovú kontrolórku E. Jankovičovú

Mesto Senica má staronovú kontrolórku E. Jankovičovú

V utorok 11.2.2020 zasadali poslanci mestského parlamentu v Senici. Jedným z bodov programu bola aj voľba hlavného kontrolóra mesta.

Doterajšej kontrolórke mesta Senica končí funkčné obdobie a preto bolo vypísané a zrealizované výberové konanie na tento post. Do výberového konania sa prihlásilo 8 uchádzačov. Sedem z nich spĺňalo predpoklady na výkon funkcie a na utorňajšom mestskom zastupiteľstve sa uskutočnila voľba kontrolóra.  Poslanci napokon v tajnom hlasovaní zvolili s počtom hlasov 19 z 23 hlasov prítomných poslancov staronovú kontrolórku Elenu Jankovičovú. Na zvolenie bola potrebná nadpolovičná väčšina zo všetkých 25 poslancov mestského parlamentu.

"Mám záujem posunúť kontrolnú činnosť na vyššiu úroveň. Pre nás je dôležité, s akými výsledkami kontrol prišiel Najvyšší kontrolný úrad pri výsledkoch kontroly samospráv, čo je východiskom, aby sa predchádzalo nedostatkom, ktoré už boli zistené," uviedla prítomným médiám Jankovičová. Funkciu bude zastávať šesť rokov, a to na plný pracovný úväzok. V zmysle zákona o obecnom zriadení jej poslanci odsúhlasili plat vo výške 2270 eur. Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent z mesačného platu.

"Už pred voľbou som avizoval, že aj medzi uchádzačmi sme hľadali ľudí, ktorí by boli vhodní na doplnenie útvaru, aby bola možná väčšia kontrola financovania našich organizácií. Čakal som, kto bude zvolený, aby sme to vedeli kombinovať. Tým, že hlavná kontrolórka má hlavné zameranie na právo, budeme pravdepodobne hľadať človeka, ktorý má skôr zameranie na ekonomiku," povedal prítomným médiám primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Kontrolór mesta

Štatutárnymi orgánmi obce sú starosta (primátor) a zastupiteľstvo. Kým starosta (primátor)  riadi miestny ( obecný, mestský) úrad, prácu kontrolóra riadi miestne ( obecný, mestský) zastupiteľstvo.

Kontrolór je výkonným orgánom zastupiteľstva. Tým je transparentne oddelená kontrolná činnosť od riadiacej činnosti. Aj to je dôvodom, prečo je kontrolór volený zastupiteľstvom na 6-ročné funkčné obdobie, zatiaľ čo starosta (primátor)  a poslanci sú volení občanmi len na 4 roky.

Čo všetko má na starosti kontrolór

Kontrolór má na starosti kontrolu dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Okrem toho dozerá aj na príjmy a výdavky obce, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, vybavovanie petícií a sťažností atď. Kontroluje aj organizácie, ktoré má obec (mesto) zverené – ako školy, škôlky, alebo ktoré boli obcou vytvorené – športové kluby, senior kluby, či verejnoprospešné organizácie a pod..

Raz do roka podáva poslancom správu o kontrolnej činnosti a jeden krát polročne dáva zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu svojej činnosti. Zastupiteľstvo mu na rokovaniach môže zadať konkrétne úlohy – mimo jeho plánu činnosti, o ktorých kontrolór musí podať správu na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Vystupuje na miestnej rade a na zastupiteľstve s hlasom poradným.

Kontrolór je strážny pes starostu, ktorého vôdzku drží v rukách zastupiteľstvo. Kontroluje finančné operácie, nahliada do zmlúv a účtovných kníh – a keď nájde pochybenie, musí zabrechať. 

Musí a nesmie kontrolór

Počas vykonávania kontroly nesmie podávať správy o predbežných výsledkoch. V prípade, keď kontrolór nájde pochybenie trestnoprávneho charakteru, musí vypracovať čiastkovú správu, ktorú predkladá zastupiteľstvu a orgánom činným v trestnom konaní. Prácu kontrolóra vymedzuje zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a jeho postup zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Kontrolór nesmie byť po nástupe do funkcie členom politickej strany a jeho kvalifikačným predpokladom je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. Jeho funkcia je nezlučiteľná napríklad s funkciou poslanca, alebo iného zamestnanca obce. Odvolať ho môže zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, dôvody odvolania sú stanovené v zákone č. 369/1990 Z.z.

Nezávislosť kontrolóra

Kontrolór musí byť nezávislý a objektívny. Jednou z posledných noviel zákona č. 369/1990 Z.z. sa však stal zamestnancom miestneho úradu, čím sa môže narušiť jeho nezávislosť, pretože v pracovno-právnych vzťahoch podlieha rozhodnutiam starostu (napr. povolenie služobnej cesty, účasť na školeniach a pod.).

Končí funkčné obdobie kontrolóra

Obec (mesto) zrealizuje výberové konanie (pri odsúhlasení času, podmienok a splnení kvalifikačného predpokladu obecným zastupiteľstvom) najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 12 február 2020 16:09

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada