Covid -19: Viete, ktoré prevádzky môžu byť otvorené?

Covid -19: Viete, ktoré prevádzky môžu byť otvorené?

Covid -19: Viete, ktoré prevádzky môžu byť otvorené? zdroj: sas.sk

Výklad Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok. Informuje o tom strana Sloboda a Solidarita (SaS) na www.sas.sk. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktoré vzniklo na základe záverov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky usmerňuje médiá, verejnosť, prevádzky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a prostredníctvom nich i samosprávu a PZ SR.

Vzhľadom na prítomnosť jeho zastupiteľov pri prerokovaní na Ústrednom krízovom štábe SR tejto či predošlej vlády sa preto snažíme vychádzať z výkladu jeho členov, „zdravého rozumu“, ako i zo záujmu ochrany verejného zdravia, ktoré patrí výlučne do kompetencie orgánov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v súčasnej situácii je na jej území prvoradá. Je dôležité poznamenať, že výklad výnimiek určených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky je z jeho vlastného záujmu a inštrukcií skôr reštriktívneho charakteru.

V súčasnosti opatrenie OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020 neurčuje možnosť udeľovania individuálnych výnimiek.

Všeobecné zásady výkladu a otázky, ktoré je potrebné si pri výklade klásť

a.    Nachádza sa prevádzka v zozname výnimiek? Ak áno prevádzky sa zákaz netýka.

b.    Dochádza v prevádzke k akémukoľvek kontaktu so zákazníkom? Ak je odpoveď nie, prevádzky sa zákaz netýka. – Výklad pri uvedenom je potrebné oprieť o skutočnosť, že takáto prevádzka by mohla pokojne fungovať i za „zatvorenými dverami“, prípadne skutočnosť, že v uvedenom prípade nedochádza k nebezpečenstvu prenosu ochorenia medzi zamestnancom a zákazníkom.

c.    Vykonáva sa činnosť služby v prevádzke? Ak je odpoveď nie, prevádzky sa zákaz netýka. V tomto prípade je potrebné konštatovať, že osoba de facto nemá prevádzku, ktorú by bolo možné alebo potrebné zakázať. Tento bod je často spätý s predchádzajúcim bodom. Napríklad stolár, ktorý pracuje v dielni sám a potom ide svoj produkt nainštalovať k zákazníkovi.

d.    Uzavreté prevádzky stále môžu fungovať cez e-shop a donáškovou službou, prostredníctvom vyzdvihnutia tovaru však iba v prípade e-shopu, ak bol tovar zaplatený cez internet. Uvedené vyplýva priamo z osobného výkladu Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky Donášková služba by sa nemala odohrávať systémom „z dverí“, v tomto prípade by sa jednalo v podstate o výdajné okienko a neeliminovalo by sa tým zvýšené epidemiologické riziko.

e.    Je potrebné prihliadať na maloobchod a veľkoobchod. Maloobchod je v zmysle opatrenia zakázaný, veľkoobchod nie.

f.     Prevádzky zmiešaného charakteru povoľujeme, pokiaľ predávajú LEN sortiment uvedený vo výnimkách. Je vhodné, aby bola táto skutočnosť viditeľne zobrazená. Z ochrany verejného zdravia je dôležité, aby sa zamedzilo zvýšenému počtu osôb v prevádzkach takéhoto charakteru. Na uvedené v súčasnosti neprihliadame v prevádzkach veľkého rozmeru, ktorých väčšina predávaného sortimentu patrí pod výnimku č. 1.

g.    Výkladom ÚVZ SR, že ubytovacie zariadenia môžu byť otvorené len v rozsahu v ktorom poskytujú služby dlhodobého ubytovania (robotníci, stále ubytovanie osôb, osoby v karanténe). Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky neuviedol ubytovacie zariadenia vo výnimkách, ktoré určil, nie je však možné niektorým kategóriám obyvateľstva možné pozastaviť poskytovanie ubytovania.

h.    Pokiaľ sa jedná o prevádzku opráv a údržby predmetov, v ktorých zákazník a zamestnanec prichádzajú do kontaktu len pri platbe, odovzdaní a vyzdvihnutí objektu, zákaz sa na takúto prevádzku nevzťahuje.

 

A. S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem (teda otvorené môžu byť):

1.    predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely. V rámci tejto kategórie sa myslia aj predajne delikates, vinotéky, predajne alkoholu a piva, bez možnosti konzumácie

2.    predajní drogérie,

Aby nedochádzalo k nedorozumeniam, parfumérie sa nepovoľujú. Nejedná sa o prevádzky esenciálne pre zabezpečenie základných potrieb človeka či chodu štátu, ich sortiment je však možné predávať podľa výnimky č.9. Väčšina prevádzok parfumérií sa taktiež nachádza v priestoroch obchodných domov a ich otvorenie by bolo protichodné so zámerom Ústredného krízového štábu SR o zníženie koncentrácie obyvateľstva v ich priestoroch.

3.    lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, ortopedickej obuvi a očných optík vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

V rámci tejto kategórie sa myslí predaj všetkých potrebných zdravotných pomôcok. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky taktiež považuje za potrebné naďalej zabezpečiť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že vyšetrenie zraku, ako riziková činnosť, by malo byť vykonávané, len v prípade, ak je to potrebné pre vydanie zdravotnej pomôcky.

4.    predajní novín a tlačovín,

5.    predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

6.    prevádzok telekomunikačných operátorov,

7.    prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8.    prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky do tohto bodu zahŕňa i sprostredkovateľskú činnosť poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb.

9.    prevádzok internetových obchodov (e-shop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,

10.  práčovní a čistiarní odevov,

11.  čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, autoumývarní vrátane pneuservisov,

Prevádzkované môžu byť výlučne samoobslužné autoumyvárne a autoumývarne poskytujúce svoje služby „formou donášky“, kde si pracovníci auto vyzdvihnú, vykonajú svoju činnosť a následne odovzdajú týmto osobám. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nepovoľuje „pridružené prevádzky“ (služby neuvedené vo výnimkách v opatrení, ktoré sú súčasťou prevádzok povolených), ktoré nie sú predmetom výnimiek. 

12.  pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,

13.  autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb vrátane predaja náhradných autodielov,

14.  služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly vrátane stanice kontroly originality,

15.  servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

16.  taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,

17.  advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, geodetov, záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných remeselníkov vykonávajúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri alebo v priestoroch, kde sa nenachádza vyššia koncentrácia ľudí,

V zmysle výkladu bodu b) a c) je možné poskytovať služby, ktoré poskytuje osoba, ktorá ani nemá prevádzku, ktorú by bolo možné zavrieť.

18.  prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,

Služby  sa riadia výkladovým pravidlom h).

19.  zberných dvorov a skládok, výkupu druhotných surovín,

Komunálne služby neboli opatrením OLP/2777/2020 zakázané. Diskusiou s MŽP SR boli problematickým bodom len zberné dvory, preto sa do tohto bodu zaviedli. Výkladom MŽP SR sa do pojmu zberné dvory zaradené i výkupné miesta.

20.  predajní metrového textilu a galantérie,

21.  predajní a servisov bicyklov a detských kočíkov,

22.  prevádzok záhradníctva, záhradnej techniky a kvetinárstiev, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,

Veľká časť predaja kvetov prebieha aj na trhových miestach, ktoré sú bodmi so zvýšeným nebezpečenstvom prenosu ochorení, a teda sú zakázané.

23.  prevádzok stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov a iného stavebného materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

V zmysle výkladu použitého na Ústrednom krízovom štábe Slovenskej republiky k tomuto bodu, sa stavebninami chápe „všetko čo osoba potrebuje na uskutočnenie a dokončenie stavby“, mimo samotného zariadenia.

B. S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C. S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: 

·         vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

·         pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

·         v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,

·         počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,

·         na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

D. S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E. S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10. 

zdroj: sas.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 07 apríl 2020 18:56

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Prezidentka Čaputová na Búroch

Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch Prezidentka Čaputová na Búroch

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča Sobotište, Múzeum Samuela Jurkoviča

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020 Sobotište, výstava zvierat 3.-5.1.2020

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019 Synagóga Šaštín-Stráže 20.9.2019

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada