Skalica musí vrátiť viac ako 450 000 eur za sfušovaný projekt cyklotrás z čias primátora Chovanca

Skalica musí vrátiť viac ako 450 000 eur za sfušovaný projekt cyklotrás z čias primátora Chovanca

By redakcia AK / Mesto Skalica a crz.gov.sk február 12, 2019 897 0
Skalica musí vrátiť viac ako 450 000 eur za sfušovaný projekt cyklotrás z čias primátora Chovanca foto zdroj: hranicky.denik.cz

Na Mestskom zastupiteľstve v Skalici 13.2.2019 jeden z bodov programu je aj informácia o zistenej nezrovnalosti ohľadom projektu Cyklotrasy bez hraníc.

Zmluva bola podpísaná medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom Skalica - vtedajším primátorom mesta Stanislavom Chovancom.

Materiál predkladá Eva Lukianová prednostka MsÚ Skalica a materiál vypracoval Michal Čunderlík vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu mesta Skalica. Zmluvy - Centrálny register zmlúv crz.gov.sk.

Projekt Cyklotrasy bez hraníc

Mesto Skalica uzatvorilo dňa 23.11.2012 s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasy bez hraníc“. Tento projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR –ČR 2007 – 2013 a jeho cieľom bolo vybudovanie asfaltových cyklotrás do Zlatníckej doliny a k vodnej nádrži Mlynky. Fyzická realizácia projektu prebehla v období 07–08/2013, pričom projekt bol finančne ukončený 22.12.2014.Dňa25.10.2017 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonaná kontrola projektu na mieste, ktorá bola zameraná na overenie konštrukcie cyklotrasy, v rámci čoho bolo overované zloženie jednotlivých vrstiev cyklotrasy a zhodnotenie, či sú vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou.

Kontrola sa uskutočnila za prítomnosti spoločnosti VUIS – CESTY spol. s r.o., ktorá posúdila projektovú dokumentáciu, vykonala vizuálnu prehliadku, vykonala spolu 6 jadrových vývrtov, vykonala meranie a vyhodnotenie hrúbok konštrukcie vozovky georadarom, pričom namerané hodnoty boli porovnané s požiadavkami projektu. Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:- súčasný stav vozovky s typickými poruchami (pozdĺžne trhliny, polámané okraje) nie je adekvátny dobe jej exploatácie, pričom takéto poruchy signalizujú nesprávnu realizáciu; -reálne hrúbky vrstvy štrkodrviny nedosahujú projektom stanovené hodnoty;- reálne hrúbky asfaltových vrstiev nedosahujú projektom stanovené hodnoty;- projektová dokumentácia nebola spracovaná v zmysle platnej legislatívy (v období jej spracovania a schválenia).Celkovo kontrola skonštatovala, že ani na jednom zhodnotených úsekov sa nedosiahli projektom stanovené hrúbky asfaltových zmesí(uvedené v Správe o zistenej nezrovnalosti).

Dňa 13.11.2017 bola Mestu Skalica doručená Správa o výsledku kontroly, v ktorej boli predbežne identifikované neoprávnené výdavky projektu v sume 788 166,38 €. Mesto Skalica doručilo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 23.11.2017 námietky proti týmto kontrolným zisteniam a dňa 02.01.2018 doplnilo tieto námietky proti kontrolným zisteniam. Dňa 20.11.2018 bola Mestu Skalica doručená Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v sume 455 910,68 €. Mesto Skalica sa rozhodlo vrátiť finančné prostriedky formou splátok a dňa 07.01.2019 bola podpísaná Dohoda o splátkach DOS 22420120013-01 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom Skalica. Splátkový kalendár je schválený na 36 mesiacov, pričom mesačná splátka je spolu v sume: 12 664,- €. Posledná (36.) splátka má splatnosť 15.12.2021 a bude v sume spolu: 12 670,68 €.

Na základe zistených skutočností sú Mestom Skalica zvažované následné kroky, ktoré vyplynuli z uvedenej situácie, a to:

  • 1. Podanie prípadnej žaloby so zreteľom na jej prípadnú úspešnosť (uplatniť zodpovednosť za škodu pri nedodržaní zmluvy pri vykonávaní stavebného dozoru spoločnosťou LM PLAN s.r.o.
  • 2. Preskúmanie vyvodenia prípadnej zodpovednosti vedenia mesta a zamestnancov mesta v súvislosti s neuplatnením zodpovednosti za vady diela, t.j. reklamácie nekvality a zároveň nepodania žaloby bezdôvodného obohatenia dodávateľa diela.

zdroj: Materiály k MsZ 13.2.2019 zverejnené na oficiálnej web stránke mesta skalica.sk

TU: https://egov.skalica.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CKbm4wa6w1Gb%2fL4NUXqWwQZz3ndABIamT%2fAcuHaquubvtcHfQ6N1WkQOgTrIajQh84E%2bsazLWiHwfX7EWbLkmRFp0Rgcc7fAiw%3d%3d

  zdroj: Centrálny register zmlúv crz.gov.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 12 február 2019 15:18

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste!

Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste! Hokejbal, Rebels Skalica v Jihomoravskom přebore na 2. mieste!

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada