Skalica musí vrátiť viac ako 450 000 eur za sfušovaný projekt cyklotrás z čias primátora Chovanca

Skalica musí vrátiť viac ako 450 000 eur za sfušovaný projekt cyklotrás z čias primátora Chovanca

By redakcia AK / Mesto Skalica a crz.gov.sk február 12, 2019 637 0
Skalica musí vrátiť viac ako 450 000 eur za sfušovaný projekt cyklotrás z čias primátora Chovanca foto zdroj: hranicky.denik.cz

Na Mestskom zastupiteľstve v Skalici 13.2.2019 jeden z bodov programu je aj informácia o zistenej nezrovnalosti ohľadom projektu Cyklotrasy bez hraníc.

Zmluva bola podpísaná medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom Skalica - vtedajším primátorom mesta Stanislavom Chovancom.

Materiál predkladá Eva Lukianová prednostka MsÚ Skalica a materiál vypracoval Michal Čunderlík vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu mesta Skalica. Zmluvy - Centrálny register zmlúv crz.gov.sk.

Projekt Cyklotrasy bez hraníc

Mesto Skalica uzatvorilo dňa 23.11.2012 s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasy bez hraníc“. Tento projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR –ČR 2007 – 2013 a jeho cieľom bolo vybudovanie asfaltových cyklotrás do Zlatníckej doliny a k vodnej nádrži Mlynky. Fyzická realizácia projektu prebehla v období 07–08/2013, pričom projekt bol finančne ukončený 22.12.2014.Dňa25.10.2017 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonaná kontrola projektu na mieste, ktorá bola zameraná na overenie konštrukcie cyklotrasy, v rámci čoho bolo overované zloženie jednotlivých vrstiev cyklotrasy a zhodnotenie, či sú vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou.

Kontrola sa uskutočnila za prítomnosti spoločnosti VUIS – CESTY spol. s r.o., ktorá posúdila projektovú dokumentáciu, vykonala vizuálnu prehliadku, vykonala spolu 6 jadrových vývrtov, vykonala meranie a vyhodnotenie hrúbok konštrukcie vozovky georadarom, pričom namerané hodnoty boli porovnané s požiadavkami projektu. Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:- súčasný stav vozovky s typickými poruchami (pozdĺžne trhliny, polámané okraje) nie je adekvátny dobe jej exploatácie, pričom takéto poruchy signalizujú nesprávnu realizáciu; -reálne hrúbky vrstvy štrkodrviny nedosahujú projektom stanovené hodnoty;- reálne hrúbky asfaltových vrstiev nedosahujú projektom stanovené hodnoty;- projektová dokumentácia nebola spracovaná v zmysle platnej legislatívy (v období jej spracovania a schválenia).Celkovo kontrola skonštatovala, že ani na jednom zhodnotených úsekov sa nedosiahli projektom stanovené hrúbky asfaltových zmesí(uvedené v Správe o zistenej nezrovnalosti).

Dňa 13.11.2017 bola Mestu Skalica doručená Správa o výsledku kontroly, v ktorej boli predbežne identifikované neoprávnené výdavky projektu v sume 788 166,38 €. Mesto Skalica doručilo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 23.11.2017 námietky proti týmto kontrolným zisteniam a dňa 02.01.2018 doplnilo tieto námietky proti kontrolným zisteniam. Dňa 20.11.2018 bola Mestu Skalica doručená Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v sume 455 910,68 €. Mesto Skalica sa rozhodlo vrátiť finančné prostriedky formou splátok a dňa 07.01.2019 bola podpísaná Dohoda o splátkach DOS 22420120013-01 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mestom Skalica. Splátkový kalendár je schválený na 36 mesiacov, pričom mesačná splátka je spolu v sume: 12 664,- €. Posledná (36.) splátka má splatnosť 15.12.2021 a bude v sume spolu: 12 670,68 €.

Na základe zistených skutočností sú Mestom Skalica zvažované následné kroky, ktoré vyplynuli z uvedenej situácie, a to:

  • 1. Podanie prípadnej žaloby so zreteľom na jej prípadnú úspešnosť (uplatniť zodpovednosť za škodu pri nedodržaní zmluvy pri vykonávaní stavebného dozoru spoločnosťou LM PLAN s.r.o.
  • 2. Preskúmanie vyvodenia prípadnej zodpovednosti vedenia mesta a zamestnancov mesta v súvislosti s neuplatnením zodpovednosti za vady diela, t.j. reklamácie nekvality a zároveň nepodania žaloby bezdôvodného obohatenia dodávateľa diela.

zdroj: Materiály k MsZ 13.2.2019 zverejnené na oficiálnej web stránke mesta skalica.sk

TU: https://egov.skalica.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CKbm4wa6w1Gb%2fL4NUXqWwQZz3ndABIamT%2fAcuHaquubvtcHfQ6N1WkQOgTrIajQh84E%2bsazLWiHwfX7EWbLkmRFp0Rgcc7fAiw%3d%3d

  zdroj: Centrálny register zmlúv crz.gov.sk

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 12 február 2019 15:18

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Skalica - Najnovšie fotogalérie

HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále

HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 2. štvrťfinále

HC Topoľčany - HK Skalica, 1. štvrťfinále

HC Topoľčany - HK Skalica, 1. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 1. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 1. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 1. štvrťfinále HC Topoľčany - HK Skalica, 1. štvrťfinále

Zimný výlet, Chvojnica a okolie

Zimný výlet, Chvojnica a okolie Zimný výlet, Chvojnica a okolie Zimný výlet, Chvojnica a okolie Zimný výlet, Chvojnica a okolie Zimný výlet, Chvojnica a okolie

HK Skalica - MHK Humenné 5:6

HK Skalica - MHK Humenné 5:6 HK Skalica - MHK Humenné 5:6 HK Skalica - MHK Humenné 5:6 HK Skalica - MHK Humenné 5:6 HK Skalica - MHK Humenné 5:6

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada