Holíč: Zastupiteľstvo o zmene VZN k stravnému v školskej jedálni a tiež o zmene rozpočtu mesta

Holíč: Zastupiteľstvo o zmene VZN k stravnému v školskej jedálni a tiež o zmene rozpočtu mesta

Holíč: Zastupiteľstvo o zmene VZN k stravnému v školskej jedálni a tiež o zmene rozpočtu mesta zdroj: NaZahori.sk

Primátor mesta Zdenko Čambal zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči na utorok 13. augusta 2019 od 14:00 h v Kultúrno - osvetovom centre v areáli holičského zámku.

Holíč -program MsZ 13.8.2019

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Uskutočnenie III. zmeny rozpočtu r. 2019

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k III. zmene rozpočtu r. 2019

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Holíč o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč

6. Interpelácie

7. Rôzne - Zriadenie dočasnej pracovnej komisie na posúdenie realizácie aplikačného rozhrania

8. Diskusia

9. Záver

MESTO HOLÍČ - MsZ  13.8.2019

Uskutočnenie III. zmeny rozpočtu r. 2019

Predkladá :  PhDr. Zdenko Čambal, primátor mesta         

Spracoval :  Ing. Jana Vaneková, vedúca finančného oddelenia

Stanovisko komisie :  Komisia finančná a podnikateľskej činnosti odporúča materiál zobrať na vedomie.

Stanovisko mestskej rady: Mestská rada odporúča materiál zobrať na vedomie.

Predmetom uskutočnenej zmeny je zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu Mesta Holíč o čiastku 32 151 EUR.

Do bežných príjmov boli doplnené nasledovné transfery zo štátneho rozpočtu :

 1. zvýšenie transferu z Okresného úradu Trnava na financovanie predškolákov MŠ Lúčky o čiastku 6 568 EUR,
 2. zvýšenie transferu na prenesené kompetencie na Spoločný školský úrad o čiastku 3 934 EUR,
 3. zvýšenie transferu na prenesené kompetencie na Spoločný stavebný úrad o čiastku 2 100 EUR,
 4. zvýšenie transferu na prenesené kompetencie na úseku matriky o čiastku 2 186 EUR,
 5. zvýšenie transferu na základné školstvo o čiastku 9 761 EUR (odchodné),
 6. zníženie transferu na prenesené kompetencie na úseku životného prostredia o čiastku 56 EUR,
 7. zníženie transferu na prenesené kompetencie na úseku registra adries o čiastku 2 848 EUR,
 8. zníženie transferu na prenesené kompetencie na úseku evidencie obyvateľstva o čiastku 14 EUR,
 9. doplnenie transferu na Voľby do Európskeho parlamentu vo výške 5 520 EUR,
 10. doplnenie dotácie z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Čítanie nám pomáha“ vo výške 1 500 EUR,
 11. doplnenie dotácie z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu „Kvalitou a modernizáciou bližšie k čitateľovi“ vo výške 2 500 EUR.

Predmetné transfery a dotácie boli zakomponované do bežných výdavkov. Ďalej boli v rámci bežných výdavkov vykonané presuny v rámci jednotlivých rozpočtových položiek.

V rámci kapitálových výdavkov bola doplnená rozpočtová položka na nákup dochádzkového systému na evidenciu stravníkov v Školskej jedálni pri ZŠ Školská vo výške 2 180 EUR.

Použitie čiastky bolo zrealizované z rozpočtovej položky spolufinancovanie projektov z EÚ, ktorá je tvorená nerozdelenou rezervou z úverových prostriedkov.

Po uskutočnení III. zmeny rozpočtu r. 2019 je výška príjmovej časti rozpočtu mesta Holíč vo výške 13 443 262 EUR a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Holíč vo výške 13 432 129 EUR.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 14 august 2019 09:59

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada