Holíč: Na štvrtkovom zastupiteľstve sa bude hlasovať aj o rozpočte mesta, ktorý je naplánovaný ako prebytkový

Holíč: Na štvrtkovom zastupiteľstve sa bude hlasovať aj o rozpočte mesta, ktorý je naplánovaný ako prebytkový

 Primátor Zdenko Čambal zvolal na štvrtok 05.12.2019 od 14:00 h zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kultúrno-osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2020 je navrhnutý s prebytkom vo výške 10000 eur. Bežný rozpočet je navrhovaný, ako prebytkový vo výške 409.083 eur. Rovnako sú ako prebytkové rozpočtované aj finančné operácie v sume 849.516 eur. Naopak ako schodkový je naplánovaný kapitálový rozpočet, ktorá počíta so schodkom 1.248.599 eur.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta so zvýšením sadzieb miestnych daní, ktoré predpokladá 15 percentné zvýšenie sadzby. Príjem takisto počíta so zavedením miestneho poplatku za rozvoj na území mesta s účinnosťou od 1. januára. Sadzba poplatku je predpokladaná vo výške 10 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy a mesto počíta s príjmom 10.000 eur v roku 2020.

Výdavková časť zahŕňa mimo iných položiek prípravu a implementáciu rozvojových projektov v celkovej výške 1.264.713 eur. Na udržateľnosť realizovaných projektov Bicyklom za rieku Moravu, Šanca pre zelené mestá, Zeleň ve měste trochu jinak, Tabačiareň, Nórske fondy a Zámocké záhrady je vyčlenená čiastka 342.396 eur a na mestskú políciu sa pre rok 2020 počíta s nákladmi vo výške 423.235 eur.

Program zasadnutia MsZ 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2019

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu

5. Návrh na odsúhlasenie prijatia kontokorentného úveru

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu prijatia kontokorentného úveru

7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností

8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

9. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka pre rok 2020

10. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

11. Návrh VZN o podmienkach parkovania motorových vozidiel na území mesta Holíč

12. Kúpa bytového domu na ul. Hollého

13. Určenie výšky nájomného v 33 bytových jednotkách v bytovom dome s.č. 3549 na ul. Hollého

14. Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na r. 2020-2022

15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu

16. Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

17. Voľba člena DR SMM

18. Informácia o výsledku kontroly NKÚ

19. Žiadosť o NFP- Modernizácia verejnej správy IKT prostriedkami v meste Holíč"

20. Majetkové prevody
20/1.Vyhodnotenie OVS č. 41 a zmluvný prevod pozemku Ul. Márie Terézie, k. ú. Holíč
20/2. Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu v pozemku za záhradami radových zástavieb Ul. Márie Terézie k. ú. Holíč
20/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Školská .k. ú. Holíč
20/4. Odňatie majetku zo správy C.K. Holíčske centrum
20/5.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZŠ Školská 2, Holíč
20/6.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZUŠ Bernolákova 3, Holíč

21. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Štatút mesta Holíč

22. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Rokovací poriadok MsZ Holíč

23. Štatút periodika Holíčan

24. Finančný plán Kasíno

25. Interpelácie

26. Rôzne

27. Diskusia

28. Záver 

Dokumenty k zasadnutiu MsZ

WinRAR Dokumenrtácia

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 05 december 2019 11:03

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada