Skalickí poslanci budú rokovať aj o rozpočte mesta, či predaji pozemkov v lokalite Vlčie hôrky, ktoré primátorka Mierna navrhla predať už v lete

Skalickí poslanci budú rokovať aj o rozpočte mesta, či predaji pozemkov v lokalite Vlčie hôrky, ktoré primátorka Mierna navrhla predať už v lete

Primátorka Anna Mierna zvolala zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici na 11. decembra 2019 o 15.00 h do veľkej zasadačky mestského úradu. 

Poslanci mesta Skalica na svojom zasadnutí v stredu budú rokovať aj o rozpočte mesta na rok 2020 a viacročnom na roky 2020-2022, či VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2020, ale aj o zmene VZN o miestnych daniach. Do programu rokovania sa dostali aj pozemky v lokalite Vlčie hôrky. 

Predaj pozemkov v lokalite Vlčie hôrky formou OVS

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa malo uskutočniť 19. júna 2019, plánovala predložiť primátorka Anna Mierna (OĽaNO, SaS a NOVA) v troch bodoch, návrh na odpredaj majetku mesta v lokalite Vlčie hôrky.

NaZahori.sk sme následne po zverejnení zámeru, mali záujem ozrejmiť obyvateľom Skalice, prečo má mesto potrebu predávať majetok v tak vysokej hodnote, keď na predchádzajúcom zasadnutí MsZ panovala všeobecná zhoda, že mesto je v pomerne dobrej finančnej kondícii a nie je dôvod na branie úveru, ktorý bol pôvodne v rozpočte plánovaný.

Do obchodnej verejnej súťaže mali ísť pozemky v lokalite Vlčie hôrky, o ktoré prejavili záujem konkrétny záujemcovia a poslali na mesto žiadosť o ich odkúpenie.

Najväčší pozemok sa týka predovšetkým ornej pôdy, ktorá tvorí väčšinu ponúkaného pozemku v lokalite Vlčie hôrky. O pozemok v rozmere 17.309 m2 prejavila záujem spoločnosť ROD Skalica, a.s. 

 Poslali sme primátorke Miernej 18.6.2019 otázky k rozhodnutiu odpredať daný majetok mesta.  Namiesto odpovedí (ktoré sme mimochodom do dnes 10.12. nedostali ), prišlo zo strany mesta k zrušeniu MsZ. Ako dôvod mesto uviedlo zlyhanie ľudského faktoru. 

"Náhradné" MsZ  bolo 25.6.2019, už bez návrhu na odpredaj inkriminovaného pozemku v lokalite Vlčie hôrky.

VIAC TU: http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/2492-primatorka-mierna-navrhla-predat-majetok-za-takmer-600-tisic-eur-bez-odkomunikovania-so-skalicanmi 

Program rokovania MsZ 

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ

4. Odpovede na interpelácie poslancov

5. Výhľad hospodárenia spoločnosti SMM, s.r.o., na rok 2020

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2020

7. Rozpočet mesta Skalica na rok 2020, Viacročný rozpočet mesta Skalica na roky 2020-2022

8. Plán Investičnej výstavby na rok 2020

9. Zmena č. 1/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2012 o miestnych daniach

 10. Rozpočtové opatrenie č. 7- zmena rozpočtu mesta Skalica na rok 2019

11. Prolongácia kontokorentného úveru

12. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 4/2019 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov MsP

13. Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom "MŠ Skalica, pracovisko na ul. Dr. Clementisa - extenzívna vegetačná strecha"

14. Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom "Prepájanie kultúrneho života miest Skalica a Hodonín"

15. Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom "K susedom peši aj na bicykli"

16. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR s názvom Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF č. KA-019/2019/1063

17. Vysporiadanie pozemku priľahlého k rodinnému domu na ul. Vinohradnícka

18. Vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže na sídl. SNP

19. Nájom budovy súp. číslo 2157 na pozemku reg. C KN p.č. 75/4

20. Predaj pozemkov v lokalite Vlčie hôrky formou OVS

21. Plán práce MsR a MsZ na I. polrok 2020

22. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

23. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol

24. Informatívna správa o Skalických dňoch 2019

25. Výročná správa spoločnosti VEPOS – SKALICA s.r.o. za rok 2018

26. Interpelácie poslancov

27. Diskusia

28. Rekapitulácia uznesení

29. Záver 

Materiály k rokovaniu MsZ 

https://egov.skalica.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CMAIw0TobNcjXy28aeeQ5wTgXqmNrcjhsOnh5IixlkmyOiFqBOhR1Uil2rcI%2fZq0q5lD0aC%2bzmBEwR6voWiBsrmG%2bEceQpV8iA%3d%3d

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 10 december 2019 20:15

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada