Print this page

TS mesta Skalica k výzve na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou

ponúkame tlačovú správu mesta Skalica bez redakčných úprav.

Mesto Skalica vypísalo výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou -obstaranie dodávateľa poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania na následnú zákazku súťaž na dodávateľa verejnoprospešných prác - zber, triedenie a likvidácia odpadov. Celý postup pri vyhlásení zákazky na dodávateľa poradenských služieb bol zrealizovaný transparentne s dodržaním princípu rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Mesto Skalica dôsledne dodržalo zákon o verejnom obstarávaní a smernicu mesta o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky zverejnená na eGov dňa 18.12.2019 na webovom sídle mesta Skalica, na stránke na to určenej tak, ako pri všetkých ostatných zákazkách zadávaných Mestom Skalica. Súčasne boli oslovení piati potencionálni dodávatelia poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania, pričom termíny spracovania a predloženia ponuky boli vopred s uchádzačmi konzultované. Termín predloženia ponuky bol stanovený na 3.1.2020, t.j. na prípravu bolo k dispozícii 8 pracovných dní. Podľa informácií od potencionálnych dodávateľov bol potrebný čas na spracovanie a odoslanie ponuky cca 3 hodiny.

Do súťaže sa napokon prihlásilo 7 uchádzačov.

 

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on piatok, 10 január 2020 08:03
Tlačová správa

Related items