Holíč: Poslanci budú schvaľovať dotácie, ale aj zámer predaja pozemku, či zvýšenie základného imania SMM

Holíč: Poslanci budú schvaľovať dotácie, ale aj zámer predaja pozemku, či zvýšenie základného imania SMM

Holíč: Poslanci budú schvaľovať dotácie, ale aj zámer predaja pozemku, či zvýšenie základného imania SMM NaZahori.sk

Primátor Zdenko Čambal zvolal na štvrtok 5. 3. 2020 o 14:00 h zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program zasadnutia MsZ

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Uskutočnenie VII. a VIII. zmeny rozpočtu r. 2019

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VII. a VIII. zmene rozpočtu r. 2019

5. Záverečný účet mesta Holíč za rok 2019

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2019

7. Návrh na schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč

8. Uskutočnenie I. zmeny rozpočtu r. 2020

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k uskutočneniu I. zmeny rozpočtu r. 2020

10.Zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.

11.Návrh II. zmeny rozpočtu r. 2020

12.Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu II. zmeny rozpočtu r. 2020

13.VZN o ochrannom pásme cintorína - návrh

14.Dodatok č. 2 k VZN č. 74 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Holíči- návrh

15.Dodatok č. 5 k VZN č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč - návrh

16. Žiadosti o NFP

16/1.Žiadosť o NFP pre projekt „Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov   cezhraničného regiónu prostredníctvom spoznávania Čínskeho umenia"
16/2.Dotácia MV SR pre projekt „ Vytvorenie bezpečnostných zón v meste Holíč II. etapa"
16/3.Žiadosť o NFP pre projekt „Rekonštrukcia budovy na Kollárovej ulici za účelom zriadenia elokovaného pracoviska materskej školy"

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

18. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie október až december 2019

19. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2019

20. Správa o činnosti Mestskej polície v Holíči za rok 2019

21. Správa o činnosti Mestskej knižnice v Holíči za rok 2019

22. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Holíč za rok 2019

23. Majetkové prevody

23/1.Správa Porovnanie stavu hmotného a nehmotného majetku prírastky – úbytky v r. 2019
23/2. Informatívna správa o nakladaní s nehnuteľnosťami v r. 2019
23/3. Zmluvný prevod pozemkov ul. Rodinné domky a Vrádištská k. ú. Holíč
23/4. Zmluvný prevod pozemkov ul. Vrádištská, k. ú. Holíč
23/5. Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami garáží ul. Kollárova v k. ú. Holíč
23/6. OVS- zámer predaja pozemku na Ul. Márie Terézie a schválenie súťažných podmienok
23/7. Kúpa verejného osvetlenia Ul. Dubčeka a zriadenie vecného bremena
23/8. Zverenie majetku Mesta Holíč do správy MŠ Lúčky
23/9. Nájom objektov v pavilóne A, s. č. 1691, ul. Kollárova
23/10.Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k. ú. Holíč

24. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Holíč

25. Interpelácie

26. Rôzne

27. Diskusia

28. Záver 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 04 marec 2020 13:10

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada