Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa vyjadrila k magisterskej práci Borisa Kollára

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa vyjadrila k magisterskej práci Borisa Kollára

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa vyjadrila k magisterskej práci Borisa Kollára FB

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa vyjadrila vo štvrtok 25.6.2020 k magisterskej práci Borisa Kollára, terajšieho predsedu NR SR. NaZahori.sk ho prinášame v plnom znení bez úprav.

STANOVISKO Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici k magisterskej práci Mgr. Borisa Kollára 

Mgr. Boris Kollár absolvoval na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici jednoodborové magisterské štúdium Environmentálne manažérstvo v externej forme štúdia. Štúdium ukončil v riadnom termíne v akademickom roku 2014/15 štátnou záverečnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce.

V zmysle § 63 Zákona o vysokých školách ods. 2 sa Štátna skúška vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.

Skúšobná komisia bola riadne menovaná rektorom Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici a v požadovanej funkčnej štruktúre (profesori, docenti). Skúšobná komisia pri hodnotení záverečnej práce vychádzala z nasledovných podkladov:

  1. Záverečná práca – výtlačok
  2.           Posudok školiteľa
  3. Posudok oponenta
  4.  Protokol o kontrole originality
  5.  Prezentácia záverečnej práce
  6.  Rozprava k záverečnej práci

V rámci vypracovania posudku školiteľa a oponenta sa pri hodnotení používa nasledovná bodová úroveň: 

Kritériá hodnotenia záverečnej práce                                                                          Maximum - body   

1.Aktuálnosť témy a vzťah k študijnému programu                                                                    5            

2.Požadovaný rozsah a posúdenie štruktúry práce                                                                     5            

3.Posúdenie formálnej stránky práce, práca s literatúrou, bibliografické citácie      10          

4.Posúdenie úrovne spracovania teoretickej časti                                                               30          

5.Posúdenie úrovne spracovania empirickej časti                                                                      20          

6.Splnenie cieľa práce a úloh stanovených metodikou záverečnej práce                               30         

                                                                                                                                          SPOLU  100 

Na posúdenie formálnej stránky práce vrátane citácií pripadá 10 bodov a na teoretickú časť práce 30 bodov, spolu teda tieto zložky majúce vzťah k posúdeniu originality teoretickej časti práce tvoria 40 % hodnotenia. Kľúčovými oblasťami hodnotenia sú empirická časť a splnenie cieľov práce, ktoré predstavujú 50 % hodnotenia. V záverečnej práci B. Kollára je podstatnou a kľúčovou časťou práce výsledková časť, ktorá je originálnym príspevkom autora (v práci ide najmä o strany 37-51), ktorých obsah sa v protokole originality neobjavuje, čo dokumentuje jednoznačné autorstvo tejto časti a ktorá zároveň napĺňa aj požadované ciele práce. 

Skúšobná komisia teda pri záverečnom hodnotení práce zohľadňuje všetky zmieňované dokumenty, aktuálne k dátumu konania štátnej záverečnej skúšky. 

Poznámka ku kontrole originality:

Podľa § 63 Zákona o vysokých školách ods. (7) Ministerstvo školstva spravuje centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Pred pripustením osoby k obhajobe záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce vysoká škola zašle túto prácu v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a na základe informácie z centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác overí mieru originality zaslanej práce. 

Za protokol o kontrole originality nesie teda zodpovednosť Ministerstvo školstva, nie vysoká škola. Skúšobná komisia mohla v čase konania štátnej záverečnej skúšky hodnotiť mieru originality iba podľa dokladu získaného z Centrálneho registra záverečných prác, za ktorý nesie zodpovednosť Ministerstvo školstva. 

Hodnotiť mieru originality a úroveň záverečnej práce podľa iných ako vtedy platných a ministerstvom garantovaných hodnotení je nekorektné. Ak existuje v danom čase lepší softvérový nástroj na hodnotenie originality práce, je na rozhodnutí Ministerstva školstva, či tento nástroj zaradí na hodnotenie prác v centrálnom registri záverečných prác. 

ZÁVER 

Štátna záverečná skúška Mgr. Borisa Kollára, vrátane obhajoby záverečnej práce, prebehla v zmysle požiadaviek §63 Zákona o vysokých školách. Skúšobná komisia zohľadnila pri svojom neverejnom zasadnutí: 

  •         všetky vtedy platné dokumenty, vrátane kontroly originality, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, 
  •         priebeh obhajoby záverečnej práce 
  •          predmetové skúšky

 a rozhodla v súlade so zákonom, čo potvrdila podpismi všetkých členov skúšobnej komisie.

Spochybňovať rozhodnutie skúšobnej komisie považujeme v tomto zmysle za spochybňovanie podstaty Zákona o vysokých školách.

Toto stanovisko Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici k problematike záverečnej práce Mgr. Borisa Kollára je konečné a k tejto problematike sa nebudeme už ďalej vyjadrovať.

Vypracoval doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. v.r. 

Dovetok: 

V zmysle § 62a Zákona o vysokých školách ods.1 „Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby“. K porušeniu tohto ustanovenia zákona nedošlo, nakoľko neevidujeme skutočnosť, že by boli porušené práva duševného vlastníctva. 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 25 jún 2020 12:39

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada