Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa vyjadrila k magisterskej práci Borisa Kollára

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa vyjadrila k magisterskej práci Borisa Kollára

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa vyjadrila k magisterskej práci Borisa Kollára FB

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa vyjadrila vo štvrtok 25.6.2020 k magisterskej práci Borisa Kollára, terajšieho predsedu NR SR. NaZahori.sk ho prinášame v plnom znení bez úprav.

STANOVISKO Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici k magisterskej práci Mgr. Borisa Kollára 

Mgr. Boris Kollár absolvoval na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici jednoodborové magisterské štúdium Environmentálne manažérstvo v externej forme štúdia. Štúdium ukončil v riadnom termíne v akademickom roku 2014/15 štátnou záverečnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce.

V zmysle § 63 Zákona o vysokých školách ods. 2 sa Štátna skúška vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.

Skúšobná komisia bola riadne menovaná rektorom Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici a v požadovanej funkčnej štruktúre (profesori, docenti). Skúšobná komisia pri hodnotení záverečnej práce vychádzala z nasledovných podkladov:

  1. Záverečná práca – výtlačok
  2.           Posudok školiteľa
  3. Posudok oponenta
  4.  Protokol o kontrole originality
  5.  Prezentácia záverečnej práce
  6.  Rozprava k záverečnej práci

V rámci vypracovania posudku školiteľa a oponenta sa pri hodnotení používa nasledovná bodová úroveň: 

Kritériá hodnotenia záverečnej práce                                                                          Maximum - body   

1.Aktuálnosť témy a vzťah k študijnému programu                                                                    5            

2.Požadovaný rozsah a posúdenie štruktúry práce                                                                     5            

3.Posúdenie formálnej stránky práce, práca s literatúrou, bibliografické citácie      10          

4.Posúdenie úrovne spracovania teoretickej časti                                                               30          

5.Posúdenie úrovne spracovania empirickej časti                                                                      20          

6.Splnenie cieľa práce a úloh stanovených metodikou záverečnej práce                               30         

                                                                                                                                          SPOLU  100 

Na posúdenie formálnej stránky práce vrátane citácií pripadá 10 bodov a na teoretickú časť práce 30 bodov, spolu teda tieto zložky majúce vzťah k posúdeniu originality teoretickej časti práce tvoria 40 % hodnotenia. Kľúčovými oblasťami hodnotenia sú empirická časť a splnenie cieľov práce, ktoré predstavujú 50 % hodnotenia. V záverečnej práci B. Kollára je podstatnou a kľúčovou časťou práce výsledková časť, ktorá je originálnym príspevkom autora (v práci ide najmä o strany 37-51), ktorých obsah sa v protokole originality neobjavuje, čo dokumentuje jednoznačné autorstvo tejto časti a ktorá zároveň napĺňa aj požadované ciele práce. 

Skúšobná komisia teda pri záverečnom hodnotení práce zohľadňuje všetky zmieňované dokumenty, aktuálne k dátumu konania štátnej záverečnej skúšky. 

Poznámka ku kontrole originality:

Podľa § 63 Zákona o vysokých školách ods. (7) Ministerstvo školstva spravuje centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Pred pripustením osoby k obhajobe záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce vysoká škola zašle túto prácu v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a na základe informácie z centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác overí mieru originality zaslanej práce. 

Za protokol o kontrole originality nesie teda zodpovednosť Ministerstvo školstva, nie vysoká škola. Skúšobná komisia mohla v čase konania štátnej záverečnej skúšky hodnotiť mieru originality iba podľa dokladu získaného z Centrálneho registra záverečných prác, za ktorý nesie zodpovednosť Ministerstvo školstva. 

Hodnotiť mieru originality a úroveň záverečnej práce podľa iných ako vtedy platných a ministerstvom garantovaných hodnotení je nekorektné. Ak existuje v danom čase lepší softvérový nástroj na hodnotenie originality práce, je na rozhodnutí Ministerstva školstva, či tento nástroj zaradí na hodnotenie prác v centrálnom registri záverečných prác. 

ZÁVER 

Štátna záverečná skúška Mgr. Borisa Kollára, vrátane obhajoby záverečnej práce, prebehla v zmysle požiadaviek §63 Zákona o vysokých školách. Skúšobná komisia zohľadnila pri svojom neverejnom zasadnutí: 

  •         všetky vtedy platné dokumenty, vrátane kontroly originality, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, 
  •         priebeh obhajoby záverečnej práce 
  •          predmetové skúšky

 a rozhodla v súlade so zákonom, čo potvrdila podpismi všetkých členov skúšobnej komisie.

Spochybňovať rozhodnutie skúšobnej komisie považujeme v tomto zmysle za spochybňovanie podstaty Zákona o vysokých školách.

Toto stanovisko Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici k problematike záverečnej práce Mgr. Borisa Kollára je konečné a k tejto problematike sa nebudeme už ďalej vyjadrovať.

Vypracoval doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. v.r. 

Dovetok: 

V zmysle § 62a Zákona o vysokých školách ods.1 „Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby“. K porušeniu tohto ustanovenia zákona nedošlo, nakoľko neevidujeme skutočnosť, že by boli porušené práva duševného vlastníctva. 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 25 jún 2020 12:39

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020 Pavol Masaryk - rozlúčka s kariérou, Holíč 30.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020 MFK Skalica - Slavoj Trebišov, futbal 29.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020 HK Skalica - Trnava 3:1, 28.8.2020

Skalica - kráľovské mesto

Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto Skalica - kráľovské mesto

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada