V stredu zasadnutie poslancov mestského parlamentu v Skalici

V stredu zasadnutie poslancov mestského parlamentu v Skalici

Primátorka Anna Mierna zvolala Mestské zastupiteľstvo v Skalici na stredu 22.7.2020 od 13:00 hodiny do veľkej zasadačky mestského úradu.

Program MsZ 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ

4. Odpovede na interpelácie poslancov 

5. Návrh na udelenie ocenení: a) Čestný občan mesta Skalica (mat. č. 37/2020) b) Cena Mesta Skalica (mat. č. 38/2020) c) Cena primátorky Mesta Skalica (mat. č. 39/2020) d) Ocenenie (mat. č. 40/2020) 

6. Výročná správa: a) Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Skalica za rok 2019 (mat. č. 41/2020) b) Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov za rok 2019 (mat. č. 42/2020) c) Výročná správa neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n. o., Skalica za rok 2019 (mat. č. 43/2020) 

7. Zmena č. 1/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (mat. č. 44/2020) 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska (mat. č. 45/2020) 

9. Prerokovanie protestu prokurátora a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 3/2020 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 4/2006, ktorým sa stanovuje Poriadok pre rekreačnú oblasť Zlatnícka dolina (mat. č. 46/2020) 

10. Návrh na zmenu uznesenia a) k schváleným dotáciám z rozpočtu Mesta Skalica na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou na rok 2020 (mat. č. 47/2020) b) k schváleným dotáciám z rozpočtu Mesta Skalica na športovú činnosť na rok 2020 (mat. č. 48/2020) c) k schváleným dotáciám z rozpočtu Mesta Skalica na podporu drobných kultúrnych aktivít na rok 2020 (mat. č. 49/2020) 

11. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020 (mat. č. 50/2020) 

12. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol (mat. č. 51/2020) 

13. Úhrada časti neuhradenej straty minulých rokov spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. (mat. č. 52/2020) 

14. Informácia o prijatí termínovaného úveru na reštrukturalizáciu vinohradov Novosady dolné obchodnou spoločnosťou SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. v rámci realizácie projektu z podpory PPA (mat. č. 53/2020) 

15. a) Vysporiadanie pozemkov pod stavbami trafostaníc a karanténnej stanice (mat. č. 54/2020) b) Vysporiadanie pozemkov pod stavbami garáží (mat. č. 55/2020) c) Nájom pozemku pre Kynologický klub Skalica (mat. č. 56/2020) d) Predaj pozemku p. č. 13945/3 vo výmere 4635m2 formou obchodnej verejnej súťaže (vinohrad – zníženie ceny) (mat. č. 57/2020) e) Predaj pozemku na ul. Karmelitská formou obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 58/2020) f) Nájom budovy súp. č. 2533 neziskovej organizácii Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb, n. o. (mat. č. 59/2020) g) Predaj časti pozemku registra C KN p. č. 20459/2 o výmere približne 39 m 2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate (mat. č. 60/2020) h) Výpožička pozemkov za účelom vybudovania cyklotrasy (mat. č. 61/2020) 

16. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Skalica na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 (mat. č. 62/2020) 

17. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 - zmena rozpočtu Mesta Skalica na rok 2020 (mat. č. 63/2020)

18. Návrh Urbanistickej štúdie lokality Lúčky (mat. č. 64/2020) 

19. Návrh zadávacích podkladov aktualizácie Územného plánu mesta Skalica (mat. č. 65/2020) 

20. Interpelácie poslancov 

21. Diskusia 

22. Rekapitulácia uznesení 

23. Záver 

Odkaz na pozvánku TU:  MsZ 22.7.2020 Pozvánka + program.pdf (343 kB)

Dokumenty k stiahnutiu

TU:  MsZ 22.7.2020 - MATERIÁL.pdf (162.69 MB)

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 21 júl 2020 15:21

Skalica - Najnovšie fotogalérie

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020 Hraničná lávka Kopčany - Mikulčice, 15.3.2020

Vrádištské žňa 2019

Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019 Vrádištské žňa 2019

Skalica, hokejbalový Kemp246

Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246 Skalica, hokejbalový Kemp246

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019 Záhorácka ralley, Petrova Ves - Holíč 2019

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Skalica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada