Aktuálne: Vyhláška platná od pondelka k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí v SR

Aktuálne: Vyhláška platná od pondelka k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí v SR

Vyhláška Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození  verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. novembra 2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59 b  zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia  pri ohrození verejného zdravia:

      § 1

      (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:  

      a) prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona,  

      b) prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),

      c) fitness centrá,

      d) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, e) prevádzky verejného stravovania.

      (2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

      a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu  lekára,

      b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom  donáškovej služby alebo výhradne v exteriérových priestoroch, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní  podmienok podľa § 2 ods. 2.

      c) prevádzky umelých kúpalísk podľa § 19 zákona, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2  ods. 7,

      d) fitness centrá, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6,

      e) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sú prevádzkované  pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 8.

       § 2

      (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými  dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

      1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

      2. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo, b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové  rukavice,

      c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené  hygienické opatrenia,

      d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch,  kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť  dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

      e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym  občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné  a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu  prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho  parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,

      f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce  v spoločnej domácnosti,

      g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre:

      1. deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,

      2. exteriérové časti prevádzok verejného stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. b), pokiaľ je prevádzkovateľ  schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi,

      3. v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, pokiaľ je  zabezpečené fixné upevnenie miest v hľadisku,

      h) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom  okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode  dospelej osoby.

      (2) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného  stravovania podľa § 1 ods. 2 písm. b) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

      b) pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov  v exteriérových častiach prevádzky,

      c) otváracie hodiny obmedziť od 05:00 hod. do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb alebo výdaja  pokrmov cez okienko,

      d) vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi, vrátane úchopových častí  stoličiek a kresiel,

      e) obsluhujúci personál je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového  ventilu, šálom alebo šatkou a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk, f) príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu  zabalený do papierovej servítky,

      g) konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť  kontrolovaný rozostup osôb,  h) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, i) každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

      (3) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať  nasledovné opatrenia:

      a) vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo  šatkou,

      b) vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom  s virucídnym účinkom.

      (4) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti  o ľudské telo nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom  alebo šatkou,

      b) upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na  upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,

      c) po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

      (5) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a iných  registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje  dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového  ventilu, šálom alebo šatkou,

      b) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant  a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

      c) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov  tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu  vozidla používajú.

      (6) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom fitness centier nariaďuje  dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,

      b) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom  alebo šatkou,

      c) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, d) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné  prostriedky s virucídnym účinkom.

      (7) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje  dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,

      b) zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom  alebo šatkou,

      c) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie, d) pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

      e) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,  

      f) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených  limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto  ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,

      g) neprevádzkovať pitné fontánky,

      h) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné  prostriedky s virucídnym účinkom.

      i) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

      (8) Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom divadelných, hudobných,  filmových alebo iných umeleckých predstavení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia: a) prevádzkovať len za podmienky výlučne sediaceho obecenstva,

      b) obmedziť predaj vstupeniek tak, že:

      1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo

      2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí  v radoch alternovať,

      c) pred vstupom na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho  diela alebo výrobe programu merať telesnú teplotu,

      d) zakázať vstup na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní  audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C, e) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,

      f) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, g) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,  h) pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch.

      (9) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e) w) a x) zákona sa všetkým prevádzkovateľom obchodných domov, pričom  za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní  alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov, nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

      a) vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami, b) do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C, c) počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15   m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa  nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby,

      d) vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

      e) zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len  v zabalenom stave,

      f) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu. 

      § 3 

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje  umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. 

      § 4

      (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom  a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či  inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

      (2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:

      a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného  podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín  a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín  pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,  

      b) bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií,

      c) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,

      d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,

      e) voľby,

      f) celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,

      g) hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných  v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení podľa § 2 ods. 8,

      h) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport,  Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky,

      i) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho krízového centra pre hokej, Neresnická  cesta 31, 960 01 Zvolen, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, j) výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

      1. hokej: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga  (hokej – muži),

      2. futbal: FORTUNA Liga (futbal - muži), II. futbalová liga (futbal – muži),

      3. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži), MOL Liga (hádzaná – ženy), 4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),  5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal - ženy).

      (3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri  ustanovujú nasledovné opatrenia:

      a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor  hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,  

      b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,  respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

      c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. a) a h) a pre  podujatia organizované výhradne v exteriéri,  

      d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

      e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

      f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk  a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

      g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho  respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

      h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

      1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať  svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

      2. zákaz podávania rúk,

      i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia  zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

      1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  

      2. partnerov,  

      3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,  

      4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,  

      5. osoby usadené v hľadisku podujatia,  

      6. osoby školiace voči osobám školeným,

      7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie  je možné dodržať,

      j) všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva, k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

      l) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na  hromadnom podujatí.

      (4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm.  b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

      a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými  hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

      b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť  jednorazové rukavice,

      c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu  obradu nie je možné,

      d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia  v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,

      e) dodržiavať respiračnú etiketu,

      f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného  ochorenia,

      g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

      h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa  tohto úkonu (ďalej len "rozdávajúci") dezinfikovať ruky,

      i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,

      j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

      k) zakazuje sa podávanie rúk,

      l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

      m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

      n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že:

      1. je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, alebo

      2. medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí  v radoch alternovať.

      (5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c),  d) a e) ustanovujú nasledovné opatrenia:

      a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,  respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

      b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho  respiračného je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

      c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk  a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

      d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom,  respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

      e) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými  utierkami,

      f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:

      1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať  svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

      2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových  obrúskov,

      3. zákaz podávania rúk,

      g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

      h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých  kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

      (6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. j) dodržiavať  nasledovné podmienky:

      a) hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva,

      b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu  SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo  strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však  v rozsahu raz za 7 dní. 

      § 5

      Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2020 V. v. SR, ktorou sa  nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

      § 6

      Účinnosť  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. novembra 2020.

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 

 

Aktuálne: Karanténne povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenska

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. novembra 2020.

Viac TU: http://www.nazahori.sk/index.php/senica/item/3908-aktualne-vyhlaska-platna-od-pondelka-ku-karantennym-povinnostiam-osob-po-vstupe-na-uzemie-sr

 

Aktuálne: Pendleri od pondelka potvrdenie od zamestnávateľa

Aktuálne platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje aj určité výnimky z týchto pravidiel.

Jednou z takýchto výnimiek je aj výnimka pre tzv. pendlerov, ktorým odporúčame mať so sebou vyplnené a potvrdené tlačivo ( na stiahnutie v článku) od zamestnávateľa o tom, že pracujú na území susedného štátu.

Viac TU: http://www.nazahori.sk/index.php/skalica/item/3907-upozornene-pendleri-od-pondelka-potvrdenie-od-zamestnavatela

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 14 november 2020 11:53

Malacky - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Malacky - Najnovšie fotogalérie

Športový klub Rudar Láb

Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb

Silvestrovský beh v Senici

Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici

Vianoce na Dérerke, Malacky

Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky

Malacky - Považská Bystrica, hádzaná

Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná

Malacky - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada