Senickí poslanci schválili vysporiadanie časti pozemkov tvoriacich rezervu cintorína

Senickí poslanci schválili vysporiadanie časti pozemkov tvoriacich rezervu cintorína

Senickí poslanci schválili vysporiadanie časti pozemkov tvoriacich rezervu cintorína PS Video MsZ Senica 25.6.2020

Mestský parlament v Senici mal vo štvrtok 25.6.2020 riadne zasadnutie svojho zastupiteľstva.

VIDEO: Záznam MsZ z 25.6.2020 : od 58. min schvaľovanie zámeny pozemkov tvoriacich rezervu cintorína

Jedným z bodov programu Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici bolo aj schvaľovanie zámeny pozemkov tvoriacich rezervu cintorína. Ide o rozsiahlu zámenu, v rámci ktorej mesto na výmenu poskytlo pozemky, ktoré vlastní v mestskej časti Sotina.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, podľa predloženého materiálu skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, tvoriaceho územným plánom mesta Senica  časť rezervy cintorína  na Brezovej ulici v Senici v prospech mesta.

Návrh na uznesenie MsZ v Senici

a) schvaľuje

zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Pavla Ďurinu

 - novozameraný pozemok CKN parc.č. 588/308, druh pozemku orná pôda vo výmere 7461 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 45644900-061/2019 na oddelenie pozemku p.č. 588/308 odčlenením časti z pozemku CKN parc. č. 588/95, druh pozemku orná pôda 

vo výmere 39 051 m2 v kat. území  Senica

za nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Senica :

- novozameraný pozemok CKN parc. č. 3472/107, druh pozemku orná pôda vo výmere 840 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 45644900-060/2019 na oddelenie pozemku p.č. 3472/107 odčlenením časti z pozemku EKN parc. č. 392, druh pozemku orná pôda vo výmere 1870 m2 v kat. území  Senica,

- novozameraný pozemok CKN parc. č. 3472/104, druh pozemku orná pôda vo výmere 1268 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 44/2019 na oddelenie pozemku p.č. 3472/104 odčlenením časti z pozemku EKN parc. č. 399, druh pozemku orná pôda vo výmere 3129 m2 v kat. území  Senica, -pozemok CKN parc.č. 3472/71,druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5889 m2 v kat. území Senica.

 

"Vysporiadanie pozemkov tvoriacich rezervu cintorína. je dlhodobý záujem mesta. Ponuku na predaj tohto pozemku mesto obdržalo v minulosti aj od  jeho vlastníka, ktorý mal však neprimerané cenové nároky. Finančnú náhradu, na ktorú má  nárok v zmysle zákona o pohrebníctve  doteraz nežiadal. V súčasnosti  sa  zámena pozemkov javí ako reálne riešenie, pretože aj on má záujem o pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré  by chcel využiť v rámci svojich podnikateľských aktivít a strany prejavujú vôľu vychádzať z reálnych predstáv   o hodnote  pozemkov oproti  v minulosti," píše sa v predloženom návrhu.    

Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb na zasadnutí dňa 09.06.2020 odporučila zámenu predmetných pozemkov.  Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu na svojom zasadnutí dňa 10.06.2020 so zámenou súhlasila, avšak za nižšiu cenu za rezervu cintorína ako je navrhovaná. Mestská rada v Senici na svojom zasadnutí dňa 11.06.2020 odporučila návrh predložiť na schválenie MsZ. 

"Vysporiadanie pozemkov, tvoriacich rezervu cintorína, je dlhodobý záujem mesta. Ponuku na predaj pozemku mesto prijalo aj v minulosti od jeho vlastníka Pavla Ďurinu, ktorý mal však neprimerané cenové nároky. V súčasnosti sa zámena pozemkov javí ako reálne riešenie, pretože aj on má záujem o pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré by chcel využiť v rámci svojich podnikateľských aktivít," uviedol na MsZ primátor mesta Senica Martin Džačovský.

"Využitie rezervy cintorína je pre potreby mesta niekde v horizonte 30 až 50 rokov. Z tohto pohľadu je cena za štvorcový meter (m2) takmer 32 eur neúmerne vysoká, keďže my tento pozemok nevyužijeme najbližších 30 až 50 rokov. My, naopak, na výmenu dávame pozemky, ktoré sú už pripravené na výstavbu, keďže sú tam dovedené všetky inžinierske siete, ako aj miestna komunikácia, v sume 35 eur za m2. Táto  výmena je nelogická aj z toho dôvodu, že minulý rok mesto prejavilo záujem o kúpu vedľajšej parcely. Tú mesto kúpilo so zámerom stavať bytové domy s podporou financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Problém vidím aj v tom, že s jedným majiteľom mesto rokuje rok o výmenách, ale druhého oslovilo až teraz. Aby sme robili transparentne, mali by sme oslovovať oboch vlastníkoch súčasne" vystúpil v rozprave poslanec Pavol Kalman.

Za zámenu hlasovalo napokon 21 poslancov a dvaja boli proti.

Hodnota pozemku vo vlastníctve predávajúceho bola určená znalcom vo výške 238.230 eur, hodnota pozemkov, ktoré ponúka na zámenu mesto, je spolu 285.733 eur. Rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov je 47.503 eur, ktoré na vyrovnanie podielov zaplatí mestu vlastník rezervy cintorína.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on nedeľa, 28 jún 2020 16:36

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Pobranč, Hrad Branč

Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč Pobranč, Hrad Branč

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Cerová, Hrad Korlátka

Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka

Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri

Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri

MOR - Najnovšie fotogalérie

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec Prietrž, Rozhľadňa Lipovec

Koválovec, Kostol sv. Martina

Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina Koválovec, Kostol sv. Martina

Cerová, Hrad Korlátka

Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka Cerová, Hrad Korlátka

Poriadie, Pamätník U Klasovitých

Poriadie, Pamätník U Klasovitých Poriadie, Pamätník U Klasovitých Poriadie, Pamätník U Klasovitých Poriadie, Pamätník U Klasovitých Poriadie, Pamätník U Klasovitých

Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri

Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri Podbranč, Mlyn v Bílem Majíri

Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí

Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí Lopašov tvoria Dzedzina a Záhumňí

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada