Aktuálne: Vyhláška platná od pondelka ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Aktuálne: Vyhláška platná od pondelka ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR

Vyhláška Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. novembra 2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59 b  zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. r), t), u) zákona tieto  opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

      § 1

      (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia  na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej  únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

      a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

      b) pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,

      c) u detí do troch rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre  osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

      (2) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia  na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom  Európskej únie, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa  končí:  a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,  b) u detí do troch rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce  s nimi v spoločnej domácnosti.

      (3) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami  uvedenými v odseku 1 a 2 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej  domácnosti.

      (4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c)  zákona povinné

      a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na  webe http://korona.gov.sk/ehranica,

      b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení  povinnosti podľa odseku 4 písmena a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,

      c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí  alebo karanténnom ubytovacom zariadení;  

      d) deti do troch rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí  príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý  poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu  o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  (5) Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky  schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách  mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.  

      § 2 

Všetky osoby podľa § 1 ods. 1 a 2 sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné bezprostredne po návrate do  Slovenskej republiky oznámiť svoje umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom  ubytovacom zariadení telefonicky alebo elektronicky

      a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore  všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

      b) v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť  v špecializačnom odbore pediatria,

      c) osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej  starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja. 

      § 3 

Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú  zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým  osobám podľa § 1 ods. 1 až 3 vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú. 

      § 4

      (1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na:

      a) osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajinu uvedenú v prílohe č.1, b) vodičov nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého  personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov  v železničnej doprave, pričom

      1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od  zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov  v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),

      2. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky,  maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,

      3. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod  štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,

      c) vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu  repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

      d) vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré  vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní 1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, 2. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,

      e) zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo  ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní

      1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať  respirátory FFP2 / FFP3,  

      2. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,

      3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,

      f) po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú  územie Slovenskej republiky na účel poskytnutia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej  prevencie a liečby, pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,

      g) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo  tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh  vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo  tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,

      h) vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej  republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez  zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmych  hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,

      i) vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ  pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez  zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,

      j) vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú  trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez  zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich  hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,

      k) osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami, ktoré nie sú uvedené v prílohe, ak  schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe,

      l) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej  republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,

      m) štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú  pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo  zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského  zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po  skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,

      n) osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,

      o) po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na  zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie,  ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,

      p) poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov, q) osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky  počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,

      r) osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci  vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom,  pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné  

      1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo  rodičovskou dohodou,

      2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre  medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,

      s) zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí  nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu štátu,

      t) po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby  zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej  techniky a ich sprievod. 

      § 5

      (1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ďalej na:  

      a) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto  podmienky:

      1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území  susedného štátu a

      2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone  práce,

      b) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km  od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:

      1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území   Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného  priechodu na územie Slovenskej republiky a

      2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone  práce.

      c) občanov Slovenskej republiky, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach  susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.

      (2) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby žijúce s osobami podľa odseku 1 písm. b) a c)  v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v jej sprievode.  

      § 6

      (1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktorým úrad udelí výnimku.

      (2) Úrad udelí osobe výnimku len v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena  vlády Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí.

      (3) Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym  výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

      (4) V odôvodnených prípadoch môže úrad udeliť výnimku bez povinnosti podľa odsek 3, ak je tak uvedené  v žiadosti podľa odseku 2. 

      § 7

      (1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré:

      a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky: 1. navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej  škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a 2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej  v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

      b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej  republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

      1. na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na  materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a

      2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej  v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),

      c) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

      1. majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského  štúdia,

      2. zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej  republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,

      3. nedovŕšili 26 rokov veku, sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach  uvedených v prvom bode a druhom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),  

      d) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

      1. poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie  sú schopní sa sami o seba postarať a

      2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej  starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom  vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,

      e) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne  spĺňajú tieto podmienky:

      1. prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných  príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a 2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej  starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku.

      f) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

      1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo  Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a

      2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa  prvého bodu,  

      g) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej  republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

      1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej  hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a

      2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa  prvého bodu,

      h) vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej  republike alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:

      1. podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo   televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej  produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania  alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej  pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a  

      2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta  audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania,  prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej  inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa prvého bodu 1 o skutočnosti  podľa prvého bodu.  

      (2) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú pri osobách podľa odseku 1 písm. a) až g) ani na jednu  sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením  o tomto statuse.

      (3) Osobám podľa odsekov 1 a 2 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri akýchkoľvek  príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:

      a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom  špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo  tiesňového volania 112. 

      § 8

      Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie  Slovenskej republiky. 

      § 9

      Účinnosť:  Táto vyhláška nadobúda účinnosť 16. novembra 2020. 

      PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

      hlavný hygienik Slovenskej republiky 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on sobota, 14 november 2020 11:08

MOR - Najnovšie fotogalérie

Vysoká pri Morave, Cyklomost

Vysoká pri Morave, Cyklomost Vysoká pri Morave, Cyklomost Vysoká pri Morave, Cyklomost Vysoká pri Morave, Cyklomost Vysoká pri Morave, Cyklomost

Senica, Vyhliadka Vinohrady

Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady

Sobotište, Habánsky dvor

Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Koválovské lúky

Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky

Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senica - Najnovšie fotogalérie

Senica, Vyhliadka Vinohrady

Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady
Pohľad na Kunovskú priehradu Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady
Pohľad na Rovensko

Sobotište, Habánsky dvor

Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.