Poslanci podľa starostu bojkotovali zasadnutie OZ, tí to vidia ináč

Poslanci podľa starostu bojkotovali zasadnutie OZ, tí to vidia ináč Featured

Ilustračné foto Ilustračné foto Obec Marianka

Starosta obce Marianka v okrese Malacky Dušan Statelov informoval občanov o tom, že v obci sa neuskutočnilo 15. decembra plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ). Svoje vysvetlenie k neúčasti podali aj poslanci OZ.

Na 15. decembra 2020 sme už mali ohlásené tohto roku šieste rokovanie Obecného zastupiteľstva, kde sa malo schvaľovať niekoľko dôležitých všeobecne záväzných nariadení (VZN), napr. o odpadoch, ale aj rozpočet na ďalší rok,“ uviedol Statelov na webovej stránke obce.

Podľa jeho slov sa v utorok (15. 12.) o 12.30 h vrátili z antigénových testov štyri pracovníčky Obecného úradu z čoho tri boli pozitívne. „Po neplatnom OZ sa dala testovať  ďalšia pracovníčka, ktorá sa mala OZ osobne zúčastniť a mala pozitívny test. Bol som postavený pred rozhodnutie, či ohroziť zdravie účastníkov zastupiteľstva a nechať ho v spoločenskej miestnosti napriek tomu, že niektoré z pozitívnych pracovníčok pripravovali miestnosť na OZ, alebo ho narýchlo presunúť na videokonferenciu. Uprednostnil som zdravie ľudí. V priebehu hodiny sme zabezpečili navýšenie rýchlosti Internetu cez Radiolan a streamovanie videokonferencie na youtube a facebook,“ informoval starosta.

Ďalej pokračoval: „Keď sa 15 minút po zahájení pripojili iba štyria poslanci Michal Chabada, Marcel Porges, Eugen Jeckel a Michal Hollý začal som tušiť, že asi došlo ku koordinovanému bojkotu zo strany 5 poslancov. Pokúsil som sa ešte telefonicky spojiť s poslancami Petrom Jelačičom, Marošom Sýkorom, Zuzanou Ivákovou, Máriom Bubničom a Jozefom Brestovanským. Ani jeden mi nezdvihol telefón, pán Bubnič bol vypnutý. Z neúčasti sa majú poslanci ospravedlniť, neospravedlnili.

V utorok bol podľa riadnych rokovacích termínov predposledný deň na schválenie VZN o odpadoch, ktorý má začať platiť od 1.1.2021. „Návrh zároveň vyhovel námietkam prokurátora. Okrem iného sa mal schvaľovať rozpočet. Účasť na obecných zastupiteľstvách je základná povinnosť poslanca. Škody v dôsledku neschválenia môžu presiahnuť 100.000 eur,“ pokračoval Statelov.

Aby sa ešte mohli prihlásiť ďalší poslanci, začiatok bol presunutý na 15.15 h. „Pravdepodobnosť, aby sa nepodarilo náhodou pripojiť práve 5 poslancom jedného krídla a zároveň nezdvihnúť telefón je z objektívnych príčin veľmi nízka. Naviac preto lebo počas pandémie sme cez Zoom viackrát komunikovali. Čas tiež nemal byť problémom, keďže konanie obecného zastupiteľstva bolo oznámené niekoľko dní vopred. Je smutné ak v takej krízovej situácii poslanci nepodporia potrebné VZN a nezúčastnia sa obecného zastupiteľstva, ktoré má zo zákona riešiť Vaše každodenné problémy. Nezúčastnili sa ho práve tí poslanci, ktorým údajne vadí, že sa málo stretávame... Pred časom na facebooku zverejnili písomnú žiadosť o zvolanie OZ, podotýkam že už je šieste, namiesto štyroch ročne,“ informoval starosta obce Marianka.

Ako doplnil, ostatných poslancov a verejnosť som na neplatnom OZ informoval o činnosti úradu. "Legitímny nástroj na vyjadrenie nespokojnosti so starostom je vyhlásenie referenda o odvolaní starostu. Myslím, že je na čase, nakoľko takáto atmosféra, v ktorej sa nedá spolupracovať, silne poškodzuje vývoj a záujmy väčšiny obyvateľov  v obci. Dúfam, že väčšina obyvateľov si uvedomí, že bude rozhodovať o návrate späť do obdobia nekontrolovanej výstavby. Vyzývam 5 poslancov, aby z výsledkov referenda vyvodili dôsledky. Bude to aj referendum o nich. Vyzývam, aby v prípade, že referendum nebude úspešné, vzdali ako iniciátori neúspešného referenda mandátu poslanca. Nie je čestné pokračovať vo funkcii po strate mandátu svojich voličov. Piati spolu predstavujete väčšinu poslaneckého zboru. Ak mandát voličov majú, výsledky referenda by mali zľahka dopadnúť v ich prospech. Ak referendum skončí mojím odvolaním, nemám s tým problém. Je to istotne lepšie ako v takejto atmosfére pracovať ďalšie 2 roky," vyhlásil Statelov.

 

Reakcia poslancov na nepripojenie sa k on-line rokovaniu

Skupina poslancov, ktorí sa nepripojili k rokovaniu poslalo starostovi otvorený list, ktorý zverejňujeme bez úprav v plnom znení:

Prečo sme sa nepripojili k on-line rokovaniu OZ

Ide o vyhlásenie, za ktorým stoja všetci poslanci uvedení vo vyhlásení. Máme záujem o spoluprácu v prospech Marianky, bohužiaľ, postup pána starostu nás dohnal k tomuto rozhodnutiu. Jeho prípadné nezverejnenie bude znamenať len ďalšie prehĺbenie priepasti, ktorá sa medzi starostom a väčšinou poslancov otvára. a to bude samozrejme aj do budúcna ovplyvňovať náš postup.

Zároveň Vás pán starosta vyzývam, na zastavenie lží a zavádzania verejnosti, ktoré šírite oficiálnymi i neoficiálnymi komunikačnými kanálmi, či už o jednotlivých poslancoch, alebo zastupiteľskom zbore ako takom.

Opakujem, že máme záujem na konštruktívnej diskusii o témach týkajúcich sa obce.

Nemienime však venovať čas, ani energiu dotknutým egám a pokusy o psychický nátlak, osobné invektívy či pokusy o direktívne správanie voči poslancom považujeme zo strany starostu za neprípustné a škandalózne,“ uviedol v úvode poslanec OZ Maroš Sýkora na sociálnej sieti.

Vyhlásenie poslancov

Program decembrového zastupiteľstva bol neprediskutovaný a preto sme ho ako poslanci tvoriaci väčšinu poslaneckého zboru v takomto stave nemohli schváliť. Preto sme sa ani nepripojili k on-line rokovaniu OZ. Máme tiež zato, že toto ,,rokovanie“ ani po formálnej stránke nespĺňalo literu zákona.

Zároveň odmietame ďalej nečinne akceptovať nezákonné, nedôstojné a arogantné správanie starostu obce Dušana Statelova na rokovaniach obecného zastupiteľstva (ale aj mimo nich), ktorými narúša dôstojnosť jednaní. Evidentné je pritom uplatňovanie dvojitého metra – iný prístup k skupine poslancov obhajujúcich záujmy AKJK a iný voči zvyšným poslancom tvoriacim väčšinu zastupiteľstva. Týmto svojim správaním Dušan Statelov významne prispieva k prehlbovaniu polarizácie nielen v zastupiteľskom zbore ale aj komunite Marianky.

- Akoby obec nemala na krku už dosť súdnych sporov, starosta mesiace ignoruje protesty prokurátora proti nezákonnosti VZN, čím obec vystavuje hrozbe ďalších minimálne dvoch sporov.

Najmenej od júla má na stole protesty prokurátora proti VZN o odpadoch a proti VZN o ochrannom pásme cintorína.

Napriek potrebe riešenia tohto problému starosta vyše 4 mesiace nezvolal obecné zastupiteľstvo. Zákon pritom hovorí jasne, že zastupiteľstvo musí jednať najmenej raz za tri mesiace. Keď sme ako poslanci upozornili na porušenie zákona a vyzvali na zvolanie rokovania zastupiteľstva, aby sme vyriešili aj obe nezákonné VZN, starosta, zaradil do programu len jedno. Máme zato, že tým porušil záväzok voči prokuratúre, odstrániť nezákonný stav na najbližšom možnom rokovaní zastupiteľstva

- Pohŕda rozhodnutiami poslancov - ponechal si vyšší plat, čím obec pripraví o vyše 8.000 EUR ročne.

Starosta v rozpore so zákonom nepodpísal niektoré uznesenia zastupiteľstva. Podľa zákona síce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, tým, že ho nepodpíše. Ale len ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. To však zjavne nie je prípad úpravy jeho platu. V rozpore s vôľou väčšiny poslancov, ponechaním si vyššieho platu, pripraví každý rok obec o vyše 8.000 EUR

- Na rokovanie zastupiteľstva predložil body programu, ktoré poslancom neodprezentoval a ktoré neboli predtým riadne prediskutované, ako býva zvykom. Ide pritom aj o tak zásadné a zložité body ako je rozpočet obce alebo VZN o odpadoch.

- 60.000 EUR žiada starosta na právnikov. Pritom dodnes nevyužil ich služby na podanie trestných oznámení na predošlých starostov, ktorí sa podieľali na vytvorení tunelu na obec, kvôli ktorému dnes chce AKJK od obce zhruba 2 milióny eur. Za čo sú teda míňané peniaze na právnikov však starosta odmieta poslancov informovať.

- Na opravu VZN o odpadoch mal starosta od júla niekoľko mesiacov. Napriek tomu ho predkladá na poslednú chvíľu, tesne pred koncom roka a k tomu vo forme, ktorá je pre väčšinu poslancov neprijateľná. Obec vynaložila desiatky tisíc eur na vývoj systému, ktorý by mal motivovať ľudí k vyššiemu separovaniu a produkcii menšieho množstva odpadov. Systém sledovania separovania za desiatky tisíc eur však na konci dňa nefunguje a návrh predložený do zastupiteľstva odmeňuje tých, čo produkujú najviac odpadu a trestá tých, čo ho produkujú najmenej. Po vyše roku príprav, keď agendu odpadov pripravoval Eugen Jeckel, potom mu ju starosta odobral, sám pripravil vlastné VZN, ktoré prokurátor napadol ako nezákonné, následne ju teda opäť vrátil Eugenovi Jeckelovi, máme za veľa peňazí riešenie, ktoré nefunguje. A teraz by sme po roku mali schváliť za polovičnú službu (zvoz odpadov len každý druhý týždeň) ďalšie zvýšenie poplatkov.

- Na druhej strane, do programu Obecného zastupiteľstva starosta nezaradil riešenie situácie v Prvej Mariatálskej. Dušan Statelov sa síce pochválil, že jej stopol poskytnutie pôžičiek, ale ako Prvá Mariatálska vráti poskytnuté pôžičky obci nevieme.

- Počas rokovaní obecného zastupiteľstva Dušan Statelov arogantne a povýšenecky častuje poslancov ironickými a znevažujúcimi poznámkami a invektívami, ktorými znevažuje dôstojný priebeh jednaní a podnety, ktoré predkladajú, ignoruje. Prípadne povie, nie som proti tomu, môžeme to urobiť, ale reálne neurobí nič.

- ,,To sa zase pobavíme“ – tak napríklad uviedol bod programu Interpelácie poslancov, ktorý je na to, aby sa poslanci, ako volení zástupcovia občanov mohli pýtať na dianie v obci, upozorniť na to, čo ich voličov trápi, prípadne mohli tlmočiť ich podnety.

- Keď mu poslankyňa vysvetľovala, prečo sa občania Bystrickej ulice dožadovali stretnutia, odkázal ich na Wikipédiu.

- Keď poslanec upozornil na chýbajúci zákonný podklad na vynaloženie tisícov eur z obecných peňazí reakcia starostu bola ,,Vieš čo Maroš, tak ti poviem, že keď ty prestaneš páliť volebné lístky na Facebooku, tak potom bude super, keď sa budeme baviť o zákonnosti tvojich postupov“

- Keď sa poslanec pýtal, či obec mala povolenia na napojenie kanalizácie na ulici na Ovsisku, na drenážnu rúru, patriacu súkromnej spoločnosti záver odpovede bol sarkastickým tónom ,,...nie Maroško, nemala“

- Keď poslanci žiadali informáciu, či obec zákonným spôsobom prijala do majetku cestu, do ktorej investoval tisíce eur opýtal sa, či sme spadli u Marsu

- Podobných príkladov je množstvo. Mesiace ignoruje podnety o nelogickom dopravnom značení, o chýbajúcom osvetlení na uliciach, o označení obecného auta atď atď.

Správanie starostu sa tak dotýka dôstojnosti poslancov, ale často samotných občanov, či obchodných partnerov a podnikateľov pôsobiacich v obci. Sme svedkami intríg, ohovárania ale už aj prejavov osobnej pomsty.

V rámci informácií o činnosti úradu nielenže nekorektne informuje o svojej činnosti, ale často znevažujúco zavádza aj o činnosti poslancov. Takto nekorektne o nich informuje aj tretie strany. Či už to bola nekorektná informácia o zámere kúpy nehnuteľnosti na škôlku, či o zmluve s cirkvou, o mimosúdnej dohode s AKJK tak ďalej.

Počas celého funkčného obdobia ignoruje komisie, ktoré by mali byť poradným orgánom starostu. Využíva ich len ako svojich podriadených, namiesto zamestnancov obce. O témach, ktoré sa komisií týkajú, rozhoduje autoritársky bez porady s nimi.

Ignoruje viaceré vážne potreby obce a rozhoduje o nich sám (napríklad zavrhnutie témy piateho ročníka). Bez akejkoľvek prípravy riešenia problému do budúcnosti.

Ako poslanci pritom chceme hľadať spoločne riešenia pre obec, také, ktoré podporí väčšina zastupiteľstva a aj starosta. Zatiaľ sme však svedkovia najmä toho, že do zastupiteľstva sa dostanú témy ktoré chce len starosta zvyčajne bez vysvetlenia a prejednania s poslancami.

Ako poslanci sme dostali mandát na to, aby sme zastupovali záujmy občanov obce. Nie na to, aby sme robili komparz starostovi a prizerali sa ako sa venuje najmä presadzovaniu svojich developerských záujmov, papalášizmu a obhajovaniu záujmov úzkej skupiny ľudí, na úkor potrieb obce.

Chceme preto veriť, že situácia sa zmení a starosta začne poslancov vnímať ako partnerov ktorí dostali mandát od občanov a začne so zastupiteľstvom spolupracovať v prospech Mariančanov

Politika je umenie možného. Ak Dušan Statelov namiesto sebareflexie zasype poslancov hodinovou znôškou invektív, lží a perfídnych útokov, len mu uteká čas, aby pre Marianku urobil niečo dobré.

Jozef Brestovanský

Mário Bubnič

Zuzana Iváková

Peter Jelačič

Maroš Sýkora

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on streda, 16 december 2020 07:51

Malacky - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Malacky - Najnovšie fotogalérie

Športový klub Rudar Láb

Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb Športový klub Rudar Láb

Silvestrovský beh v Senici

Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici Silvestrovský beh v Senici

Vianoce na Dérerke, Malacky

Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky Vianoce na Dérerke, Malacky

Malacky - Považská Bystrica, hádzaná

Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná Malacky - Považská Bystrica, hádzaná

Malacky - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada