Šaštín-Stráže: Lang o svojom pôsobení na poste prednostky a o dianí v meste

Šaštín-Stráže: Lang o svojom pôsobení na poste prednostky a o dianí v meste

Oficiálne logo mesta Šaštín-Stráže Oficiálne logo mesta Šaštín-Stráže zdroj: mestosastinstraze.sk

Prednostka Mestského úradu v meste Šaštín-Stráže Terézia Lang zverejnila na oficiálnej web stránke mesta www.mestosastinstraze.sk 27. 10. 2019 svoj príhovor. NaZahori.sk prinášame celé jeho znenie bez redakčných úprav.

Vážení obyvatelia mesta Šaštín-Stráže,

chcela by som Vám priblížiť moje postrehy, ktoré som nadobudla za deväť mesiacov môjho pôsobenia ako prednostky mestského úradu.

Zastávam názor, že je dôležité nielen k ľuďom hovoriť, ale ich aj počúvať. Rovnako dôležité však je aj informovať.  Hneď na začiatku môjho pôsobenia mi bolo zrejmé, že viazne komunikácia medzi mestom a občanom, čo neraz kritizovali nielen poslanci mesta, ale aj obyvatelia.

MOJE ZÁMERY VRÁTANE ZREALIZOVANÝCH :
Aj vzhľadom na vyššie uvedené mojim cieľom od začiatku bolo nastaviť novú komunikačnú stratégiu mesta, ktorá by sfunkčnila prenos informácií k občanovi. O tomto zámere som vás informovala aj v Hlásniku. Za týmto účelom sme od   1.9.2019 spustili novú webovú stránku. Takisto  je už aktívna aj mobilná aplikácia  „V OBRAZE“, vďaka ktorej vám už neunikne žiadna informácia zverejnená na webstránke mesta, vrátane oznamov z mestského rozhlasu. Ak si vo svojom mobilnom telefóne nastavíte aplikáciu „V OBRAZE“, každá informácia, ktorú zverejníme na webovej stránke sa vám okamžite zobrazí v nastavenej aplikácii.

SKVALITŇOVANIE SLUŽIEB :
Ďalším z mojich zámerov je neustále skvalitňovať služby občanom prostredníctvom modernizácie materiálno-technického zázemia úradu. Šikovný tím spolupracovníkov, ktorý máme na úrade je otvorený moderným prvkom, ktoré sa snažím vnášať do systému práce na úrade. Tento proces si vyžaduje a aj si bude vyžadovať rozšírenie tímu a zastrešenie doteraz nezastrešenej agendy, najmä oblasť projektov, projektového riadenia, agenda majetku a investícií a pod. Momentálny stav je taký, že je niekoľko projektov, ktoré boli podané resp. rozbehnuté už pred mojim nástupom na mestský úrad a keďže som nemala možnosť ( z časového hľadiska ) sa do detailov oboznámiť s týmito projektmi, tieto si vzal pod svoj priamy patronát pán primátor. Inak povedané, zastrešuje komunikáciu s projektovými manažérmi všetkých „živých“ projektov.

Aby ste mali 24 hodín prístupné informácie z úradnej tabule, podnikli sme kroky k tomu, aby bola nová podsvietená úradná tabula umiestnená mimo budovu mestského úradu. Aby obyvatelia mestskej časti Stráže kvôli úradnej tabuli  nemuseli merať cestu až pred mestský úrad, ďalšia úradná tabula bude umiestnená v časti Stráže.
Hneď na začiatku môjho pôsobenia som zaregistrovala, že naše mesto nemá vytvorenú identitu, ktorou by sa prezentovala navonok. Preto sme zadali vypracovanie dizajn manuálu, ktorého cieľom bolo vytvorenie loga mesta a moje zadanie znelo, aby sa vytvorilo také logo, ktoré vyjadruje jednotu a súdržnosť mesta Šaštín-Stráže. Docielilo sa to prepojením písmena Š do písmena S a jeho zjednotením. Farebnosť logotypu vychádza z farieb mesta, konkrétne z farieb erbu.

Od 1.10.2019 sme sfunkčnili v priestoroch podateľne mestského úradu centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta. Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.     
Zriadili sme elektronické služby, ktoré sú sprístupnené cez webové sídlo mesta a ich využitím môže obyvateľ mesta ušetriť až 50 % zo správnych poplatkov.

Reagujúc na požiadavky nielen návštevníkov, ale aj firiem poskytujúcich telekomunikačné služby, sme vytvorili mapku ulíc mesta Šaštín-Stráže, ktorá je prístupná na mestskom úrade a bude k dispozícii aj v bazilike, na Gazárke a na informačnej tabuli mesta, ktorá sa bude obnovovať tiež.
Prijali sme Etický kódex zamestnancov mesta, ktorý  zakotvuje základné zásady a  pravidlá správania sa zamestnanca mesta Šaštín-Stráže  pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnanci mesta nemali problém oproti niektorým poslancom deklarovať svoj postoj pri výkone práce a kódex prijať.

KROKY K ZVÝŠENIU BEZPEČNOSTI :
Na vašu požiadavku sme vytvorili podmienky na vyznačenie priechodu pre chodcov a jeho osvetlenie pred budovou banky v blízkosti križovatky námestia. Ďalší priechod je v pláne ( už sa na tom pracuje) na ul. Štúrova v blízkosti úradu práce. Samozrejme nezabúdame ani na časť Stráže, kde bude takisto potrebné riešiť priechody pre chodcov.

Plánujeme aj striekanie parkovacích čiar na námestí. Správne značenie čiar  a smerové značky sú nevyhnutné pre bezpečný dopravný tok, bezpečnosť chodcov a bezpečnosť vozidiel.

Nie je priestor na to, aby som vymenovala všetko, čo sme za posledných 9 mesiacov inovovali, je toho viac a snažila som sa zachytiť tie podstatnejšie zmeny.

ČO JE PREKÁŽKOU RÝCHLEJŠIEHO ROZVOJA?
Bohužiaľ musím skonštatovať to, že rýchlejšiemu napredovaniu a budovaniu mesta  bránia nedotiahnuté veci z minulosti. Od začiatku roka sa vynárajú nové a nové problémy, ktorých korene siahajú do minulosti, mnohé aj 10 rokov spätne. Smutné je na tom to, že často riešime veci, ktoré mali byť dávno vyriešené resp. napravujeme chyby, ktoré sa ukazujú až teraz a viažu sa veci minulé. Niektoré veci vyplávajú na povrch až s časovým odstupom a to nás brzdí v dynamickejšom rozvoji. Najbližšie vás oboznámime s problémami a ich príčinou, ktorá sa týka našej čističky odpadových vôd ( problém z čias bývalého vedenia mesta ) a ktorá si bude vyžadovať aj právne kroky resp. vyvodenie právnej zodpovednosti!

CINTORÍNY:
Vážny problém sa teraz ukazuje aj ako následok dlhoročnej nečinnosti. Mierim cielene na cintoríny. Ľudia sa pýtajú, kde sa bude pochovávať? I keď sa intenzívne pracuje na tom, že sa vykupujú pozemky na rozšírenie cintorínov, vzhľadom na súčasnú situáciu je to žalostne neskoro. Namiesto včasného riešenia, poniektorí prizývali médiá a mesto vykresľovali v negatívnom svetle. Treba si uvedomiť, že tento strategický krok odsúhlasujú poslanci. Takže médiám sa mali vyjadriť dlhoroční poslanci, čo bránilo riešeniu tohto problému skôr. A preto sa aj ja pýtam poslancov, ktorí pôsobili niekoľko volebných období v poslaneckom zbore, prečo neriešili problém skôr? Riešia sa žabomyšie vojny namiesto vecí, ktoré by riešili potreby obyvateľov mesta.  Často sa pozastavujem nad tým, že od môjho nástupu som mala nespočetné množstvo stretnutí s niektorými poslancami alebo „hovorcom“ určitej skupiny poslancov, ale ani raz nepadla od nich zmienka, že by mali záujem riešiť problémy, ktoré sú opísané vyššie. Namiesto toho sa ma častokrát dopytujú na veci, ktoré nie sú vôbec podstatné a mnohokrát ani len v ich kompetencii.

PROBLÉM RIEŠENÝ V POSLEDNÝCH DŇOCH - BEZDOMOVEC:
Snažíme sa pomôcť všetkým, ktorí o našu pomoc stoja. Chcem zvýrazniť druhú časť prvej vety, lebo skúsenosti dokazujú, že niektorí ľudia (bezdomovci) pomoc odmietajú.  My nemáme žiadnu zákonnú možnosť dostať ich z ulice, aj keď im vonku ide o život, pokiaľ s tým samy nesúhlasia.

Nemenovaný obyvateľ nášho mesta ostro kritizoval primátora a samotné mesto, že údajne nechce pomôcť bezdomovcovi. K tejto veci chcem uviesť niekoľko faktov, o ktorých nemenovaný občan nevedel, alebo vedieť nechcel a hodnotil vec bez potrebnej znalosti len z dôvodu ataku voči primátorovi :
Mesto sa niekoľkokrát snažilo umiestniť bezdomovca do zariadenia určeného pre ľudí bez domova, kde by sa mu dostala všestranná pomoc. Keď sme mu to ponúkli v lete, že mu na zimné obdobie sprostredkujeme túto pomoc, s primátorom sme sa zároveň  podujali aj na to, že tento pobyt zaplatíme. Zároveň sme zdôraznili, že zariadenie prijíma ľudí bez domova iba s podmienkou, že sa vzdajú požívania alkoholických nápojov. Našu pomoc však odmietol. Mesto sa angažovalo aj v tom, aby jeden z našich zamestnancov umožnil bezdomovcovi prebývať v záhradnej chatke. Bohužiaľ túto chatku zdevastoval, preto musel z chatky odísť. Máme doklad o tom, že pomoc mesta bezdomovec odmietol. Vo štvrtok ráno zamestnanci mesta našli bezdomovca pred mestským úradom, primátor mesta ho presvedčil, aby prijal pomoc záchrannej služby, ktorú aj následne privolal. Zodpovedná zamestnankyňa medzitým kontaktovala rodinu bezdomovca a zabezpečila, aby sa po hospitalizácii mohol vrátiť do starostlivosti rodinných príslušníkov. Zároveň ďakujeme každému, kto poskytol bezdomovcom pomocnú ruku počas ich pobytu na ulici.

Týmto som chcela len vyjasniť situáciu, ktorá sa bez dostatočných informácií krivý na sociálnych sieťach a zavádza ostatných.
Kritikov je veľa, ale ešte ani jeden z nich nenavrhol žiadne riešenie. Schovávať sa na sociálnych sieťach za anonymné profily je jednoduché, kritizovať je tiež jednoduché, to dokáže každý, ale navrhnúť riešenie, ktoré je uskutočniteľné, je jediný spôsob, ako pomôcť pohnúť sa vpred. 

Ďakujem primátorovi mesta za prejavenú dôveru a možnosť pôsobiť v Šaštíne-Strážach, takisto mojim kolegom na mestskom úrade a aj napriek všetkým úskaliam, ktoré musíme prekonať, verím, že spoločnými silami a najmä s vierou v pozitívnu spoluprácu s poslancami mesta, dokážeme mesto posunúť na vyššiu úroveň. Spokojnosť obyvateľov mesta je a bude pre mňa vždy prioritou.
       
 
                                                                                            JUDr. Terézia Lang, prednostka Mestského úradu

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 28 október 2019 18:21

MOR - Najnovšie fotogalérie

Kúty, Svatovítske kosení

Kúty, Svatovítske kosení Kúty, Svatovítske kosení Kúty, Svatovítske kosení Kúty, Svatovítske kosení Kúty, Svatovítske kosení

Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom

Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom Tip na výlet, Cyklotrasa 2202 Chvojnica - Brezová pod Bradlom

Sobotište, Sad s hurmikaki

Sobotište, Sad s hurmikaki Sobotište, Sad s hurmikaki Sobotište, Sad s hurmikaki Sobotište, Sad s hurmikaki Sobotište, Sad s hurmikaki

Košariská, Múzeum M. R. Štefánika

Košariská, Múzeum M. R. Štefánika Košariská, Múzeum M. R. Štefánika Košariská, Múzeum M. R. Štefánika Košariská, Múzeum M. R. Štefánika Košariská, Múzeum M. R. Štefánika

Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón

Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón Skalica, Nemocnica - onkologický pavilón

Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem

Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned

Senica - Najnovšie fotogalérie

Kúty, Svatovítske kosení

Kúty, Svatovítske kosení Kúty, Svatovítske kosení Kúty, Svatovítske kosení Kúty, Svatovítske kosení Kúty, Svatovítske kosení

Sobotište, Sad s hurmikaki

Sobotište, Sad s hurmikaki Sobotište, Sad s hurmikaki Sobotište, Sad s hurmikaki Sobotište, Sad s hurmikaki Sobotište, Sad s hurmikaki

Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem

Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem Smrdáky, Záhorie - rozmanitá zem

Sobotište, Vyhliadka pod Ovčincom

Sobotište, Vyhliadka pod Ovčincom Sobotište, Vyhliadka pod Ovčincom Sobotište, Vyhliadka pod Ovčincom Sobotište, Vyhliadka pod Ovčincom Sobotište, Vyhliadka pod Ovčincom
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.