Častkov - história

Častkov - história

Častkov Častkov Obec Častkov

Obec Častkov sa po prvý krát spomína v roku 1394 ako Chaztow. Patrila najskôr panstvu Hlohovec a neskôr panstvu Branč. Zloženie obce: obec Častkov, osada Havran, lokalita Hanzlúvka.

Jej obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a tiež vinohradníctvom. Častkovské ženy boli známe výšivkárstvom a čipkárstvom. V 19. storočí bol postavený evanjelický a. v. kostol a v roku 1939 kaplnka sv. Cyrila a Metoda.

Z dejín obce

Najstaršia písomná zmienka o Častkove pochádza z roku 1394, keď uhorský kráľ Žigmund daroval vojvodovi Štiborovi zo Štiboríc hrad a panst­vo Branč a medzi lokalitami patriacimi panstvu sa uvádza aj Častkov. Po vymretí štiborovcov roku 1434 sa hrad a panstvo vrátili kráľovi, ale po roku 1435 sa dostali do držby Pongráca zo Sv. Mikuláša a jeho rodiny. Daňový súpis / roku 1452 zaznamenáva Častkov v rámci panstva Branč ako majetok Pongrácov s 21 portami /usadlosťami/. Po niekoľkých zmenách majiteľov zdedil v roku 1526 polovicu hradu a panstva František Nyári a v roku 1547 získal cele“ panstvo Podlá testamentu z toku 1551 prešla po smrti Františka Nyáriho polovica panstva do majetku jeho bratanca a Jána Nyáriho a druhá polovica sa rozdelila na tri časti med/i ďalších príbuzných. Tak sa hrad a panstvo Braní stali od polovice 16. storočia vlastníctvom viacerých rodín, ktoré utvorili komposesorát /spoluvlastníctvo/, V Nváriho testamente sa uvádza menovite aj Častkov ako majetok panstva Branč. Podľa urbára panstva z roku 1617 sa nachádzalo v obci 8 celých, 16 polovičných a 2 štvrtinové usadlosti.

Poľnohospodárski obyvatelia obce zdieľali osud iných poddaných panstva, doliehali na nich ťarchy povinností voči Zemepánovi a trpeli vo vojnách, ktoré sa prehnali týmto krajom. S poľnohospodársko – vinohradníckym zamestnaním obyvateľov obce korešponduje i dosiaľ najstaršia známa pečať obce, na ktorej je vinohradnícky motív. V septembri 1663 tiahli Českou cestou Turci a prepadali jednotlivé obce. V roku 1715, keď sa spomínajú v Častkove vinice, pozostáva obec z 32 domácností. Za tridsaťo­sem rokov v roku 1752 tu býva už 117 rodín. V evanjelickej matrike sa v ro­koch 1783 až 1786 objavujú tieto priezviská: Hanzluwka, Hlavatsek, Chrenka, Chropuvka, Juritsek, Jursa, Kanik, Koprla, Krysstofíik, Máchala, Maczek, Nečas, Nemetsek, Nochta, Noszek, Paulik, Pitlikar, Podolak, Prasz-katz, Rehak, Rizek, Szlamka, Szmetana, Szukupa, Schifľel, Schimek, Schischka, Šimunek, Teplicza, Waschek, Wltsek, Wojtek, Zaleschak, Zubati. V 18. storočí vlastnili Častkov spolumajitelia panstva Branč barón Horecký, Amadeovci a Nyáriovci. Keď nestačila plocha poľnohospodárskej pôdy vzrastajúcemu obyvateľstvu, rozširovala sa klčovaním lesov a kultivo­vaním neužitočných plôch, čím vznikala kopaničiarska pôda už pred 18. storočím. To bol základ kopaničiarskeho osídlenia v obciach brančského panstva. Kopaničiarskych zemí však v chotári Častkova nebolo veľa, v roku 1753 nedosahovali ani 20 % z celkovej neobrábanej pôdy, preto sa tu ani kopaničiarske osídlenie väčšmi nerozvinulo.

V  18. storočí sa spomína osídlenie Chvojnice na zemepanskej pôde a spory o túto pôdu medzi vlastníkmi panstva. V roku 1798 patrilo Františko­vi Amademu na častkovských kopaniciach 11 kopaničiarov a v roku 1812  13 kopaničiarov.

V rokoch 1815 až 1816 pribudli ďalšie priezviská: Beblavy, Blažek, Hrivnák, Kutalek, Kutsek, Makuwka, Mischik, Szukuptsak.

V  čase meruôsmych rokov sa obyvatelia Častkova zúčastnili vo veľkom počte národného zhromaždenia na Brezovej 28. apríla 1848.

8. mája 1876 bol položený základný kameň evanjelického kostola, ktorý staval murársky majster Zongor z Vlčkovian, avšak pred dokončením hrubej stavby sa veža kostola zvalila a zničila strechu a múr)’. V roku 1877 dokončil stavbu kostola staviteľ J. Pokorný. Obyvatelia z dobrovoľných obetí vybudovali faru a školu a za učiteľa zvolili v roku 1879 Jozefa Hrdličku. Z chudobnej poľnohospodárskej obce sa koncom minulého sto­ročia sťahovalo mnoho obyvateľov do zámoria.

Na zhromaždení urbarialistov bol 6. októbra 1902 v obci zvolený „segregačný“ urbársky výbor. Tento výbor získal práva zastávať všetkých urba­rialistov v otázke a práci na segregácii pasienkov v chotári. Skladal sa z týchto členov: predseda -Jozef Nedobrý, ev. farár, Pavel Vojtek, Ján Koprla, Ján Škvorák, Ján Krištofík, Ján Vojtek, Ján Miča, Pavel Škvorák, Juraj Beblavý.

Na základe uzatvoreného a dňa 10. decembra 1902 od kráľovského urbariálneho súdu potvrdeného „priatelského pokonania a k cielu rozdelenia bývalých společných pastvín v chotáru Csássztko uložil kráľovský urbariálny súd, že sa pre urbarialistov poloha nových parcel pastvín „tahom losú určí. A uskutočnilo sa losovanie pri sejitom  občianstvu  czásztkovském v Školské budove“.

V  roku 1907 bola v obci prevedená komasácia pôdy, ktorá však neuspo­kojila väčšiu časť roľníkov, a preto títo podali v roku 1909 sťažnosť na vy­soký uhorský kráľovský zemský súd do Nitry.

Prvá svetová vojna si vyžiadala 28 obetí z Častkova, ktorých mená sú uvedené na pomníku pred kostolom. Po prvej svetovej vojne obec vystavala so štátnou podporou dvoj triednu ľudovú školu v Časticové s bytom správcu školy a s izbou pre učiteľa a jednotriednu školu na Chvojnici. Uhradiť vecné náklady školy v Častkove sa obec zaviazala už v roku 1921. V roku 1922 schválili projekt stavby školy. Museli ho však prepracovať a stavbu za¬dali verejnou súťažou za 175.105 Kč firme Doležal zo Skalice, ktorá ju ukončila v roku 1925. Kolaudovali ju v roku 1926 a v tom istom roku vymenoval Župný úrad v Bratislave šesťčlenné školské kuratórium. 17. júna 1925 nariadil Župný úrad v Bratislave zriadiť školu v Chvojnici, kde bolo 53 ško¬lopovinných (letí. Školskú budovu v Chvojnici kolaudovali tiež v roku 1926. Podľa hlásenia obvodného notára v Sobotišti, kam Častkov patril adminis¬tratívne až do roku 1950, obec si plnila záväzky voči školám, no postavenie dvoch nových škôl ju finančne celkom vyčerpalo.

V roku 1937 obec elektrifikovali a dokončili prácu na stavbe požiarnej zbrojnice. V roku 1930 bola postavená kaplnka sv. Cyrila a Metoda.

V roku 1940 bolo založené Potravné družstvo v Častkove, ktoré ku koncu roku 1950, keď sa spojilo s Jednotou v Skalici, malo 110 členov s 236 po¬dielmi po 100 Kčs, takže kmeňový kapitál činil 23.600 Kčs. Obchodnú čin¬nosť družstva prevzala Jednota v Skalici 16. januára 1951. Družstvo stavalo v povojnových rokoch družstevný dom, ktorého stavba sa pre nedostatok fi¬nančných prostriedkov preťahovala. V budove je dnes umiestnený Obecný úrad a pohostinstvo.

Pred rokom 1945 boli v Častkove dve strany, a to strana maloroľnícka a Hlinková slovenská ľudová strana. Komunistická strana Slovenska sa vyt¬vorila po roku 1945.

V roku 1957 bolo v Častkove založené Jednotné roľnícke družstvo, ktoré sa 1. januára 1976 stalo súčasťou JRD Samuela Jurkoviča v Sobotišti.

Naša obec zásluhou občanov zaznamenala intenzívnu výstavbu rodinných domov, ktorá vyvrcholila v 70. a 80. rokoch. Vtedy pribudlo v obci 26 novostavieb a ďalšie domy boli zrenovované , zmodernizované a rozostavané. Výstavbou sa postupne menil ráz obce, pred novostavbami vznikli predzáhradky, parčíky a upravené priestranstvá. Ucelený estetický výraz dostala obec pri skrášľovaní v roku 1980, kedy sa opravili miestne komunikácie, vybudovali chodníky, parky s okrasnými kríkmi, bezprašná cesta do osady Havran. V januári 1980 bola otvorená novovybudovaná jednotriedna materská škola so služobným bytom.

Okrem tejto najvýznamnejšej stavby v akcii Z sa v obci vybudoval športový areál, svadobka, ohrada na cintoríne, knižnica. Opravila sa základná škola jej areál, v MŠ sa dobudoval školský dvor a náraďovňa. Rozšírená bola vodná nádrž pre požiarne účely, vyvŕtaná hĺbková studňa 135 m hlboká.

V posledných rokoch sa pokračovalo v úprave obce zregulovaním potoka. Na prekrytých úsekoch vznikli nové parčíky s okrasnými drevinami. Na cintorína sa vykopala studňa 22,5 m hlboká na zásobovanie cintorína vodou. Bola vystavená nová požiarna zbrojnica, stará sa zrenovovala na obchodnú prevádzku.

V roku 1999 bola pre obec vykonaná významná akcia – plynofikácia obce Častkov.

Zdroj: Obec Častkov

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 15 december 2020 23:01

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Senica - Najnovšie fotogalérie

Senica, Vyhliadka Vinohrady

Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady
Pohľad na Rovensko Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady

Sobotište, Habánsky dvor

Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa Jablonica, Rekonštrukcia kaštieľa

MOR - Najnovšie fotogalérie

Senica, Vyhliadka Vinohrady

Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady Senica, Vyhliadka Vinohrady - Senica, Vyhliadka Vinohrady
Pohľad na Rovensko

Sobotište, Habánsky dvor

Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor Sobotište, Habánsky dvor - Sobotište, Habánsky dvor

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy Cerová, Rozhľadňa Rozbehy

Koválovské lúky

Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky Koválovské lúky

Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana Rozhľadňa Brestovec - Poľana

Myjavská pálenica v novom šate

Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate Myjavská pálenica v novom šate

Senica - Najbližšie akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada