Online: Senické zastupiteľstvo dnes zasadá v dome kultúry

Online: Senické zastupiteľstvo dnes zasadá v dome kultúry Featured

zdroj: Mesto Senica zdroj: Mesto Senica

Primátor Martin Džačovský zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na utorok 4.mája 2021 od 15:00 h.

TV Sen online MsZ SE 4.5.2021

Uskutoční sa v tanečnej sále Domu kultúry Senica za dodržania protiepidemiologických opatrení ÚVZ SR, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Online ho môžete sledovať prostredníctvom TV SEN.

Program MsZ

1.Otvorenie, schválenie programu MsZ, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Voľba návrhovej komisie

3.1 Správa o plnení uznesení s termínom plnenia do 4. mája 2021 a riešení pripomienok

3.2 Správa HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č. 23/2018/703

4.1 Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsZ dňa 25.02.2021

4.2 Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsR dňa 22.04.2021

5.1 Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2020

5.2 Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2020 - Záverečný účet mesta Senica za rok 2020

6.  Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2018 – 2020

7. Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok  – informácia 

8. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu z Fondu PRO Senica

9. Inventarizácia majetku k 31.12.2020

10. Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta

11.Dispozície s majetkom 

12. Návrh dodatku č. 11/2021 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

13.1 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/20

13.2 Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/20

13.3 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021

13.4 Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.

14.  Návrh na navýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

15.1 Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania –  predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere

15.2 Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta 

16. Návrh na schválenie dobrovoľného členského príspevku do OOCR Záhorie pre rok 2021

17. Informácia o plate primátora a hlavnej kontrolórky na rok 2021

18.1 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2021

18.2 Správa HK o výsledku kontroly bežných výdavkov vynaložených na opravu a údržbu majetku mesta v r. 2020

18.3 Správa HK o výsledku kontroly stavu a vymáhania pohľadávok evidovaných k 31.12.2020

19.   Rôzne

20.   Interpelácie

21.   Diskusia

22.   Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsZ

23.   Záver

 

2021_Materialy 16.MsZ

(zip - 31.22 MB)

zdroj: Mesto Senica

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 04 máj 2021 13:56

Predstavujeme obce a mestá

Senica, Múzeum Senica

Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica

Tunel M. R. Štefánika

Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika Tunel M. R. Štefánika

Skalica, Jezuitský kostol

Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol Skalica, Jezuitský kostol

Brezovská lokálka

Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka Brezovská lokálka

Senica - Kunov, Ľanová dráha

Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha

Tip na výlet: Od hradu k hradu

Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu Tip na výlet: Od hradu k hradu

Senica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned

Senica - Najnovšie fotogalérie

FK Senica, pred štartom FL

FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL FK Senica, pred štartom FL

Senica, Múzeum Senica

Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica Senica, Múzeum Senica

Senica - Kunov, Ľanová dráha

Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha Senica - Kunov, Ľanová dráha

Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová)

Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová) Záhorácke divadlo, Svatuškár (Andrea Némethová)
© 2017 NaZahori.sk Všetky práva vyhradené. Designed By Agada
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.