Print this page

Kto bude riešiť architektúru Skalice a kto právne služby mesta? Featured

MsÚ Skalica MsÚ Skalica NaZahori.sk

Mesto Skalica 23.februára 2021 zverejnilo oznámenia o voľných pracovných miestach. Samospráva Skalice hľadá architekta mesta aj právnika. 

Žiadosti vrátane požadovaných dokladov treba doručiť do 09.03.2021 do 15:00 h.

Informovala o tom web stránka mesta www.skalica.sk.

Architekt mesta Skalica

Popis pracovnej pozície

Je odborným garantom pre oblasť územného plánovania, urbanizmu a architektúry mesta. Riadi a kontroluje proces obstarávania územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov vo všetkých fázach jej prípravy, tvorby a vyhotovenia, prerokovania i schvaľovania.  Riadi a kontrolu proces územného rozvoja mesta v zmysle schválenej územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov, koordinuje rozvoj dopravného systému mesta s s dôrazom na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Plný pracovný úväzok, resp. aj čiastočný podľa dohody – na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia.  Mzda v rozsahu 887 - 2 000 €. 

Žiadosť vrátane požadovaných dokladov treba doručiť do 09.03.2021 do 15:00 h.

Viac tu: Architekt mesta.pdf

Právnik mesta so zameraním na VO

Popis pracovnej pozície

Zabezpečuje komplexné právne služby mestu a organizáciám podriadeným mestu v správnom konaní, priestupkovom konaní, zastupovanie v konaní pre súdmi, právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, najmä odporučenie najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania, príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní a vypracovanie súťažných podkladov. V spolupráci s ostatnými útvarmi úradu, s legislatívnymi orgánmi a ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami koordinuje prípravu právnych predpisov mesta a zodpovedá za ich konečnú prípravu v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytuje právne poradenstvo ostatným útvarom úradu, orgánom mestského zastupiteľstva a organizáciám podriadeným mestu. Pripravuje a vypracúva alebo spolupracuje pri vypracúvaní interných právnych noriem mesta (vnútorných právnych predpisov mesta), vedie ich evidenciu.

Plný pracovný úväzok, resp. aj čiastočný podľa dohody – na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia. Mzda v rozsahu 887 - 2 000 €

Žiadosť vrátane požadovaných dokladov treba doručiť do 09.03.2021 do 15:00 h. 

Viac tu: Právnik so zameraním na VO.pdf 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 09 marec 2021 12:20
Redakcia

Related items