Poslanci zastupiteľstva v Holíči dnes aj o projektoch či zvýšení základného imania SMM

Poslanci zastupiteľstva v Holíči dnes aj o projektoch či zvýšení základného imania SMM Featured

foto zdroj:  csrtv video ps foto zdroj: csrtv video ps

Primátor Zdenko Čambal zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči na štvrtok 6. mája 2021 od 14:00 h v Kultúrno-osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku. 

Program MsZ 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Analýza ekonomickej výhodnosti SMM Holíč, s.r.o.

4. Záverečný účet Mesta Holíč za rok 2020

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu

6 .Uskutočnenie II. a III. zmeny rozpočtu r. 2021

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k II. a III. zmene rozpočtu r. 2021

 8. Výročná správa SMM Holíč, s.r.o. za rok 2020

9. Návrh IV. zmeny rozpočtu r. 2021

10.Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu IV. zmeny rozpočtu r. 2021

11. Zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o.

12.Správa o výsledkoch kontrol za obdobie január až apríl 2021

13.Návrh na schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta

14.Dodatok č. 3 k VZN č. 94- Rokovací poriadok MsZ v Holíči 15.Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine MŠ Lúčky 14, Holíč

16. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026

17. Správa o činnosti Mestskej polície v Holíči za rok 2020

18. Správa o činnosti Mestskej knižnice v Holíči za rok 2020

19. Správa o činnosti DHZ Holíč za rok 2020

20. Majetkové prevody 20/1. Zmluvný prevod pozemku ul. Vrádištská, k. ú. Holíč 20/2. Zmluvný prevod pozemku ul. Pod hrebeňom, k. ú. Holíč 20/3. Zmluvný prevod pozemku ul. Pod hrebeňom, k. ú. Holíč 20/4. Zmluvný prevod pozemku pod stavbou garáže ul. Kollárova v k. ú. Holíč 20/5. Zriadenie vecného bremena po realizácii energetického zriadenia, ul. Kátovská, k. ú. Holíč 20/6. Zmluvný prevod pozemku pod vybudovanými parkovacími miestami, ul. Rodinné domky, k. ú. Holíč 20/7. Zmluvný prevod časti pozemku, ul. Hurbanova, k. ú. Holíč 20//8.Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom, ul. D Rapanta 20/9.OVS- zámer prenájmu pozemku na Ul. Márie Terézie a schválenie súťažných podmienok 20/10.OVS- zámer prenájmu pozemku na ul. Svätojánska a schválenie súťažných podmienok 20/11. Infromatívna správa o nakladaní s nehnuteľnosťami v roku 2020 20/12.Porovnanie stavu majetku za rok 2020 20/13.Nájom časti pozemku pre vybudovanie oddychového miesta so zázemím , k.ú. Holíč 21. NFP

21/1. Žiadosť o NFP k projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska M. Nešpora II.etapa“ 21/2. Žiadosť o NFP k projektu „Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy v meste Holíč“ 21/3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „ Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Stavba hospodárska V. a VI. 21/4. Žiadosť o NFP k mikroprojektu „Hony, lovy a hostiny“

22. Návrhy na udelenie ocenení v roku 2021

23. Štatút Kroniky mesta Holíč

24. Interpelácie poslancov

25. Rôzne

26. Diskusia 

27. Záver 

Dokumenty MsZ 

TU: https://egov.holic.sk/default.aspx?NavigationState=261:0:

zdroj: Mesto Holíč / www.holic.sk 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on štvrtok, 06 máj 2021 13:39

Skalica - Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
5
6
19
20
26
27
Nazahori.sk používa cookies
Táto stránka používa súbory cookies. Ak budete pokračovať v prehliadaní tejto stránky, súhlasíte s ich používaním.